REGULAMIN KONKURSU METAMORFOZY 2022
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „METAMORFOZY 2022”.
2. Zawarte w niniejszym Regulaminie wyrażenia i skróty, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, należy rozumieć w sposób następujący:
a. Konkurs – Konkurs METAMORFOZY 2022;
b. Regulamin – Regulamin Konkursu METAMORFOZY 2022;
c. SFI – Studio Figura International;
d. Gabinet Studio Figura – licencjonowany gabinet modelowania sylwetki działający w sieci franczyzowej Studio Figura International w oparciu o autorski koncept Studio Figura;

e. Koncept Studio Figura – autorski koncept Studio Figura International dotyczący modelowania sylwetki obejmujący następujące elementy modelowania sylwetki:
– plan zabiegowo-treningowy,
– program dietetyczny,
– program oczyszczający Go Clean,
– suplementacja preparatami Go Slim.
f. Dziennik metamorfozy – dziennik prowadzony przez Uczestnika Konkursu, w którym Uczestnik dokumentuje swoją drogę do osiągnięcia celu w redukcji masy ciała
g. Uczestnik – Uczestnik Konkursu METAMORFOZY 2022
§ 2
ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Rollen Polska – Studio Figura Izabella Michalak, z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, 62-080, ulica Wiązowa 56, REGON nr 300224173, Nr VAT PL 7831266218.
§ 3
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest nagrodzenie Klientek licencjonowanych gabinetów Studio Figura za osiągnięcie najlepszych rezultatów w redukcji swojej wagi ciała w okresie trwania Konkursu.
Dodatkowym celem Konkursu jest propagowanie zdrowego trybu życia oraz kultury dbania o sylwetkę i prawidłową wagę ciała wg konceptu Studio Figura.
§ 4
CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs trwa od dnia 01.02.2022 r. do dnia 31.10.2022 r.
2. Zgłoszenia Uczestników należy wysyłać począwszy od 01.02 2022 r. i przez cały okres trwania konkursu w każdym jego momencie.
3. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń – 31.10.2022 godz. 23:59.

§ 5
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
a) jest osobą pełnoletnią;
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
c) jest klientką Gabinetu Studio Figura i jest prowadzona pełnym programem konceptu Studio Figura zgodnie z definicją zawartą w § 1 ust. 2 pkt. d.;
d) rozpoczyna odchudzanie od oczyszczenia organizmu z toksyn Go Clean– warunek bezwzględny;
e) posiada Indywidualną Kartę Klienta prowadzoną przez opiekuna w Gabinecie Studio Figura – wraz z opisem celu redukcji masy ciała, obliczeniami parametrów, dawkowaniem suplementów;
2. Fakt utraty masy ciała Uczestnika musi być udokumentowany opisem w Karcie Efektów – Załącznik nr 3 do regulaminu oraz fotografią Uczestnika. Fotografie powinny zostać wykonane w Gabinecie Studio Figura:
– przed metamorfozą (z przodu, z tyłu, z boku pełnej sylwetki),
– po metamorfozie (z przodu, z tyłu, z boku pełnej sylwetki oraz dwie fotografie w pięknej kreacji).
3. Zgłoszenie Uczestnika dokonuje licencjonowany Gabinet Studio Figura, którego klientką jest Uczestnik. Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: metamorfozy@studiofigura.com.pl
4. Zgłoszenie Uczestnika do konkursu winno zawierać:
a) dane osobowe Uczestnika – klientki Gabinetu Studio Figura,
b) systematycznie wypełnianą Kartę Efektów Uczestnika wg Załącznika nr 3 do Regulaminu,
c) opis diety Uczestnika i sposób dawkowania suplementów,
d) podpisaną przez Uczestnika Umowę dotyczącą udziału w Konkursie METAMORFOZY 2022,
e) fotografie, o których mowa w ust. 2 powyżej.
§ 6
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Podczas trwania Konkursu Uczestnik jest zobowiązany do:
1) prowadzenia Dziennika metamorfozy, zawierającego opis drogi Uczestnika do osiągnięcia celu redukcji masy ciała;
2) dołożenia wszelkich starań, żeby skutecznie i w sposób niezakłócony zrealizować program metamorfozy, w tym:
a) realizować program dietetyczny, zgodnie z planem żywieniowo- treningowym, opracowanym przez ekspertów Studio Figura,
b) ćwiczyć regularnie w Gabinecie Studio Figura, zgodnie z dopasowanym do jej potrzeb karnetem;
3) nagrania w Gabinecie Studio Figura, z pomocą jego właścicielki, następujących filmów:
a) filmu dokumentującego przebieg metamorfozy Uczestnika, realizowanej w Gabinecie Studio Figura,
b) filmu z opinią na temat suplementów, pochodzących z asortymentu Studio Figura International (w taki sposób, aby na filmie widoczne były wyraźnie suplementy),
c) filmu z opinią na temat kosmetyków, pochodzących z asortymentu Studio Figura (w taki sposób, aby na filmie widoczne były wyraźnie kosmetyki).
§ 7
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych:
a) niezbędnych do przekazania nagród (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, danych adresowych) – wg Załącznika nr 1 do Regulaminu;
b) dokumentujących proces utraty wagi ciała (wiek, data i waga ciała początkowa, daty i wagi ciała na kolejnych etapach, sposób suplementacji w poszczególnych etapach, informacje dotyczące stosowanej diety, informacje dotyczące istnienia problemów zdrowotnych wpływających na proces redukcji wagi ciała, procentowy ubytek masy ciała) – wg Załącznika nr 3 do regulaminu;
c) fotografii potwierdzających redukcję wagi ciała wykonanych w sposób określony w §4 ust.
d) nagrań audio video – filmów określonych w §5 ust. 1 pkt. 3).
2. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
3. Uczestnik przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie powyższych danych przez Organizatora Konkursu.
4. Szczegółowe Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora zawarto w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
§ 8
WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU
1. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną wyłonione zwyciężczynie konkursu metamorfoz.
2. Zwycięzcą konkursu zostanie Uczestnik, który w trakcie trwania Konkursu uzyska procentowo największą utratę masy ciała oraz największą utratę masy ciała w kilogramach.
3. Procentowa utrata masy ciała obliczana będzie wg następującego wzoru:
[( waga początkowa – waga końcowa) / waga początkowa ] x 100%
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi – w terminie 1-31.11.2022 r. (konkretna data zostanie podana)
2. Zwyciężczynie konkursu metamorfoz zostaną ogłoszone na uroczystej Gali.
§ 9
NAGRODY W KONKURSIE
Nagrodami w Konkursie są:
Nagroda za zajęcie I miejsca- Egzotyczna wycieczka dla laureatek i osoby towarzyszącej.
Nagrody dla pozostałych dziewięciu finalistek oraz kobiet, które brały udział w cyklu Twoja Nowa Figura to przygotowane przez Studio Figura International kosze z prezentami o wartości 2 500 zł brutto.
Nagroda dla właścicielek studio, które prowadziło wygraną laureatkę to 50% zniżki lub 10 000 zł netto na wybrane urządzenie. Nagrody dla właścicielek z pierwszej 10 jest kupon rabatowy do Studio Figura International lub voucher do wykorzystania w Studio Figura International.

§ 10
OBOWIĄZKI ZWYCIĘZCY KONKURSU
1. Po ogłoszeniu wyników Konkursu, Zwycięzca ma obowiązek w ciągu 2 tygodni podać dogodny dla niej termin wyjazdu na wycieczkę (nie później niż 2 miesiące po ogłoszeniu wyników). W przypadku nie określenia terminu, nagroda zostanie przekazana osobie z drugiego miejsca.
2. Zwycięzca zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi zdjęć z wycieczki do celów marketingowych oraz do opisania swojej historii i pobytu na wycieczce.
3. Ponadto Zwycięzca zobowiązuje się w miarę możliwości do utrzymania osiągniętej w trakcie Konkursu wagi ciała, tak, aby w dniu wyjazdu na wycieczkę nie była ona znacząco wyższa niż ta, która widnieje w zgłoszeniu do Konkursu jako waga końcowa.
§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W konkursie mogą uczestniczyć klientki tylko Licencjonowanych Gabinetów Studio Figura – Partnerów Studio Figura International (podpisane i opłacane porozumienie).
2. W konkursie nie mogą brać udziału właściciele Gabinetów Studio Figura, ani ich pracownicy.
3. W konkursie ma prawo wziąć udział każda Pani, która wykupi karnet na treningi/ zabiegi w Gabinecie Studio Figura w miesiącach trwania konkursu.
4. Nie ma wymogu, aby proces odchudzania trwał przez cały okres trwania Konkursu – istotny jest rezultat, jaki uzyskał Uczestnik w tym okresie.
5. Fakt utraty masy ciała musi być udokumentowany fotografią uczestniczki.
6. W czasie trwania Konkursu Uczestnikom nie wolno nawiązywać współpracy z innym firmami w celu promowania metod odchudzania, modelowania sylwetki poza konceptem Studio Figura.
7. Laureatki konkursu z miejsc od (1 (wagowo) 1 (procentowo) + 9 kolejnych miejsc) zostaną do 10.11.2022 r. poinformowane o terminie i realizacji uroczystej Gali Metamorfoz Studio Figura. Laureatki w/w miejsc są zobowiązane przyjechać na uroczystą galę po odbiór nagrody, jeśli nie będą uczestniczyć w Gali, informujemy iż zostaną usunięte z danego miejsca i lista zostanie przesunięta o jedno miejsce w górę. Dla osób co zajmą miejsce od 2 do 10, a nie przyjadą na galę, nagrody zostaną wysłane pocztą, ale bez tytułu miejsca, będzie to nazwane miejscem dodatkowym.

 

Załącznik nr 2
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator danych
Administratorem Pani danych jest Rollen Polska – Studio Figura Izabella Michalak, z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, 62-080, ulica Wiązowa 56.
Z administratorem danych można się skontaktować wysyłając wiadomość:
• na adres e-mail: biuro@studiofigura.com.pl
• lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Skórzewska 26, 62-081 Wysogotowo
2. Inspektor Ochrony Danych
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych może się Pani również kontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: ido@studiofigura.com.pl
3. Cel i podstawa przetwarzania
Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) umożliwienia Pani udziału w Konkursie METAMORFOZY 2022, wyłonienia zwycięzcy, wydania nagród – na podstawie zawartej umowy dotyczącej udziału w Konkursie;
b) celu reklamy i promocji konceptu Studio Figura – na podstawie zawartej umowy dotyczącej udziału w Konkursie oraz na podstawie odrębnie wyrażonej zgody na upublicznienie i rozpowszechnianie wizerunku,
c) ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń i obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, jakim jest ochrona własnych interesów;
d) wywiązania się z obowiązujących przepisów prawa (np. w celu realizacji rozliczeń podatkowych i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów rachunkowych).
4. Dobrowolność podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie tych danych uniemożliwi udział w Konkursie METAMORFOZY 2022.
5. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora:
1) dostępu do treści swoich danych;
2) sprostowania danych, gdy uzna Pani/Pan, że są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) ograniczenia przetwarzania:
a. na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość Twoich danych (gdy uzna Pani, że dane są nieprawidłowe);
b. gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani chciała, aby zostały usunięte;
c. Twoje dane nie są już potrzebne administratorowi, ale mogą być potrzebne Pani i poprosi Pani o ich nieusuwanie;
d. wniesie Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy istnieją prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania mające nadrzędny charakter wobec podstawy sprzeciwu.
4) otrzymania kopii danych;
5) usunięcia danych – jeżeli dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub jeżeli przepisy prawa nałożą taki obowiązek na administratora lub jeżeli dane nie są już niezbędne do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane lub jeżeli zajdą inne okoliczności określone w art.17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku (w sposób określony na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/83/155), w przypadku, gdy uzna Pani, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
6. Odbiorcy danych
Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom świadczącym dla administratora usługi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych w związku realizacją działań promocyjnych. Ponadto, w przypadku wygrania Konkursu, Pani dane zostaną przekazane organizatorowi wycieczki będącej nagrodą za zwycięstwo w Konkursie.
7. Okres przechowywania danych
Pani Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu METAMORFOZY 2022, a następnie przez okres niezbędny do realizacji działań promocyjnych i reklamowych administratora i/lub ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń.

„Twoja Nowa Figura” okiem prowadzącej – rozmowa z Aleksandrą Kostką.

09 września br. rozpoczęliśmy emisję IV sezonu Twojej Nowej Figury w telewizyjnej Dwójce podczas Pytania na śniadanie. Tym razem, nasz autorski cykl metamorfoz nosi nazwę #ChallengeSF, a realizowane są w nim marzenia 5 klientek z poszczególnych gabinetów Studio Figura. Uczestniczkami projektu są: Joasia – Studio Figura Golub-Dobrzyń, Marta – Studio Figura Gdynia, Marta – Studio Figura Czeladź, Magda – Studio Figura Starogard Gdański oraz Marzena – Studio Figura Czarnków.

Rezultaty, do których z godną podziwu determinacją dążą klientki poszczególnych gabinetów, są bardzo różne. Począwszy od poprawy estetyki i jakości skóry, poprzez redukcje podwójnego podbródka, cellulitu czy tzw. „pelikanów”, po utratę nawet 20 zbędnych kilogramów.

Nad każdą uczestniczką, z uwagą, troską i zaangażowaniem, pochyla się ambasador naszego projektu, a zarazem prowadząca program Pytanie na śniadanie – Aleksandra Kostka, która relacjonuje dla widzów telewizyjnej Dwójki postępy dzielnych #WojowniczekSF.

Podczas realizacji jednego z odcinków, copywriter głównej siedziby Studio Figura w Poznaniu Marcin Gut, postanowił przybliżyć wszystkim zainteresowanym, punkt widzenia, element życiowej przygody oraz ogromu doświadczenia, jakich doświadczyła prowadząca projekt Twoja Nowa Figura; Aleksandra Kostka, podczas 4 lat owocnej współpracy.

Wywiad z Aleksandrą Kostką. Koncept Studio Figura w Pytaniu na śniadanie

Marcin Gut: Przy realizacji odcinków Twojej Nowej Figury jesteś z nami od samego początku. Wspomniałaś przy tym wówczas, że tematy związane ze zdrowiem i medycyną od zawsze Cię interesowały…

Aleksandra Kostka: Pierwszym marzeniem, które pielęgnowałam w sobie od wczesnego dzieciństwa, było pragnienie, aby zostać lekarzem i pomagać ludziom. Chciałam pójść na medycynę i rozwijać się w tym kierunku.

Los jednak sprawił – i to też jest dla mnie ogromnym spełnieniem zawodowym – że jestem obecnie prezenterką telewizyjną, a z zawodu aktorką, pedagogiem i gitarzystką. Lekarzem JESZCZE nie jestem, ale będę! – to tylko kwestia czasu (śmiech). Narazie na koncie mam zawód Opiekuna Medycznego.

MG: Opowiedz, jakie towarzyszyły Ci emocje i oczekiwania, kiedy dostałaś propozycję, aby poprowadzić projekt Twoja Nowa Figura?

AK: Moja radość nie miała granic. W momencie, w którym dostałam propozycję, aby poprowadzić ten program – ani przez chwilę się nie zastanawiałam czy przyjąć to zlecenie. Miałam nadzieję, że cykl „Twoja Nowa Figura” będzie realnie wpływał na otaczającą nas rzeczywistość. Uświadomi odbiorców, jak w dzisiejszym świecie niebagatelnym problemem jest otyłość oraz do jakich powikłań prowadzi. Co najważniejsze – we wszystkich edycjach Twojej Nowej Figury podkreślany był fakt, że otyłość to nie jest „wyrok skazujący” i że jej skutki można zlikwidować.

MG: Widziałaś na swojej drodze różne zmagania, cele i rezultaty, do których zmierzały uczestniczki programu. Jakie doświadczenia najbardziej na Ciebie wpłynęły?

AK: To, że na początku w oczach tych kobiet widać było ogromny smutek i lęk… czuć było trud i ciężar, który noszą ze sobą każdego dnia… One nie umiały same się z tego uwolnić. To były kobiety takie jak my wszystkie – miały swoje bolączki, mocne i słabe strony, a jednak wyróżniała je OGROMNA DETERMINACJA. One po prostu nie akceptowały swojego wyglądu i pragnęły być szczęśliwe. Nie chciały się poddać – co w konsekwencji doprowadziło je do sukcesu. Muszę przyznać, że początek ich metamorfozy, a koniec przemian, jakie wypracowały, to dwa różne bieguny! To różnica dosłownie jak pomiędzy niebem, a ziemią.

MG: Czy poza widoczną metamorfozą zewnętrzną, dostrzegłaś różnice w  zachowaniu uczestniczek projektu, które pokonywały skutki i powikłania otyłości?

AK: O tak! Zdecydowanie! Na początku poznałam je jako osoby zamknięte w sobieWidziałam kobiety, które po prostu nie wierzą w siebie. Dla wielu z nich otyłość związana była międzyinnymi z insulinoopornością, czy chorobą hashimoto – panie nie wierzyły, że po wielu dotychczasowych nieudanych próbach, mają realną szansę naprawdę odmienić swoje życie. Uważnie obserwowałam zmiany, jakie zachodzą w ich zachowaniu, wskutek m.in. zmniejszania rozmiarów, czy utraty kilogramów. Dla osób dotkniętych takimi schorzeniami – zmiana swojego wyglądu czy stanu zdrowia – to naprawdę spora odmiana. To jest coś pięknego! W tych kobietach na nowo pojawiła się wola chęci życia, zdobywania świata i pewności siebie. One – można powiedzieć – urodziły się na nowo!

MG: Co według Ciebie ten projekt może dać nie tylko klientkom, ale także widzom, którzy oglądają nasz program?

AK: W tym cyklu jestem zachwycona różnorodnością zmagań i doświadczeń, w jakich uczestniczymy i jakie pokazujemy widzom. Myślę, że jest to ważne i naprawdę potrzebne. Niektóre z oglądających nas pań myślą, że im już nic nie pomoże: bo im się nie udało, bo mają efekt jo-jo, bo kilogramy z powrotem urosły, etc. To jednak jest projekt, który ma pomóc wielu różnym kobietom. Wszystkie odcinki, które zrealizowaliśmy i realizujemy, ukazują różnorodne historie, bo każda pani, każda bohaterka tego projektu – to inna historia.

Jedna jest mamą, druga narzeczoną, a trzecia studentką… Ktoś inny ma 65 lat, kto inny ma lat 18. W tym cyklu ukazujemy ogromną różnorodność zmagań, które mogą dotyczyć każdej z kobiet. To jest nieprawdopodobnie głębokie morze problemów. Co ważne – naszym zadaniem nie jest skupianie się wyłącznie na problemie, a przede wszystkim na rozwiązaniach dla każdej z kobiet, które pragną przywrócić w sobie piękno, na jakie zasługują.

MG: Co chciałabyś od siebie przekazać widzom, którzy obserwują projekt Twoja Nowa Figura?

AK: Przystępując do tego projektu, myślałam, że to będzie tylko prezentacja. Że po prostu pokażemy w programie, jak dane studio modelowania sylwetki podejmuje się wyzwań, mających na celu metamorfozy ich klientek, wspólnego pokonania pewnych niedoskonałości – i tyle. Tymczasem okazało się, że jest to żywy i piękny organizm, że to droga realnych zmian w kobietach, że to opieka nad klientką, wsparcie mentalne i treningowe, które ostatecznie przynosi mnóstwo efektów wow! Myślę że podczas realizacji programu poznałam zaledwie wierzchołek owocnej współpracy mentorek z kobietami walczących o nową figurę.

„Moim przesłaniem w tych cyklach jest to, żeby każda kobieta, która ogląda ten projekt, która nie wierzy, że jest jeszcze w stanie coś w sobie zmienić, miała takie zielone światełko w tunelu, że: „Agnieszka, która musi do gabinetu dojeżdżać 40km dała radę, że Gosia, która ma za sobą 3 ciąże podołała jednak wyzwaniu i zmieniła swój wygląd, że zapracowana Marta znalazła mimo pędu życia czas i siłę aby zrobić coś dla siebie, itp. Ten koncept daje właśnie taką siłę, daje narzędzia i wsparcie kobietom, niezależnie od tego kim są i czym się zajmują. Każda z nich ma szansę przejść własną metamorfozę i obudzić się w końcu z koszmaru, jaki zafundowały jej otyłość i powikłania z nią związane. Każda z Was drogie panie może spojrzeć w lustro i naprawdę, ze szczerym uśmiechem – być dumną i zadowoloną z siebie. Tego Wam życzę z całego serca!”

 

 

 

 

 

Kolejny projekt od Studio Figura w Pytaniu na Śniadanie!

 

Obecność Studio Figura w programie Pytanie na śniadanie od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów, którzy dbają o smukłą sylwetkę oraz dążą do osiągnięcia wymarzonej figury. Co sezon przygotowywaliśmy dla wszystkich uczestników oraz odbiorców programu coraz to nowsze, ciekawsze rozwiązania. 

W tym roku nasz autorski projekt nosi nazwę #ChallengeSF! Uczestniczki pięciu różnych gabinetów Studio Figura wyznaczają sobie do realizacji cele, których przykładowe formy podaliśmy poniżej. Zadaniem Studia i podopiecznych gabinetu, jest poprowadzenie uczestniczek do osiągnięcia zamierzonych rezultatów, poprzez korzystanie z najlepszych oraz najskuteczniejszych rozwiązań, dostępnych w danym gabinecie SF.

 

wizyta w Studio Figura konsultacja Pytanie na sniadanieTegoroczna edycja programu rozpocznie się (dokładną datę podamy po rozstrzygnięciu konkursu, który rozpocznie się w czwartek 05.08  na fanpage’u Studio Figura) i trwać będzie przez kolejne 3 miesiące. W tym czasie, kobiety z całego kraju będą miały okazję przekonać się, do jakich przemian mogą dojść, przy pomocy gabinetów Studio Figura. Wszystko w zaledwie 90 dni! Obecność w kolejnym sezonie Pytania na śniadanie świadczy także o ogromnym zaufaniu mediów oraz społeczeństwa, w siłę rezultatów, jakie oferuje światowy koncept Studio Figura. Zadaniem gabinetów zaangażowanych w projekt #ChallengeSF, będzie poprowadzenie swoich klientek do realizacji poszczególnych zadań – mogą być nimi np.:

– utrata 20kg
redukcja podwójnego podbródka
– pozbycie się cellulitu z danej partii ciała
– zmniejszenie obwodu ud, wielkości zmarszczek
– wygładzenie skóry po przebytej ciąży czy redukcji kilogramów

– ujędrnienie sylwetki,  
– likwidacja tzw. pelikanów itp.

Jakie wyzwania postawią przed sobą tegoroczne uczestniczki projektu Studio Figura – #ChallengeSF? O tym przekonamy się już we wrześniu!

Dlaczego My? Studio Figura w Pytaniu na śniadanie

Udział Studio Figura w jednym z najbardziej popularnych programów telewizji śniadaniowej, emitowanym przez państwową telewizję jest ogromnym sukcesem naszej marki. 15 lat wysiłku i starań, doskonalenia technologii oraz szukania innowacyjnych rozwiązań, by metamorfozy kobiet uczynić prostszymi, przyniosło zamierzony efekt. Od lat jesteśmy liderem w branży beauty – to my wyznaczamy obecne trendy i stanowimy o tym jak wygląda skuteczny koncept.

Studio Figura stała się nie tylko symbolem skutecznych przemian w kontekście modelowania sylwetki, kosmetologii estetycznej i skutecznego odchudzania.


Zaufały nam miliony kobiet, a sieć naszych gabinetów rozrosła się na 365 gabinetów na terenie kraju oraz ponad tysiąc na całym świecie. Dzięki doświadczeniu i wiedzy naszych ekspertów z głównej siedziby Studio Figura, pomogliśmy partnerskim gabinetom przetrwać okres pandemiczny bez zamykania działalności.

Przez lata praktyki, wypracowaliśmy model biznesowy, który jest doskonale skuteczny, czytelny i korzystny dla naszych partnerów. Co więcej, każda z osób, która pragnie otworzyć własny gabinet Studio Figura, zaczyna swoją działalność na ugruntowanej, stabilnej pozycji. Wszystkie te cechy oraz doświadczenia pozwoliły nam osiągnąć perfekcję w działaniu, co wyniosło nas na sam szczyt. Tegoroczny IV sezon naszego udziału w PNŚ, pozwala przekazać wartość misji, którą z powodzeniem prowadzimy i prowadzić będziemy jeszcze przez długie lata!

 

Pięć gabinetów SF pod okiem kamery Pytanie na śniadanie!

Dla każdego Studio biorącego udział w wyzwaniu, miesiące od września do listopada stanowić będą prawdziwą przygodę! Poza intensywną pracą nad rezultatami klientek niezwiązanych z #challengeSF, dużej uwagi wymagać będzie także uczestniczka konkursu. Sam przyjazd Telewizji Polskiej do gabinetu SF poskutkuje przemianą Studio Figura w prawdziwe studio filmowe! Obecność scenarzystów, dźwiękowców, operatorów obrazu i kamer, oświetleniowców, charakteryzatorów i innych, wprowadzi gabinety w magiczny klimat produkcji filmowych. Dodatkowo obecność prawdziwej gwiazdy estrady – Aleksandry Kostki, ostatecznie zelektryzuje panującą w Studio atmosferę!

Premierowo ogłaszamy gabinety, które na oczach całego kraju prowadzać będą swoje klientki przez drogę osobistej, wielowymiarowej metamorfozy, są nimi:

 1. Studio Figura Czarnków
 2. Studio Figura Czeladź
 3. Studio Figura Gdynia
 4. Studio Figura Golub Dobrzyń
 5. Studio Figura Starogard Gdański

 

Obserwujcie uważnie Fanpage poszczególnych Studio (kliknij w gabinet żeby przejść na facebookowy profil), aby nie umknęły Wam przygotowania gabinetów. Zapoznanie z uczestniczkami projektu oraz relacje z postępów #ChallengeSF. Wszelkie informacje, aktualności oraz ważniejsze relacje z udziału w Pytaniu na śniadanie, dostępne będą na głównym fanpage’u – Studio Figura.

 Finał projektu #ChallengeSF oraz Konkursu Metamorfoz 2021 – Gala Metamorfoz 2021

Zwieńczeniem tegorocznych przemian, których podejmowały się klientki Studio Figura biorące udział w Konkursie Metamorfoz i projekcie #ChallengeSF, była Gala Metamorfoz 2021. Wydarzenie to stanowiło punkt kulminacyjny w procesie największych przemian, jakie odnotowano w gabinetach Studio Figura w całym ubiegłym roku.

21 listopada na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich doszło do Wielkiego finału KM oraz zakończenia projektu #ChallengeSF. Na Balu zjawiło się mnóstwo gości, wśród których nie zabrakło żywej tkanki najbardziej spektakularnych przemian, czyli finalistek Konkursu Metamorfoz 2021.

Ogromne zwycięstwo w pokonywaniu własnych słabości na drodze do pięknej figury, odniosły wszystkie uczestniczki zeszłorocznego wydarzenia. Specjalnie dla Was wyróżniliśmy 10 największych rezultatów odnotowanych przez Studio Figura, w 2021r. 

 • Miejsce 10: Pani Agnieszka ze Studio Figura Mława.

Rezultat: -43 kg oraz ogólny spadek masy ciała o wartości 31,38%

 • Miejsce 9: Pani Żaneta ze Studio Figura Piotrków Trybunalski

Rezultat: -31 kg oraz ogólny spadek masy ciała o wartości -33,15%

 • Miejsce 8: Pani Izabela ze Studio Figura Warszawa Praga Północ

Rezultat: -30,8 kg oraz ogólny spadek masy ciała o wartości -34,26%

 • Miejsce 7: Pani Patrycja ze Studio Figura Czechowice Dziedzice

Rezultat: -46,4 kg oraz ogólny spadek masy ciała o wartości -35,9%

(więcej…)

KONKURS „Za co lubisz Studio Figura?”
Zabawa organizowana przez firmę Rollen Polska Studio Figura z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Wiązowej 56, Lusówko.
Zabawa rozpoczyna się 28.06.2021 roku i trwa od godz. 16:00 do dnia 05.07.2021 do godziny 16:00
Po zakończeniu konkursu wyniki zostaną ogłoszone na oficjalnym Fan Page’u Studio Figura dnia 05.07.2021

Nagrodą jest wybrany artykuł/artykuły z oferty dostępnej na https://sklepstudiofigura.com.pl/ o wartości łącznej nieprzekraczającej 150zł, dystrybuowany przez firmę Studio Figura. Uczestnikiem zabawy może być każda osoba fizyczna (kobieta), która ukończyła 18 lat oraz umieściła w komentarzu pod postem konkursowym zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W konkursie mogą brać udział tylko osoby znajdujące się na terenie Polski. Zabawa polega na dodaniu w komentarzu pod konkursowym postem odpowiedzi na pytanie: za co lubimy Studio Figura? Zwycięski – najciekawszy komentarz zostanie wybrany przez dział kreacji Studio Figura International. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych. W konkursie nie mogą brać udziału konta fikcyjne. Osoby biorące udział w konkursie mogą udostępnić post, polubić i oznaczyć dodatkowych uczestników. Nie jest to jednak warunek konkursu.

Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych (tj.: imię, nazwisko, nr telefonu, adres) przez Administratora, firmę Rollen Polska Studio Figura z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Wiązowej 56, Lusówko do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu. Administrator będzie przetwarzał dane zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Udział w ww. zabawie jest równoznaczny ze zgodą na opublikowanie Imienia i Nazwiska na Fan Page’u firmy.

Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. Cofnięcie zgody oznaczać jednak będzie rezygnację z udziału w konkursie. Dane osobowe Uczestniczki będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, tj. przez okres niezbędny do realizacji konkursu. Każda uczestniczka ma prawo zrezygnować z udziału w zabawie, wysyłając stosowną informację w wiadomości prywatnej na Fan Page Studio Figura. Zgodnie z RODO Uczestnikowi przysługuje prawo do:

uzyskania potwierdzenia, czy jego dane są przetwarzane przez Administratora a także prawo dostępu do jego danych (art. 15 RODO), sprostowania oraz uzupełnienia jego danych (art. 16 RODO), usunięcia jego danych (art. 17 RODO), żądania ograniczenia przetwarzania jego danych (art. 18 RODO), przenoszenia jego danych do innego administratora (art. 20 RODO). Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Firma Studio Figura poinformuje zwycięzców konkursu poprzez wymienienie Imienia i Nazwiska na Fan Page’u dnia 05.07.2021 r. Zabawa nie stanowi loterii promocyjnej w rozumieniu art.2 ust 1 pkt.10 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. O grach hazardowych (DZ.U z 2009r., nr 201, poz. 1540 z póżn. zm.)

Każda uczestniczka konkursu biorąca w nim udział, akceptuje regulamin. Zgłoszenia dostarczone po 05.07.2021 po godz. 16:00 nie będą brały udziału w zabawie.

Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.

W ramach przeprowadzanego konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku poprzez utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku w celach promocyjno-marketingowych Rollen Polska – Studio Figura Izabella Michalak.

Rollen Polska – Studio Figura Izabella Michalak będzie przetwarzać powierzone dane osobowe w zakresie wizerunku na potrzeby działalności promocyjno-marketingowe.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13 RODO:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Rollen Polska – Studio Figura Izabella Michalak z siedzibą w Lusówku, ul. Wiązowa 56, 62-080 Tarnowo Podgórne, NIP 7831266218.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych należy skontaktować się z Administratorem lub wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail ido@studiofigura.com.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu działalności promocyjno-marketingowej.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do publikacji wizerunku.

5. Przetwarzanie Pani/a danych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do jej wycofania.

6. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń, w związku z prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora.

7. Ma Pan/i prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych, przy czym realizacja każdego z praw będzie przysługiwała w przypadkach i na zasadach określonych w art. 15-22 RODO.

8. Pani/a dane będą przetwarzane do czasu ustania celów promocyjnych lub wycofania zgody. W związku z obroną przed roszczeniami dane mogą być przetwarzane do czasu ich przedawnienia.

9. Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie prawa, a także osobom zainteresowanym wydarzeniami organizowanymi przez Administratora w związku z publikacją Pani/a wizerunku.

10. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na przetwarzanie realizowane przez Administratora.

Powodzenia 🙂

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie, to w komentarzu pod postem konkursowym napisz: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Regulaminem konkursu Za co lubisz Studio Figura?”.

Studio Figura w ekspansji na ZEA. Pierwsze Studio w Dubaju!

Dzięki strefom: fitness, wellness oraz kosmetologii estetycznej, zostajemy (jako Studio Figura) zakwalifikowani w Zjednoczonych Emiratach Arabskich do kliniki, zajmującej się odchudzaniem. Jest to pierwsze takie miejsce w Dubaju.

Rynek Arabski jest dość specyficzny, szczególnie w kontekście branży beauty. Oczywiście; dużym zainteresowaniem cieszą się salony, w których kobiety mogą pracować nad swoim ciałem, ponieważ mają one czas i środki na to, aby korzystać z pełnego wachlarza zabiegów, jakie oferują dane salony. Jednak we wszystkich gabinetach brakuje kompleksowości, którą oferuje Studio Figura. Naszą przewagę stanowi także różnorodność zabiegów oraz fakt, że prowadzimy klientki przez cały proces odchudzania, ujędrniania czy modelowania sylwetki.

Kim jest pierwsza właścicielka Studio Figura w ZEA?

Kobietą, która otworzy pierwszy gabinet SF na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jest Ewelina, która do ZEA przeprowadziła się na początku 2011r. Początkowo miał to być wyjazd zarobkowy – na jeden rok. Po dotarciu na miejsce, przez pierwsze 3 lata Ewelina zajmowała się projektowaniem odzieży męskiej. Pozwoliło jej to poznać różne technologie oraz zbadać lokalny rynek. W międzyczasie nasza bohaterka zaczęła studiować architekturę, a zaraz potem zajęła się projektowaniem wnętrz. Co istotne, Ewelina od najmłodszych lat interesowała się fitnessem i zdrowym trybem życia. Jak wspomina:

 “dla wielu ludzi fitness kończy się na odchudzaniu i drobnych ćwiczeniach. Często jest tak, że kobiety decydują się na jakąś dietę, do tego sport, np. bieganie i myślą, że to wystarczy. Natomiast prawda często jest taka, że pomimo ich starań, podjęte działania nie przynoszą żadnych rezultatów, lub są one znikome. Ważna jest profilaktyka oraz wsparcie, a także dopasowana dieta. Kompetentny personel, który wesprze nas w dążeniu do celu, pomoże dobrać odpowiednie ćwiczenia, będzie monitorować rezultaty i kierować w dobrą stronę.”

Skąd pomysł na Studio Figura w Dubaju?

Po powrocie do Polski na kilka miesięcy, Ewelina koncentrowała się głównie na swojej pasji. W tym celu odwiedzała wiele nowych miejsc, m.in. gabinety fitness, siłownie etc. Po pewnym czasie trafiła na gabinet Studio Figura, do którego zaczęła uczęszczać jako klientka.

“wtedy na własnej skórze przekonałam się, jakie rezultaty można osiągnąć przy pomocy zabiegów oferowanych przez SF. Jako klientka byłam zachwycona jakością obsługi oraz rezultatami, które widziałam u siebie i innych kobiet. Zaskoczyła mnie ilość zabiegów z których mogę skorzystać, by osiągnąć to, po co przyszłam.

Dodatkowo zauważyłam, że kobiety, które podczas domowych starań (lub nawet przy pomocy ćwiczeń na siłowni), nie odniosły oczekiwanych rezultatów, najczęściej gubiły zapał do dalszych starań. Klientki w Polsce są świadome, że długotrwałe i łatwe rezultaty można osiągnąć w gabinetach Studio Figura. Marka SF w naszym kraju jest na szczęście dobrze upozycjonowana i rozpoznawalna. W Dubaju tego brakuje! Wtedy właśnie pomyślałam, że jest to doskonała idea, aby tę technologię przywieźć ze sobą do Emiratów! Brakuje tam świadomości istnienia konceptu SF, stąd też tamtejszy rynek jest bardzo dobrym miejscem na poszerzenie działalności Studio Figura.

Pierwsze szlaki przetarte – Studio Figura w Emiratach Arabskich

Procedury, przez jakie musiała przejść Ewelina, aby otworzyć zupełnie nową działalności w Dubaju, nie były z początku najprostsze. Nowe koncepty są szczegółowo sprawdzane, zanim otrzymają pozwolenie na działalność na terenie ZEA. Wiąże się to z tym, że stosowane technologie (które nie były nigdy dotąd wykorzystywane), muszą przejść proces weryfikacji, nim właściciel otrzyma zgodę na ich wykorzystywanie. Okres “załatwiania” takich formalności, zajmuje w przybliżeniu jeden rok. Na szczęście dzięki staraniom Eweliny, nasz koncept został przyjęty w Dubaju i tym samym, szlak dla nowych franczyzobiorców został ostatecznie przetarty! Jesteśmy gotowi na otwarcie nowych gabinetów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich!

Ewelina pragnie także ułatwić wejście na rynek ZEA przyszłym właścicielom Studio Figura. Dzięki gabinetom SF, Arabki będą mogły korzystać z konceptu, który skutecznie poprawia kondycję klientek, pomaga im uzyskać wymarzoną sylwetkę i uczy zdrowego stylu życia. Ewelina pokaże im, jak zadbać o siebie w Europejskim stylu i razem ze swoją załogą, będą ten cel skrupulatnie zrealizować!

Pokażemy w ten sposób, że Zjednoczone Emiraty Arabskie, są doskonałym miejscem do rozprzestrzenienia świadomości marki SF. To pomoże budować markę Studio Figura w ZEA oraz będzie ogromnym wsparciem dla przyszłych właścicieli, którzy będą chcieli otworzyć własny gabinet SF na terenie Emiratów Arabskich.

Jesteśmy przekonani, że swoją pracą, zaangażowaniem oraz misją, Ewelina zainspiruje kolejne kobiety do zadbania o siebie w najlepszy sposób, jaki jest możliwy właśnie w Studio Figura. 

Cel: zwalczyć otyłość wśród dzieci i dorosłych

Od 15 lat, w koncepcie Studio Figura zwalczamy otyłość oraz jej skutki zdrowotne wśród milionów kobiet na całym świecie. W tym czasie wprowadziliśmy dziesiątki nowych, skutecznych rozwiązań, które sprawiły, że nasze działania przynoszą jeszcze lepsze, widoczne rezultaty. Ich wynikiem są nie tylko niezliczone ilości spalonych kalorii, tysiące zrzuconych kilogramów czy centymetrów, ale także metamorfozy, które zupełnie odmieniły życie i zdrowie naszych klientek.

Nasza ambicja nieustannie popycha nas do dalszej pracy oraz szukania skutecznych, szerokich zasięgiem rozwiązań. Jesteśmy świadomi piętna, jakie na świecie odcisnęła pandemia i wśród tych znamion, przejawia się również otyłość. W związku z powyższym; kryzys gospodarczy nie jest jedynym problemem z jakim przyjdzie nam się zmagać. Z powodu ograniczeń w swobodnym przemieszczaniu się, pracy zdalnej czy zamknięciu ośrodków sportowych, negatywne skutki dało się zauważyć nie tylko w portfelu, ale także na stanie zdrowia i sylwetki.

Stres, nerwica i często wskutek tego otyłość, są wierzchołkiem góry lodowej, z którą nasz koncept zdecydował się zmierzyć, aby nieść pomoc ludziom w każdym zakątku świata. Ponieważ jesteśmy świadomi tego, że dzieci są przyszłością planety, zdecydowaliśmy się powołać do życia Fundację Studio Figura, która w głównej mierze skupiać się będzie wokół zdrowia fizycznego i psychicznego najmłodszych oraz ich rodzin dotkniętych nadwagą. Podopiecznymi fundacji zajmą się nasi najlepsi, wykwalifikowani eksperci ds. dietetyki oraz zdrowia psychicznego. Kompleksową usługą, pragniemy zapewnić całkowity komfort psychiczny oraz opiekę wszystkich zainteresowanych.

Narzędzia Fundacji Studio Figura do walki z otyłością

 

 • Sylwia Bartnik – laureatka konkursu metamorfoz 2020. Ambasadorka Fundacji Studio Figura. Łącznie dzięki wsparciu SF, Sylwia schudła 71kg

  Celem Fundacji jest promowanie zdrowego oraz aktywnego trybu życia, udzielanie pomocy osobom cierpiącym na otyłość, finansowanie bądź dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji oraz organizacja szkoleń, instruktaży, wykładów i seminariów. Będziemy walczyć z dyskryminacją społeczną oraz zawodową osób otyłych

 • Planujemy stworzyć edukacyjną aplikację, za pomocą której dzieci poprzez zabawę będą mogły uczyć się zdrowych nawyków żywieniowych. Podczas spotkań w szkołach chcemy pokazywać, że dbanie o zdrowie, ruch, świadome odżywianie jest ważne już od najmłodszych lat.
 • Pracujemy nad tworzeniem eventów na zewnątrz, organizowaniem wyzwań sportowych dla dzieci oraz wprowadzeniem broszur i materiałów promocyjnych..
 • Organizowane przez nas spotkania będą ukazywały historie ludzi walczących z otyłością oraz przedstawiały jak otyłość wpływa na życie.

 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że wzbudzenie motywacji do odchudzania u dzieci jest rzeczą niełatwą. Najlepszym sposobem, skuteczniejszym od teorii powtarzanej nawet 1000 razy jest dobrzy przykład. W tym celu, aby zadbać o zdrowie najmłodszych, do dzieła pragniemy zaangażować rodziców. Zaprosimy wszystkich opiekunów do pozyskania niezbędnej wiedzy, którą przekażą nasi najlepsi, wykwalifikowani eksperci. Mamy będą doskonalić swoją sylwetkę oraz edukować się w zakresie wspierania swoich dzieci. W ten sposób będziemy aranżować drogę przemian,  która żywym przykładem skłoni wszystkie pokolenia do przejścia zdrowej, potrzebnej nam metamorfozy.

Zarząd Fundacji Studio Figura

Pragniemy w tym miejscu przedstawić Wam najważniejsze osoby całego projektu, czyli zarząd Fundacji Studio Figura. Powołaliśmy do tego dzieła najbardziej doświadczone oraz kompetentne jednostki, które współ/pracują w/dla Studio Figura International.  

 • Izabella Michalak – bo to od Niej wszystko się zaczęło – jest także pomysłodawcą koncepcji o powstaniu Fundacji Studio Figura. 
 • Katarzyna Czerwińska – „matka chrzestna” Fundacji Studio Figura – stanowiła wsparcie oraz dodawała inspiracji w procesie powstawania Fundacji SF
 • Sylwia Bartnik laureatka konkursu metamorfoz 2020 która dzięki wsparciu SFI schudła ponad 70kg, jest ambasador nr. 1 Fundacji a także potężną dawką motywacji dla każdego 
 • Natalia Janiak, Aneta Wolczyńska, Dorota Litwicka-Powaga oraz Magdalena Tomaszewska które na co dzień są członkami Zarządu Studio Figura.

Gorąco zachęcamy Was do aktywnego udziału w aktywności Facebook’owego fanpage’a Fundacji Studio Figura

Wiemy, że dzięki naszemu zaangażowaniu, pracy oraz chęci niesienia pomocy Fundacja zmieni życie wielu osób, poszerzy świadomość i pomoże zdobyć cele, które kiedyś były nieosiągalne. Ratujmy dzieci i osoby otyłe przed wykluczeniem społecznym!
Czas start! Wszystkie ręce na pokład!