Badania kliniczne przeprowadzono w NZOZ MAXMED 1 w Koninie, w czasie od 08.2008 do 07.2009. Celem badania było określenie, wpływu urządzenia Roll Shaper na organizm. Przed rozpoczęciem badań pacjent wyrażał zgodę na udział w badaniach oraz wypełniał kartę badań pacjenta. W karcie tej badany określał ogólne samopoczucie, nałogi, alergie, wymieniał choroby układu krążenia, układu pokarmowego, moczowo – płciowego, układu nerwowego, onkologiczne, skóry, zaburzenia hormonalne i inne dolegliwości. Zakres badań obejmował 5 pomiarów (przed badaniem, po 5, 10, 15 i 20 zabiegach). Za każdym razem mierzono wagę, ciśnienie, obwody: ramienia prawego i lewego, przedramienia prawego i lewego, talii, bioder, uda prawego i lewego oraz podudzia prawego i lewego. Na podstawie ciężaru ciała i wzrostu ustalano także poziom BMI. Wykonywano również testy funkcjonalne (test odległości palców od podłoża, test Laseque’a oraz test na siłę mięśni brzucha) (Buckup 2007). Zabiegi odbywały się codziennie lub co 2 – 3 dzień. Spośród osób, u których stosowano zabiegi codziennie, 10 osobom aplikowano 2 zabiegi dziennie, w celu określenia, czy większa ilość zabiegów powoduje negatywne konsekwencje.

Jak wspomniałem badania odbywały się na urządzeniu Roll Shaper, typu Diamond. W czasie zabiegu osoba badana przyjmowała 18 pozycji zgodnie z instrukcją. Pozycje te gwarantowały przepływ limfy zgodnie ze wskazaniami do masażu limfatycznego. Przypływ limfy w zasadniczy sposób ułatwiały odpowiednio taliowane żerdzie o szerokości 58cm.Ułożenie żerdzi imituje chwyty do masażu limfatycznego. Dzieje się tak między innymi dlatego, że talia w co drugiej żerdzi jest przesunięta o połowę w stosunku do poprzedniej. Takie ułożenie żerdzi umożliwia przesuwanie się płynów w kierunku do węzłów limfatycznych. W celu intensyfikacji masażu pracę urządzenia można także wspomagać ruchem odpowiednich odcinków ciała w poprzek żerdzi, co jednak nie jest konieczne.

 

Charakterystyka osób badanych.

Pomiary wymienionych parametrów odbywały się 5 razy. Do badania przystąpiło 100 osób. W pomiarze po 5 zabiegach uczestniczyło 97 osób (97% osób badanych), pomiar po 10 zabiegach wykonano 95 osobom (95% osób badanych). Pomiar po 15 zabiegach wykonano 91 osobom (91% osób badanych), natomiast ostatni pomiar wykonano 77 osobom (77% osób badanych). Spośród 23 osób badanych, które przerwały zabiegi, w trzech przypadkach
dotyczyło to zaostrzenia wcześniej zgłaszanych dolegliwości lub ze względu na złą tolerancję zabiegu. W kolejnych 5 przypadkach badani przerwali zabieg z powodu choroby nie związanej z zabiegami lub z powodów zawodowych. 15 osób przerwało zabiegi bez podania przyczyny.

Płeć i wiek.

Zdecydowaną większość osób badanych, które poddały się 20 zabiegom, stanowiły kobiety – 74 osoby (96,1% osób badanych). Mężczyźni – 3 osoby, stanowili 3,9% badanej populacji (rys. 1).

 

Rys. 1. Podział grupy badanej ze względu na płeć.

Struktura wieku badanej populacji przedstawia się następująco: 1,3% osób badanych stanowiły osoby poniżej 20 roku życia. Osoby badane pomiędzy 21, a 29 rokiem życia stanowiły 23,38% badanej populacji. Osoby w wieku 30 – 39 lat stanowiły 22,08% badanej populacji. Osoby w wieku 40 – 49 lat stanowiły 24,67% badanej populacji. Najliczniejszą grupę – 25,97% osób badanych – stanowiły osoby pomiędzy 50, a 59 rokiem życia. Osoby powyżej 60 roku życia stanowiły 2,6% badanej populacji (rys. 2).

 

Rys. 2. Podział grupy badanej ze względu na wiek.

Ciężar ciała oraz BMI przed rozpoczęciem zabiegów.

Badanym osobom określono ciężar ciała oraz wzrost przed rozpoczęciem zabiegów. Średni ciężar ciała badanej populacji przed rozpoczęciem zabiegów wynosił 74,68kg. 9 osób (11,69%) spośród osób badanych ważyło poniżej 60kg. W przedziale między 60, a 69,99kg znalazło się 28 osób (36,36%). 18 osób badanych (23,38%) zmieściło się w przedziale 70 – 79,99kg. W przedziale 80 – 89,99kg znalazło się 8 osób (10,39%). Najmniej, bo 5 osób (6,49%) znalazło się w przedziale 90 – 100kg, natomiast 9 osób (11,69%) ważyło powyżej 100kg (rysunek 3).

 

Rys. 3. Ciężar ciała populacji badanej przed zabiegami.

Dla badanej populacji obliczono także wyjściowy poziom BMI (body mass index), aby określić stopień otyłości przed rozpoczęciem zabiegów. Średni poziom BMI przed rozpoczęciem zabiegów wynosił 27,98. Średnia ta wskazuje na nadwagę w badanej populacji. Żadna z osób badanych nie cierpiała na niedowagę. 26 osób (33,77%) mieściło się w przedziale 18,5 – 24,9, a więc ich waga była prawidłowa. Najwięcej bo 31 osób badanych (40,26%) wykazało nadwagę, gdyż mieściło się w przedziale 25 – 29,99. 13 osób badanych (16,88%) znalazło się w przedziale 30 – 34,99, co oznacza I stopień otyłości. W przedziale 35 – 39,99 zmieściły się 3 osoby badane (3,9%). Wynik ten oznacza II stopień otyłości. III stopień otyłości, czyli wynik powyżej 40 uzyskały 4 osoby badane (5,19%). Łącznie otyłością charakteryzowało się 20 osób badanych (25,97%) (rysunek 4).

 

Rys. 4. Wskaźnik BMI badanej populacji przed rozpoczęciem zabiegów.

Gibkość i siła mm brzucha badanych przed rozpoczęciem zabiegów.

Spośród 77 osób, które dokończyły badanie 5 osób nie wykonało prawidłowo siadu z leżenia tyłem (test mm. brzucha). Aby ocenić gibkość badanych wykonano test odległości palców od podłoża. Spośród 77 badanych, 54 osoby wykonały ten test prawidłowo, czyli dotknęły palcami podłoża podczas skłonu w przód przy wyprostowanych kolanach. 23 osoby nie wykonały tego testu prawidłowo. Wynik odległości palców od podłoża od 1 do 5 cm uzyskało 4 badanych, 5 – 10cm uzyskało 9 badanych, natomiast wynik powyżej 10cm uzyskało 10 osób (rys. 5).

 

Rys. 5. Wykonanie przez badanych testu odległości palców od podłoża przed rozpoczęciem zabiegów.

Dodatkowo do oceny gibkości wykorzystano zmodyfikowany test Laseque’a dla obu kończyn dolnych. Zakres ruchu mierzono z dokładnością do 5⁰. Spośród 77 osób 37 osób miało pełen zakres ruchu (uniesiona noga 90⁰ do podłoża). Natomiast u 40 osób stwierdzono ograniczenie ruchu przynajmniej w jednej kończynie. Zakres ruchu kończyn w przedziale 80 – 85⁰ występował u 17 osób w przypadku kończyny dolnej lewej oraz u 16 osób w przypadku kończyny dolnej prawej. Wynik w przedziale 60 – 75⁰ osiągnęło 17 osób w przypadku kończyny dolnej lewej oraz 19 osób w przypadku kończyny dolnej prawej. Najniższy wynik 40 – 55⁰ uzyskało u 5 osób w przypadku kończyny dolnej lewej oraz u 4 osób w przypadku kończyny dolnej prawej (rys. 6).

 

Rys. 6. Zmodyfikowany test Laseque’a dla obu kończyn dolnych przed zabiegami.

Stan zdrowia badanych przed rozpoczęciem zabiegów.

Zdecydowana większość badanych określiła swoje samopoczucie jako bardzo dobre lub dobre (96 osób). 2 osoby określiły swoje samopoczucie jako średnie, natomiast 2 nie potrafiły określić poziomu swojego samopoczucia. 14 osób przyznało się do posiadania nałogów. Palenie zadeklarowało 12 osób, natomiast słabość do słodyczy zadeklarowały 2 osoby. Do badań zgłosiły się osoby, które zgłaszały różnego rodzaju dolegliwości. 9 osób uskarżało się na alergie. Do najczęstszych tego rodzaju dolegliwości należały: katar sienny, alergia na sierść, kurz, lekowa, pokarmowa itp. Aż 22 osoby uskarżały się na choroby układu krążenia. Najczęstszym schorzeniem było nadciśnienie, na które cierpiało 13 osób. 5 osób zgłosiło, iż cierpią na żylaki kończyn dolnych. Do pozostałych schorzeń układu krążenia wymienianych w ankietach należały: stan po zawale, choroba wieńcowa oraz zaburzenia układu limfatycznego. 9 osób zgłosiło dolegliwości układu pokarmowego. Do najczęściej wymienianych schorzeń należały: refluks (3 przypadki), zespół jelita wrażliwego (2 przypadki), częste stany zapalne (2 przypadki). 4 osoby zgłosiły dolegliwości układu moczowo płciowego (nietrzymanie moczu, kamica i inne). 10 osób uskarżało się na zaburzenia hormonalne. Najczęściej dotyczyły one niedoczynności tarczycy (3 przypadki). 4 osoby uskarżały się także na stany depresyjne, 4 osoby zgłaszały dolegliwości reumatyczne. 8 osób badanych wśród dolegliwości wymieniło zwyrodnienia stawów, w tym kręgosłupa, 2 osoby uskarżały się na bóle głowy. Do innych zgłaszanych schorzeń należały: łuszczyca, egzema, stan po wycięciu guzka na piersi, schizofrenia.

Wyniki badań.

Zmiana ciężaru ciała.

Przez cały okres badań ciężar ciała obliczano pięciokrotnie. Przypomnę, że przed zabiegiem średni ciężar ciała dla całej populacji wyniósł 74,68kg. Po pięciu zabiegach wynik ten spadł do poziomu 74,48kg. Po dziesięciu zabiegach ciężar ciała wynosił 74,34kg. Po 15 zabiegach ciężar ciała osób badanych spadł do poziomu 74,16kg, by po 20 zabiegach jeszcze nieznacznie spaść do poziomu 74,12kg. Jednak przez cały czas trwania badań utrzymała się tendencja spadkowa, którą można zaobserwować na rys. 7.

 

Rys. 7. Zmiana średniego ciężaru ciała badanej populacji.

 

Dodatkowo wykonano obliczenia statystyczne mające na celu określenie, czy zmiany ciężaru ciała pod wpływem zabiegów są istotne statystycznie. Wyniki obliczeń przedstawia tabela 1.

 

Tab. 1. Analiza statystyczna zmiany ciężaru ciała badanej populacji pod wpływem zabiegów.

 

Jak widać z tabeli powyżej zmiana ciężaru ciała pod wpływem zabiegów jest istotna statystycznie.

Ciśnienie tętnicze krwi.

Jak wcześniej wspomniałem badanym mierzono także ciśnienie tętnicze krwi. Pomiary te podobnie jak inne, wykonywane były przed serią zabiegów oraz po 5, 10, 15 i 20 zabiegu. Z analizy otrzymanych wartości wynika, iż ciśnienie badanych w czasie serii zabiegów i po jej przebyciu nie ulega zmianie, stabilizując się na określonym poziomie. Nie zaobserwowano większych odchyleń w pomiarach, które prowadziłyby do jakichkolwiek wniosków na temat wpływu zabiegów na ciśnienie tętnicze krwi.

Zmiana obwodów.
Wraz ze zmianą ciężaru ciała zaobserwowano także zmianę obwodów mierzonych części ciała. Średnia wartość obwodów ramienia prawego spadła z 31,09cm, do 29cm, natomiast średnia wartość obwodów ramienia lewego spadła z 30,73cm, do 28,81cm. Zmianę przedstawia rys. 8.

 

Rys 8. Zmiana obwodów ramion pod wpływem zabiegów.

 

Średnia wartość obwodów przedramion spadła, w przypadku przedramienia prawego z 25,35cm do 24,34cm, natomiast w przypadku przedramienia lewego z 24,85cm do 24,03cm. Wyniki przedstawia rys. 9.

 

Rys. 9. Zmiana obwodów przedramion pod wpływem zabiegów.

 

Zmniejszenie obwodów zaobserwowano także w przypadku obwodów talii oraz obwodu linii bioder. W pierwszym przypadku spadek wyniósł 4,54cm, z 88,83cm do 84,29cm. Obwód linii bioder zmniejszył się średnio o 2,9cm., ze 106,71cm, do 103,81cm. Zmiany te widoczne są na rys. 10.

 

Rys. 10. Zmiana obwodów talii oraz linii bioder pod wpływem zabiegów.

 

Zaobserwowano także zmiany obwodów w obrębie kończyn dolnych. Obwód ud zmniejszyły się średnio: w przypadku prawego uda o 2,42cm, z 58,45cm, do 56,03cm. W przypadku uda lewego obwód zmniejszyły się średnio o 2,34cm, z 58,6cm, do 56,26cm. Zmiana ta przedstawiona została na rys. 11.

 

Rys. 11. Zmiana obwodów ud pod wpływem zabiegów.

 

Obwody podudzi także uległy zmianie. Podudzia prawe zmniejszyły się średnio o 1,08cm, z 38,35cm, do 37,27cm. Podudzia lewe zmniejszyły się średnio o 1,32cm, z 38,64cm, do 37,32cm. Zmiany te widoczne są na rys. 12.

 

Rys. 12. Zmiana obwodów podudzi pod wpływem zabiegów.

 

Zmiana wyników testów gibkości i siły mięśni brzucha.

Jak wspomniałem wcześniej 5 osób spośród 77 nie wykonało prawidłowo testu na siłę mięśni brzucha. 3 z nich (60%) wykonało poprawnie ten test już po 5 zabiegach, natomiast 2 nie wykonały prawidłowo tego testu nawet po 20 zabiegu. Jak już wspomniałem, przed zabiegami 23 osoby nie wykonały tego testu prawidłowo. Wynik odległości palców od podłogi od 1 do 5 cm uzyskało 4 badanych, 5 – 10cm uzyskało 9 badanych, natomiast wynik powyżej 10cm uzyskało 10 osób. Po 20 zabiegach liczba osób, które nie wykonały tego testu wynosiła 15, z czego 4 osoby uzyskały wynik 1 – 5cm., 8 osób uzyskało wynik 5 – 10cm, a jedynie 3 osoby uzyskały wynik powyżej 10cm. (rys. 13).

 

Rys. 13. Zmiana wyników testu odległości palców od podłoża po 20 zabiegach.

 

40 spośród 77 osób badanych (52%) w chwili rozpoczęcia badania miało ograniczenia ruchomości mierzone zmodyfikowanym testem Laseque’a przynajmniej w jednej kończynie. Po serii 20 zabiegów liczba osób, u których w teście stwierdzono wynik prawidłowy (90⁰)
zwiększyła się z 38 do 62, w przypadku nogi lewej oraz z 38 do 60 w przypadku nogi prawej. Nie było także osoby, która po 20 zabiegach osiągnęłaby wynik poniżej 60⁰ (rys. 14).

 

Rys. 14. Zmiana wartości zmodyfikowanego testu Laseque’a w trakcie zabiegów.

Zgłaszane dolegliwości w trakcie zabiegów.

W trakcie prowadzonych badań 23 osoby przerwały zabiegi przed ukończeniem serii zabiegów. Aż 18 badanych osób przerwało zabiegi z powodów nie związanych z chorobą lub dolegliwościami bólowymi (brak czasu, praca, nie zgłoszone). 2 osoby przerwały zabiegi ze względu na chorobę nie związaną z korzystaniem z masażu. Jedna osoba przerwała badanie już po drugim zabiegu ze względu na nasilające się bóle kończyn (związane z żylakami i innymi dolegliwościami). Jedna osoba w międzyczasie stłukła żebra i z powodu bólu przerwała zabiegi po 17 masażach. Jeden mężczyzna przerwał badanie po szesnastym masażu na skutek nasilających się dolegliwości żołądkowych (badany wcześniej zgłaszał refluks). Jak wspomniałem 10 osób odbywało zabiegi w systemie codziennym z podwójną ilością zabiegów. Do tego eksperymentu wybrano osoby, które nie uskarżały się na poważniejsze dolegliwości. Osoby te, zwłaszcza podczas pierwszych zabiegów zgłaszały ból pochodzenia mięśniowego, podobny do symptomów przetrenowania. Po okresie adaptacji wykazywały natomiast znudzenie nadmiernym obciążeniem czasowym

Wnioski.
· Po wykonaniu serii 20 zabiegów w grupie badanych, którzy poddali się masażom, na urządzeniu Roll Shaper zmniejszył się średni ciężar ciała oraz poziom BMI.
· Zaobserwowano zmniejszenie się średniego wyniku wszystkich badanych obwodów: ramion, przedramion, talii, linii bioder, ud oraz podudzi u osób, które zostały poddane serii 20 zabiegów na urządzeniu Roll Shaper.
· Zaobserwowano wzrost gibkości mierzonej testami: odległości palców od podłoża oraz zmodyfikowanym testem Laseque’a, po serii 20 zabiegów w badanej grupie osób.
· Kształt urządzenia oraz profil żerdzi są odpowiednie, aby uzyskać pożądane efekty.
· Masaż Roll Shaper może służyć jako zabieg wspomagający przy walce z otyłością.
· Na podstawie badań nie można stworzyć listy przeciwwskazań do korzystania z zabiegów masażu Roll Shaper.
· Nie zaleca się wykonywania zabiegów częściej niż raz dziennie, zwłaszcza u osób z dolegliwościami ze strony układu krążenia.

Literatura
K. Buckup (2007). Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni. Warszawa: PZWL;
Bartosz Chmielewski
mgr fizjoterapii

Vacu Shaper – czym jest, efekty, opinie i przeciwwskazania bieżni pod ciśnieniem

 

Wiele osób, chcących poprawić swoją sylwetkę, wybiera się na siłownię, wierząc, że na niej osiągnie najlepsze efekty. Istnieją jednak metody pozwalające przyspieszyć i zintensyfikować pożądane rezultaty. Jedną z nich jest trening oparty o technologię podciśnienia.

 

 

 1. Vacu Shaper – czym jest?

 2. Działanie bieżni Vacu Shaper

 3. Jakie rezultaty daje trening na bieżni vacu? Efekty Vacu Shaper

 4. Vacu Shaper czy warto? Opinie o bieżni vacu

 5. Jak wygląda zabieg Vacu Shaper? Trening na bieżni z podciśnieniem

 6. Vacu Shaper przeciwwsakazania. Kiedy unikać treningu?

 

Vacu Shaper – czym jest?

Bieżnia Vacu Shaper to połączenie bieżni treningowej ze środowiskiem podciśnienia. Jego działanie polega na ściąganiu większej ilości krwi w dolne partie ciała. Powoduje to czterokrotnie szybsze spalanie tkanki tłuszczowej w porównaniu z tradycyjnym treningiem aerobowym.

Trening w kapsule Vacu ma na celu intensywne pobudzenie krążenia krwi w skórze i tkance podskórnej, gdzie znajdują się pokłady tkanki tłuszczowej. Na skutek poprawy krążenia krwi, podczas treningu na bieżni podciśnieniowej Vacu Shaper, dochodzi do szybszego wyzwalania się wolnych kwasów tłuszczowych i redukcji masy ciała.

Działanie bieżni Vacu Shaper

Tłuszcze są nośnikiem energii potrzebnej do pracy mięśni, a wolne kwasy tłuszczowe pochodzące z tkanki tłuszczowej są dostarczane do mięśni z krwią.

 

 

Podczas treningu na bieżni pod ciśnieniem Vacu Shaper ma miejsce dodatkowy proces fizjologiczny w odróżnieniu od tradycyjnego treningu. Tutaj bowiem, spalanie tłuszczu odbywa się w tych tkankach podskórnych, które są w danym momencie najlepiej ukrwione i dotlenione.

 

 

Zintensyfikowane ukrwienie i dotlenienie podczas marszu na bieżni Vacu Shaper zyskujemy przede wszystkim dzięki działaniu podciśnienia. Podczas spaceru wykonywanego przez osobę odbywającą sesję treningową krew dociera do mięśni, gdzie odbywa się spalanie „paliwa”, czyli kwasów tłuszczowych. Tkanka tłuszczowa, która jest najlepiej ukrwiona w danym momencie, wykorzystywana zostaje przez mięśnie do pozyskania energii.

 

Jakie rezultaty daje trening na bieżni vacu? Efekty Vacu Shaper

Vacu Shaper to bieżnia z podciśnieniem wspomagająca walkę z cellulitem. Jest to skuteczna i nowoczesna metoda polegająca na poprawie krążenia krwi. Poprzez marsz w kapsule Vacu, gdzie tempo dostosowane jest do Klientki, można osiągnąć spektakularne rezultaty. W trakcie 30-minutowej sesji na bieżni Vacu Shaper spalanych jest od 700 do 2000 kcal.

Fenomenem spalania tkanki tłuszczowej w podciśnieniu jest spalanie selektywne. Oznacza to, że dzięki treningowi na bieżni pod ciśnieniem dochodzi do przyspieszonej redukcji tkanki tłuszczowej w miejscach objętych oddziaływaniem podciśnienia, czyli na odcinku od talii do stóp. Selektywnie zatem nie poddajemy zabiegowi biustu z oczywistych powodów.

Redukcji tkanki tłuszczowej poddawane są miejsca, gdzie spalanie jest utrudnione podczas konwencjonalnych treningów – talia, uda, brzuch, pośladki. Stosowanie podciśnienia w połączeniu z aktywnością fizyczną poprawia krążenie krwi, dzięki czemu dochodzi do spalania kwasów tłuszczowych, czyli chudnięcia.

Podsumowując, efekty treningu na bieżni pod ciśnieniem to:

 • redukcja cellulitu;

 • wymodelowanie sylwetki;

 • spadek masy ciała;

 • zmniejszenie obwodów ciała;

 • spalanie selektywne – odchudzanie bez utraty biustu;

 • efekt widoczny już po 8 treningach;

 • intensywne spalanie tkanki tłuszczowej;

 • spalanie 4x szybsze niż na rowerze oraz 3x szybsze niż na klasycznej bieżni;

 • poprawa ukrwienia oraz wygładzenie i uelastycznienie skóry;

 • redukcja obrzęków.

Efekty zabiegu na bieżni pod ciśnieniem Vacu Shaper

Vacu Shaper czy warto? Opinie o bieżni vacu

Klientki Studio Figura potwierdzają, że Vacu Shaper działa niezwykle precyzyjnie. Bieżnia pod ciśnieniem wykorzystuje selektywne spalanie, czyli odchudzanie dolnych partii ciała bez utraty objętości biustu.

Tkanka tłuszczowa spalana jest 4 razy szybciej niż na rowerze. Dodatkową zaletą urządzenia jest usprawnienie pracy układu limfatycznego i tym samym usuwanie toksyn z organizmu.

 

Komu polecamy Vacu Shaper?

Vacu Shaper polecamy kobietom, które chcą wymodelować dolne partie ciała, takie jak pośladki, uda, łydki i pozbyć się cellulitu. Innymi wskazaniami do zabiegu są: chęć poprawy ukrwienia i wygładzenia skóry czy redukcja obrzęków.

„..uda zawsze były moim problemem.. wstydziłam się je pokazywać, nie chciałam nawet stawać przed lustrem.. Dzięki zabiegowi Vacu Shaper pozbyłam się pomarańczowej skórki i znowu czuję się seksownie. Po 6 latach założyłam bikini i czuje się bosko.” – Pani Daria z Poznania

„Postanowiłam, że w tym roku (przyp. red. 2021) w końcu wezmę się za siebie.. Próbowałam wielu rzeczy z marnym skutkiem. Powiedziałam sobie dość, szukam rozwiązania skrojonego na mnie. Z polecenia poszłam do Studio Figura i zaczęłam od Vacu. Przyznam się, że z początku traktowałam to z rezerwą, ale jak zobaczyłam pierwsze efekty, to nie mogłam uwierzyć. Parę lat zmuszania się do ćwiczeń i poświęceń nie dało mi takich rezultatów jak 10 zabiegów na Vacu..” – Pani Iza z Bydgoszczy

Chcesz poznać więcej opinii o Vacu Shaper i rozpocząć swoją metamorfozę? Dołącz do tysięcy zadowolonych Kobiet razem ze Studio Figura.

Jak wygląda zabieg Vacu Shaper? Trening na bieżni z podciśnieniem

Podczas zabiegu na bieżni Vacu Shaper szczelnie zamknięta w kapsule zostaje dolna, czyli najbardziej problematyczna część ciała. W zależności od stopnia grubości tkanki tłuszczowej i poziomu rozwoju cellulitu zaleca się od 10 do 30 treningów, które powinny odbywać się co 2 lub 3 dni.

Przed oraz po treningu wskazane jest również wypicie ok. 0,5 l wody, by dostarczyć organizmowi niezbędnych bodźców, które efektywniej spalają tkankę tłuszczową.

Należy pamiętać, aby ostatni posiłek spożyty był nie później niż 60 min przed treningiem (a najlepiej 120 minut). Dla podtrzymania efektów osiągniętych w trakcie pełnej serii ćwiczeń zaleca się korzystanie z urządzenia 1-2 razy w tygodniu.

 

Czas trwania zabiegu na urządzeniach Vacu Shaper trwa 30 minut z podziałem na 3 etapy:
I – pierwsze 2-3 minuty – dostosowanie się organizmu do nowych warunków otoczenia;
II – od 24 do 26 minut – ćwiczenia w tempie aktywnego spaceru;
III – ostatnie 2-3 minuty – ponowne przejście do normalnych warunków poprzez zmniejszenie ciśnienia i pozycję wyjściową.

 

W trakcie treningu monitorowana jest praca serca, a wszystkie parametry obliczane są po uwzględnieniu indywidualnych cech Klientki, takich jak wiek, waga i aktywność.

Vacu Shaper przeciwwskazania. Kiedy unikać treningu?

Treningów na bieżni Vacu nie zaleca się w przypadku chorób, których objawy może potęgować ciśnienie. W szczególności będą to problemy układu sercowo-naczyniowego, takie jak nadciśnienie, choroby serca, pękające naczynia, choroby ginekologiczne (nieleczone).

Zabiegu na bieżni pod ciśnieniem należy unikać także w przypadku choroby serca i układu krążenia, niewydolności serca, choroby wieńcowej, niedawno przebytego zawału mięśnia sercowego oraz innych chorób serca.

Przeciwwskazaniem dla korzystania z Vacu Shapera jest również nadciśnienie tętnicze, skłonność do krwawień z przewodu pokarmowego i z dróg oddechowych, a także żylaki, zakrzepowe zapalenie żył, czy obrzęki. Pozostałymi ograniczeniami treningu na bieżni Vacu są:

 • epilepsja;

 • ciąża;

 • miesiączka;

 • nowotwory;

 • tłuszczaki;

 • choroby stawów (po konsultacji z lekarzem);

 • cukrzyca;

 • infekcja – przeziębienie oraz duże osłabienie organizmu.

Koncept Studio Figura

Studio Figura jest konceptem modelowania sylwetki, który pokochały Klientki na całym świecie. Studio Figura International® to ponad 1100 gabinetów w 25 państwach. W każdym z nich oferujemy zabiegi z 3 stref – fitness, wellness oraz kosmetologii estetycznej. Razem z nami zadbasz nie tylko o swoje ciało, ale także przejdziesz prawdziwą metamorfozę. Do wyboru mamy ponad 30 urządzeń, które pomogą Ci osiągnąć wymarzoną figurę. Jednym z naszych flagowych zabiegów jest trening na autorskiej bieżni z podciśnieniem Vacu Shaper.

Jesteś zainteresowany otwarciem własnego Studio Figura? Sprawdź naszą ofertę franczyzową 🙂

Podstawowy efekt biologiczny promieniowania IR to wytworzenie ciepła w tkankach, dlatego też ten rodzaj zabiegów zaliczany jest do zabiegów termoterapii czy bardziej szczegółowo do ciepłolecznictwa.

Lampy emitujące krótkofalowe promieniowanie w okolicach 1000 nm (IR-A) mają szerokie zastosowanie w odbudowie głębokich warstw skóry. Promieniowanie podczerwone jest to część widma o długości fal zaraz za czerwienią, widzialnej części pasma. Zakres długości tych fal mieści się między 760 nm a 10000 nm i jest podzielony na 3 części:

 • krótkofalowe promieniowanie podczerwone – 760 – 2000 nm – IR-A,
 • średniofalowe promieniowanie podczerwone – 2000 – 4000 nm – IR-B,
 • długofalowe promieniowanie podczerwone – 4000 – 100000 nm – IR-C.

Podczerwień jest niewdziana dla ludzkiego oka, jest jednak odczuwalna w postaci ciepła. Dzieje się to w ten sposób, że kiedy promieniowanie IR pada na obiekt na jego drodze, jego energia jest absorbowana a przez to zmieniana w ciepło. Używamy takiego ogrzewania na wiele sposobów, jednak na polu sfery człowieka używamy fal 1200 nm, czyli tzw. IR-A. Jest to dość krótkofalowe promieniowanie podczerwone. Fale o takim promieniowaniu docierają wgłąb skóry aż do naczyń krwionośnych. Promieniowanie podczerwone padając na ludzką skórę, w części zostaje obite a pozostała część zostaję wchłonięta przez naszą skórę i zamieniona w ciepło.

Efekty promieniowania zależą od tego jak głęboko penetrują one skórę. Głębokość penetracji jest uzależniona od dwóch czynników, grubości skóry oraz długości fal podczerwonych. Im krótsze fale tym głębsza penetracja.

 

dziewczyna ćwiczy na infra shaper swan, urządzenie działa wielofunkcyjnie dzięki temu, że generuje promieniowanie podczerwone oraz światło kolagenowe. Dodatkowo eliptyk skrętny pozwala na ćwiczenia wszystkich partii ciałaKobiety ćwiczące na roll shaper, czytające magazyn studio figura oglądające set oczyszczający

Cel: Jędrny Biust

Biust to wizytówka kobiecości, to coś co nas odznacza. Chcemy aby zawsze był piękny, jędrny i wyglądał bosko w bikini. Możemy oszukać wiek, ale jeśli nasza szyja i dekolt nie będą odpowiednio pielęgnowane to bezlitośnie zdradzą ile mamy lat. Możemy przedstawić Ci rozwiązanie, które proponujemy na poprawę kondycji Twojego biustu i dekoltu.

Jeśli chcesz osiągnąć idealnie pełny biust, jędrną młodą szyję i przepiękny dekolt, który możesz eksponować, mamy na to przepis. Możesz to osiągnąć, dzięki zabiegom elektrostymulacji ze specjalnymi nakładkami na biust. Prąd o niskiej częstotliwości wywołuje skurcz mięśni wokół piersi unosząc je w naturalny sposób. W celu poprawienia efektu zabiegów ujędrniających biust, powinnaś wprowadzić preparat Go Up Breast, masaż piersi zimnym i ciepłym prysznicem oraz pić dużą ilość wody w celu nawodnienia organizmu.

Preparat Go Up Breast to intensywne serum do ujędrniania biustu i dekoltu. Zawiera cztery aktywne składniki i posiada farmaceutyczny skład. W efekcie stosowania serum do ujędrniania biustu i dekoltu zyskasz wygładzoną i napiętą skórę. Składnikiem aktywnymi, który powoduje wysoką jakość działania serum to redens’in. Jest to pochodna kwasu hialuronowego, która powoduje efekt Push Up.

 

Serum modelujące biust nadaje efekt ujędrnienia i uniesienia piersi

Efektem zabiegu jest redukcja obwodu ciała w bardzo krótkim czasie, przy zaledwie jednym zabiegu w tygodniu. Poza redukcją obwodu ciała, zmniejszenie komórek tłuszczowych zmniejsza napięcie pomiędzy poszczególnymi warstwami skóry i efekt „materaca” ulega znaczącej redukcji. W ten sposób zabieg endermologiczny uzyskuje wysoką skuteczność w walce z cellulitem. Precyzyjne grzanie głębokich warstw skóry i tkanki tłuszczowej połączone z masażem mechanicznym i podciśnieniowym gwarantuje wysoką skuteczność w zakresie redukcji obwodu ciała i cellulitu z najskuteczniejszą i najszybszą procedurą 3-7 cm redukcji obwodu ciała już po 4 zabiegach – oszczędzasz mnóstwo cennego czasu! Rezultaty zabiegów nie są zależne od typu i kolorytu skóry, pory roku, bezpośrednio po zabiego możesz wrócić do swoich normalnych zajęć. Jest to niechirurgiczny zabieg oferujący widoczne, mierzalne rezultaty bez znieczulenia i rekonwalescencji. Zabieg kształtuje i wyszczupla Twoją sylwetkę poprawiając wygląd skóry.

Efekty:

 • Ujędrnienie skóry
 • Redukcja tkanki tłuszczowej
 • Modelowanie sylwetki
 • Usuwanie toksyn
 • Wspomaganie leczenia blizn
 • Regeneracja skóry
 • Lifting skóry twarzy, okolic oczu i szyi
 • Spłycenie zmarszczek
 • Redukcja obrzęków pod oczami
 • Redukcja podbródka
 • Podniesienie pośladków
 • Silny efekt ujędrniający

Cel: Pogromca Cellulitu

Vacu Shaper to klasyczna bieżnia zamknięta w szczelnej kapsule, dzięki specjalnej neoprenowej kamizelce pracujemy nad partiami od biustu w dół. W kapsule tworzy się silne podciśnienie – spalanie następuje praktycznie natychmiastowo. Na klasycznej bieżni potrzeba nam około 15-20 minut aby rozgrzać mięśnie i co za tym idzie zacząć spalanie. Dzięki selektywnej pracy na bieżni w podciśnieniu mięśnie rozgrzewane są natychmiastowo i spalamy kalorie od 1 minuty treningu.

WAŻNE:

Badania wykazują, że najefektywniejszy trening w podciśnieniu to taki, który symuluje najbardziej naturalny ruch człowieka a więc chód. Czyli w Vacu chodzimy, a nie biegamy!

W walce z cellulitem pomogą nasze dwa topowe produkty:

CO CLEAN:

To naturalny suplement w 100% ziołowy. Specjalnie dobrane zioła w sposób naturalny oczyszczają organizm z pasożytów, zanieczyszczeń, usuną z organizmu uboczne produkty przemiany materii. Go Clean zmniejsza łaknienie na cukier, redukuje wagę, niweluje cellulit.

CO CELLULITE BUSTER:

To silnie skondensowane serum antycellulitowo – ujędrniające. Cztery aktywne składniki skoncentrowane na wszystkie stadia cellulitu, farmaceutyczny skład, skóra idealnie wygładzona, pozbawiona cellulitu, na spalanie podskórnej tkanki tłuszczowej oraz na odmładzanie skóry.

Jeśli masz dość nierównej walki z Cellulitem i chciała być móc w końcu pochwalić się idealnie gładką skórą to nareszcie możesz powiedzieć stop cellulitowi. My mamy na niego sposób.

 • Zabiegi kosmetyczne jak Body Wrapping z naszym serum antycellulitowym.
 • Odpowiednia dieta obliczona na indywidualną kaloryczność w trzech etapach oraz 33ml wody na każdy kg masy ciała.
 • Specjalne stacje treningowe – 3 razy w tygodniu 30 minut na Vacu Shaper oraz 30 min na Roll Shaper.
 • Skuteczna suplementacja prasowanymi tabletkami ziołowymi, które doskonale oczyszczają organizm Go Clean oraz liquidem Młody Jęczmień