REGULAMIN KONKURSU METAMORFOZY 2022
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „METAMORFOZY 2022”.
2. Zawarte w niniejszym Regulaminie wyrażenia i skróty, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, należy rozumieć w sposób następujący:
a. Konkurs – Konkurs METAMORFOZY 2022;
b. Regulamin – Regulamin Konkursu METAMORFOZY 2022;
c. SFI – Studio Figura International;
d. Gabinet Studio Figura – licencjonowany gabinet modelowania sylwetki działający w sieci franczyzowej Studio Figura International w oparciu o autorski koncept Studio Figura;

e. Koncept Studio Figura – autorski koncept Studio Figura International dotyczący modelowania sylwetki obejmujący następujące elementy modelowania sylwetki:
– plan zabiegowo-treningowy,
– program dietetyczny,
– program oczyszczający Go Clean,
– suplementacja preparatami Go Slim.
f. Dziennik metamorfozy – dziennik prowadzony przez Uczestnika Konkursu, w którym Uczestnik dokumentuje swoją drogę do osiągnięcia celu w redukcji masy ciała
g. Uczestnik – Uczestnik Konkursu METAMORFOZY 2022
§ 2
ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Rollen Polska – Studio Figura Izabella Michalak, z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, 62-080, ulica Wiązowa 56, REGON nr 300224173, Nr VAT PL 7831266218.
§ 3
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest nagrodzenie Klientek licencjonowanych gabinetów Studio Figura za osiągnięcie najlepszych rezultatów w redukcji swojej wagi ciała w okresie trwania Konkursu.
Dodatkowym celem Konkursu jest propagowanie zdrowego trybu życia oraz kultury dbania o sylwetkę i prawidłową wagę ciała wg konceptu Studio Figura.
§ 4
CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs trwa od dnia 01.02.2022 r. do dnia 31.10.2022 r.
2. Zgłoszenia Uczestników należy wysyłać począwszy od 01.02 2022 r. i przez cały okres trwania konkursu w każdym jego momencie.
3. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń – 31.10.2022 godz. 23:59.

§ 5
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
a) jest osobą pełnoletnią;
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
c) jest klientką Gabinetu Studio Figura i jest prowadzona pełnym programem konceptu Studio Figura zgodnie z definicją zawartą w § 1 ust. 2 pkt. d.;
d) rozpoczyna odchudzanie od oczyszczenia organizmu z toksyn Go Clean– warunek bezwzględny;
e) posiada Indywidualną Kartę Klienta prowadzoną przez opiekuna w Gabinecie Studio Figura – wraz z opisem celu redukcji masy ciała, obliczeniami parametrów, dawkowaniem suplementów;
2. Fakt utraty masy ciała Uczestnika musi być udokumentowany opisem w Karcie Efektów – Załącznik nr 3 do regulaminu oraz fotografią Uczestnika. Fotografie powinny zostać wykonane w Gabinecie Studio Figura:
– przed metamorfozą (z przodu, z tyłu, z boku pełnej sylwetki),
– po metamorfozie (z przodu, z tyłu, z boku pełnej sylwetki oraz dwie fotografie w pięknej kreacji).
3. Zgłoszenie Uczestnika dokonuje licencjonowany Gabinet Studio Figura, którego klientką jest Uczestnik. Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: metamorfozy@studiofigura.com.pl
4. Zgłoszenie Uczestnika do konkursu winno zawierać:
a) dane osobowe Uczestnika – klientki Gabinetu Studio Figura,
b) systematycznie wypełnianą Kartę Efektów Uczestnika wg Załącznika nr 3 do Regulaminu,
c) opis diety Uczestnika i sposób dawkowania suplementów,
d) podpisaną przez Uczestnika Umowę dotyczącą udziału w Konkursie METAMORFOZY 2022,
e) fotografie, o których mowa w ust. 2 powyżej.
§ 6
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Podczas trwania Konkursu Uczestnik jest zobowiązany do:
1) prowadzenia Dziennika metamorfozy, zawierającego opis drogi Uczestnika do osiągnięcia celu redukcji masy ciała;
2) dołożenia wszelkich starań, żeby skutecznie i w sposób niezakłócony zrealizować program metamorfozy, w tym:
a) realizować program dietetyczny, zgodnie z planem żywieniowo- treningowym, opracowanym przez ekspertów Studio Figura,
b) ćwiczyć regularnie w Gabinecie Studio Figura, zgodnie z dopasowanym do jej potrzeb karnetem;
3) nagrania w Gabinecie Studio Figura, z pomocą jego właścicielki, następujących filmów:
a) filmu dokumentującego przebieg metamorfozy Uczestnika, realizowanej w Gabinecie Studio Figura,
b) filmu z opinią na temat suplementów, pochodzących z asortymentu Studio Figura International (w taki sposób, aby na filmie widoczne były wyraźnie suplementy),
c) filmu z opinią na temat kosmetyków, pochodzących z asortymentu Studio Figura (w taki sposób, aby na filmie widoczne były wyraźnie kosmetyki).
§ 7
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych:
a) niezbędnych do przekazania nagród (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, danych adresowych) – wg Załącznika nr 1 do Regulaminu;
b) dokumentujących proces utraty wagi ciała (wiek, data i waga ciała początkowa, daty i wagi ciała na kolejnych etapach, sposób suplementacji w poszczególnych etapach, informacje dotyczące stosowanej diety, informacje dotyczące istnienia problemów zdrowotnych wpływających na proces redukcji wagi ciała, procentowy ubytek masy ciała) – wg Załącznika nr 3 do regulaminu;
c) fotografii potwierdzających redukcję wagi ciała wykonanych w sposób określony w §4 ust.
d) nagrań audio video – filmów określonych w §5 ust. 1 pkt. 3).
2. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
3. Uczestnik przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie powyższych danych przez Organizatora Konkursu.
4. Szczegółowe Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora zawarto w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
§ 8
WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU
1. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną wyłonione zwyciężczynie konkursu metamorfoz.
2. Zwycięzcą konkursu zostanie Uczestnik, który w trakcie trwania Konkursu uzyska procentowo największą utratę masy ciała oraz największą utratę masy ciała w kilogramach.
3. Procentowa utrata masy ciała obliczana będzie wg następującego wzoru:
[( waga początkowa – waga końcowa) / waga początkowa ] x 100%
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi – w terminie 1-31.11.2022 r. (konkretna data zostanie podana)
2. Zwyciężczynie konkursu metamorfoz zostaną ogłoszone na uroczystej Gali.
§ 9
NAGRODY W KONKURSIE
Nagrodami w Konkursie są:
Nagroda za zajęcie I miejsca- Egzotyczna wycieczka dla laureatek i osoby towarzyszącej.
Nagrody dla pozostałych dziewięciu finalistek oraz kobiet, które brały udział w cyklu Twoja Nowa Figura to przygotowane przez Studio Figura International kosze z prezentami o wartości 2 500 zł brutto.
Nagroda dla właścicielek studio, które prowadziło wygraną laureatkę to 50% zniżki lub 10 000 zł netto na wybrane urządzenie. Nagrody dla właścicielek z pierwszej 10 jest kupon rabatowy do Studio Figura International lub voucher do wykorzystania w Studio Figura International.

§ 10
OBOWIĄZKI ZWYCIĘZCY KONKURSU
1. Po ogłoszeniu wyników Konkursu, Zwycięzca ma obowiązek w ciągu 2 tygodni podać dogodny dla niej termin wyjazdu na wycieczkę (nie później niż 2 miesiące po ogłoszeniu wyników). W przypadku nie określenia terminu, nagroda zostanie przekazana osobie z drugiego miejsca.
2. Zwycięzca zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi zdjęć z wycieczki do celów marketingowych oraz do opisania swojej historii i pobytu na wycieczce.
3. Ponadto Zwycięzca zobowiązuje się w miarę możliwości do utrzymania osiągniętej w trakcie Konkursu wagi ciała, tak, aby w dniu wyjazdu na wycieczkę nie była ona znacząco wyższa niż ta, która widnieje w zgłoszeniu do Konkursu jako waga końcowa.
§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W konkursie mogą uczestniczyć klientki tylko Licencjonowanych Gabinetów Studio Figura – Partnerów Studio Figura International (podpisane i opłacane porozumienie).
2. W konkursie nie mogą brać udziału właściciele Gabinetów Studio Figura, ani ich pracownicy.
3. W konkursie ma prawo wziąć udział każda Pani, która wykupi karnet na treningi/ zabiegi w Gabinecie Studio Figura w miesiącach trwania konkursu.
4. Nie ma wymogu, aby proces odchudzania trwał przez cały okres trwania Konkursu – istotny jest rezultat, jaki uzyskał Uczestnik w tym okresie.
5. Fakt utraty masy ciała musi być udokumentowany fotografią uczestniczki.
6. W czasie trwania Konkursu Uczestnikom nie wolno nawiązywać współpracy z innym firmami w celu promowania metod odchudzania, modelowania sylwetki poza konceptem Studio Figura.
7. Laureatki konkursu z miejsc od (1 (wagowo) 1 (procentowo) + 9 kolejnych miejsc) zostaną do 10.11.2022 r. poinformowane o terminie i realizacji uroczystej Gali Metamorfoz Studio Figura. Laureatki w/w miejsc są zobowiązane przyjechać na uroczystą galę po odbiór nagrody, jeśli nie będą uczestniczyć w Gali, informujemy iż zostaną usunięte z danego miejsca i lista zostanie przesunięta o jedno miejsce w górę. Dla osób co zajmą miejsce od 2 do 10, a nie przyjadą na galę, nagrody zostaną wysłane pocztą, ale bez tytułu miejsca, będzie to nazwane miejscem dodatkowym.

 

Załącznik nr 2
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator danych
Administratorem Pani danych jest Rollen Polska – Studio Figura Izabella Michalak, z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, 62-080, ulica Wiązowa 56.
Z administratorem danych można się skontaktować wysyłając wiadomość:
• na adres e-mail: biuro@studiofigura.com.pl
• lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Skórzewska 26, 62-081 Wysogotowo
2. Inspektor Ochrony Danych
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych może się Pani również kontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: ido@studiofigura.com.pl
3. Cel i podstawa przetwarzania
Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) umożliwienia Pani udziału w Konkursie METAMORFOZY 2022, wyłonienia zwycięzcy, wydania nagród – na podstawie zawartej umowy dotyczącej udziału w Konkursie;
b) celu reklamy i promocji konceptu Studio Figura – na podstawie zawartej umowy dotyczącej udziału w Konkursie oraz na podstawie odrębnie wyrażonej zgody na upublicznienie i rozpowszechnianie wizerunku,
c) ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń i obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, jakim jest ochrona własnych interesów;
d) wywiązania się z obowiązujących przepisów prawa (np. w celu realizacji rozliczeń podatkowych i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów rachunkowych).
4. Dobrowolność podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie tych danych uniemożliwi udział w Konkursie METAMORFOZY 2022.
5. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora:
1) dostępu do treści swoich danych;
2) sprostowania danych, gdy uzna Pani/Pan, że są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) ograniczenia przetwarzania:
a. na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość Twoich danych (gdy uzna Pani, że dane są nieprawidłowe);
b. gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani chciała, aby zostały usunięte;
c. Twoje dane nie są już potrzebne administratorowi, ale mogą być potrzebne Pani i poprosi Pani o ich nieusuwanie;
d. wniesie Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy istnieją prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania mające nadrzędny charakter wobec podstawy sprzeciwu.
4) otrzymania kopii danych;
5) usunięcia danych – jeżeli dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub jeżeli przepisy prawa nałożą taki obowiązek na administratora lub jeżeli dane nie są już niezbędne do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane lub jeżeli zajdą inne okoliczności określone w art.17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku (w sposób określony na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/83/155), w przypadku, gdy uzna Pani, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
6. Odbiorcy danych
Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom świadczącym dla administratora usługi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych w związku realizacją działań promocyjnych. Ponadto, w przypadku wygrania Konkursu, Pani dane zostaną przekazane organizatorowi wycieczki będącej nagrodą za zwycięstwo w Konkursie.
7. Okres przechowywania danych
Pani Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu METAMORFOZY 2022, a następnie przez okres niezbędny do realizacji działań promocyjnych i reklamowych administratora i/lub ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Kolejny projekt od Studio Figura w Pytaniu na Śniadanie!

 

Obecność Studio Figura w programie Pytanie na śniadanie od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów, którzy dbają o smukłą sylwetkę oraz dążą do osiągnięcia wymarzonej figury. Co sezon przygotowywaliśmy dla wszystkich uczestników oraz odbiorców programu coraz to nowsze, ciekawsze rozwiązania. 

W tym roku nasz autorski projekt nosi nazwę #ChallengeSF! Uczestniczki pięciu różnych gabinetów Studio Figura wyznaczają sobie do realizacji cele, których przykładowe formy podaliśmy poniżej. Zadaniem Studia i podopiecznych gabinetu, jest poprowadzenie uczestniczek do osiągnięcia zamierzonych rezultatów, poprzez korzystanie z najlepszych oraz najskuteczniejszych rozwiązań, dostępnych w danym gabinecie SF.

 

wizyta w Studio Figura konsultacja Pytanie na sniadanieTegoroczna edycja programu rozpocznie się (dokładną datę podamy po rozstrzygnięciu konkursu, który rozpocznie się w czwartek 05.08  na fanpage’u Studio Figura) i trwać będzie przez kolejne 3 miesiące. W tym czasie, kobiety z całego kraju będą miały okazję przekonać się, do jakich przemian mogą dojść, przy pomocy gabinetów Studio Figura. Wszystko w zaledwie 90 dni! Obecność w kolejnym sezonie Pytania na śniadanie świadczy także o ogromnym zaufaniu mediów oraz społeczeństwa, w siłę rezultatów, jakie oferuje światowy koncept Studio Figura. Zadaniem gabinetów zaangażowanych w projekt #ChallengeSF, będzie poprowadzenie swoich klientek do realizacji poszczególnych zadań – mogą być nimi np.:

– utrata 20kg
redukcja podwójnego podbródka
– pozbycie się cellulitu z danej partii ciała
– zmniejszenie obwodu ud, wielkości zmarszczek
– wygładzenie skóry po przebytej ciąży czy redukcji kilogramów

– ujędrnienie sylwetki,  
– likwidacja tzw. pelikanów itp.

Jakie wyzwania postawią przed sobą tegoroczne uczestniczki projektu Studio Figura – #ChallengeSF? O tym przekonamy się już we wrześniu!

Dlaczego My? Studio Figura w Pytaniu na śniadanie

Udział Studio Figura w jednym z najbardziej popularnych programów telewizji śniadaniowej, emitowanym przez państwową telewizję jest ogromnym sukcesem naszej marki. 15 lat wysiłku i starań, doskonalenia technologii oraz szukania innowacyjnych rozwiązań, by metamorfozy kobiet uczynić prostszymi, przyniosło zamierzony efekt. Od lat jesteśmy liderem w branży beauty – to my wyznaczamy obecne trendy i stanowimy o tym jak wygląda skuteczny koncept.

Studio Figura stała się nie tylko symbolem skutecznych przemian w kontekście modelowania sylwetki, kosmetologii estetycznej i skutecznego odchudzania.


Zaufały nam miliony kobiet, a sieć naszych gabinetów rozrosła się na 365 gabinetów na terenie kraju oraz ponad tysiąc na całym świecie. Dzięki doświadczeniu i wiedzy naszych ekspertów z głównej siedziby Studio Figura, pomogliśmy partnerskim gabinetom przetrwać okres pandemiczny bez zamykania działalności.

Przez lata praktyki, wypracowaliśmy model biznesowy, który jest doskonale skuteczny, czytelny i korzystny dla naszych partnerów. Co więcej, każda z osób, która pragnie otworzyć własny gabinet Studio Figura, zaczyna swoją działalność na ugruntowanej, stabilnej pozycji. Wszystkie te cechy oraz doświadczenia pozwoliły nam osiągnąć perfekcję w działaniu, co wyniosło nas na sam szczyt. Tegoroczny IV sezon naszego udziału w PNŚ, pozwala przekazać wartość misji, którą z powodzeniem prowadzimy i prowadzić będziemy jeszcze przez długie lata!

 

Pięć gabinetów SF pod okiem kamery Pytanie na śniadanie!

Dla każdego Studio biorącego udział w wyzwaniu, miesiące od września do listopada stanowić będą prawdziwą przygodę! Poza intensywną pracą nad rezultatami klientek niezwiązanych z #challengeSF, dużej uwagi wymagać będzie także uczestniczka konkursu. Sam przyjazd Telewizji Polskiej do gabinetu SF poskutkuje przemianą Studio Figura w prawdziwe studio filmowe! Obecność scenarzystów, dźwiękowców, operatorów obrazu i kamer, oświetleniowców, charakteryzatorów i innych, wprowadzi gabinety w magiczny klimat produkcji filmowych. Dodatkowo obecność prawdziwej gwiazdy estrady – Aleksandry Kostki, ostatecznie zelektryzuje panującą w Studio atmosferę!

Premierowo ogłaszamy gabinety, które na oczach całego kraju prowadzać będą swoje klientki przez drogę osobistej, wielowymiarowej metamorfozy, są nimi:

  1. Studio Figura Czarnków
  2. Studio Figura Czeladź
  3. Studio Figura Gdynia
  4. Studio Figura Golub Dobrzyń
  5. Studio Figura Starogard Gdański

 

Obserwujcie uważnie Fanpage poszczególnych Studio (kliknij w gabinet żeby przejść na facebookowy profil), aby nie umknęły Wam przygotowania gabinetów. Zapoznanie z uczestniczkami projektu oraz relacje z postępów #ChallengeSF. Wszelkie informacje, aktualności oraz ważniejsze relacje z udziału w Pytaniu na śniadanie, dostępne będą na głównym fanpage’u – Studio Figura.

 Finał projektu #ChallengeSF oraz Konkursu Metamorfoz 2021 – Gala Metamorfoz 2021

Zwieńczeniem tegorocznych przemian, których podejmowały się klientki Studio Figura biorące udział w Konkursie Metamorfoz i projekcie #ChallengeSF, była Gala Metamorfoz 2021. Wydarzenie to stanowiło punkt kulminacyjny w procesie największych przemian, jakie odnotowano w gabinetach Studio Figura w całym ubiegłym roku.

21 listopada na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich doszło do Wielkiego finału KM oraz zakończenia projektu #ChallengeSF. Na Balu zjawiło się mnóstwo gości, wśród których nie zabrakło żywej tkanki najbardziej spektakularnych przemian, czyli finalistek Konkursu Metamorfoz 2021.

Ogromne zwycięstwo w pokonywaniu własnych słabości na drodze do pięknej figury, odniosły wszystkie uczestniczki zeszłorocznego wydarzenia. Specjalnie dla Was wyróżniliśmy 10 największych rezultatów odnotowanych przez Studio Figura, w 2021r. 

  • Miejsce 10: Pani Agnieszka ze Studio Figura Mława.

Rezultat: -43 kg oraz ogólny spadek masy ciała o wartości 31,38%

  • Miejsce 9: Pani Żaneta ze Studio Figura Piotrków Trybunalski

Rezultat: -31 kg oraz ogólny spadek masy ciała o wartości -33,15%

  • Miejsce 8: Pani Izabela ze Studio Figura Warszawa Praga Północ

Rezultat: -30,8 kg oraz ogólny spadek masy ciała o wartości -34,26%

  • Miejsce 7: Pani Patrycja ze Studio Figura Czechowice Dziedzice

Rezultat: -46,4 kg oraz ogólny spadek masy ciała o wartości -35,9%

(więcej…)

KONKURS „Za co lubisz Studio Figura?”
Zabawa organizowana przez firmę Rollen Polska Studio Figura z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Wiązowej 56, Lusówko.
Zabawa rozpoczyna się 28.06.2021 roku i trwa od godz. 16:00 do dnia 05.07.2021 do godziny 16:00
Po zakończeniu konkursu wyniki zostaną ogłoszone na oficjalnym Fan Page’u Studio Figura dnia 05.07.2021

Nagrodą jest wybrany artykuł/artykuły z oferty dostępnej na https://sklepstudiofigura.com.pl/ o wartości łącznej nieprzekraczającej 150zł, dystrybuowany przez firmę Studio Figura. Uczestnikiem zabawy może być każda osoba fizyczna (kobieta), która ukończyła 18 lat oraz umieściła w komentarzu pod postem konkursowym zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W konkursie mogą brać udział tylko osoby znajdujące się na terenie Polski. Zabawa polega na dodaniu w komentarzu pod konkursowym postem odpowiedzi na pytanie: za co lubimy Studio Figura? Zwycięski – najciekawszy komentarz zostanie wybrany przez dział kreacji Studio Figura International. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych. W konkursie nie mogą brać udziału konta fikcyjne. Osoby biorące udział w konkursie mogą udostępnić post, polubić i oznaczyć dodatkowych uczestników. Nie jest to jednak warunek konkursu.

Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych (tj.: imię, nazwisko, nr telefonu, adres) przez Administratora, firmę Rollen Polska Studio Figura z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Wiązowej 56, Lusówko do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu. Administrator będzie przetwarzał dane zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Udział w ww. zabawie jest równoznaczny ze zgodą na opublikowanie Imienia i Nazwiska na Fan Page’u firmy.

Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. Cofnięcie zgody oznaczać jednak będzie rezygnację z udziału w konkursie. Dane osobowe Uczestniczki będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, tj. przez okres niezbędny do realizacji konkursu. Każda uczestniczka ma prawo zrezygnować z udziału w zabawie, wysyłając stosowną informację w wiadomości prywatnej na Fan Page Studio Figura. Zgodnie z RODO Uczestnikowi przysługuje prawo do:

uzyskania potwierdzenia, czy jego dane są przetwarzane przez Administratora a także prawo dostępu do jego danych (art. 15 RODO), sprostowania oraz uzupełnienia jego danych (art. 16 RODO), usunięcia jego danych (art. 17 RODO), żądania ograniczenia przetwarzania jego danych (art. 18 RODO), przenoszenia jego danych do innego administratora (art. 20 RODO). Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Firma Studio Figura poinformuje zwycięzców konkursu poprzez wymienienie Imienia i Nazwiska na Fan Page’u dnia 05.07.2021 r. Zabawa nie stanowi loterii promocyjnej w rozumieniu art.2 ust 1 pkt.10 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. O grach hazardowych (DZ.U z 2009r., nr 201, poz. 1540 z póżn. zm.)

Każda uczestniczka konkursu biorąca w nim udział, akceptuje regulamin. Zgłoszenia dostarczone po 05.07.2021 po godz. 16:00 nie będą brały udziału w zabawie.

Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.

W ramach przeprowadzanego konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku poprzez utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku w celach promocyjno-marketingowych Rollen Polska – Studio Figura Izabella Michalak.

Rollen Polska – Studio Figura Izabella Michalak będzie przetwarzać powierzone dane osobowe w zakresie wizerunku na potrzeby działalności promocyjno-marketingowe.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13 RODO:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Rollen Polska – Studio Figura Izabella Michalak z siedzibą w Lusówku, ul. Wiązowa 56, 62-080 Tarnowo Podgórne, NIP 7831266218.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych należy skontaktować się z Administratorem lub wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail ido@studiofigura.com.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu działalności promocyjno-marketingowej.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do publikacji wizerunku.

5. Przetwarzanie Pani/a danych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do jej wycofania.

6. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń, w związku z prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora.

7. Ma Pan/i prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych, przy czym realizacja każdego z praw będzie przysługiwała w przypadkach i na zasadach określonych w art. 15-22 RODO.

8. Pani/a dane będą przetwarzane do czasu ustania celów promocyjnych lub wycofania zgody. W związku z obroną przed roszczeniami dane mogą być przetwarzane do czasu ich przedawnienia.

9. Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie prawa, a także osobom zainteresowanym wydarzeniami organizowanymi przez Administratora w związku z publikacją Pani/a wizerunku.

10. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na przetwarzanie realizowane przez Administratora.

Powodzenia 🙂

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie, to w komentarzu pod postem konkursowym napisz: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Regulaminem konkursu Za co lubisz Studio Figura?”.

Studio Figura w ekspansji na ZEA. Pierwsze Studio w Dubaju!

Dzięki strefom: fitness, wellness oraz kosmetologii estetycznej, zostajemy (jako Studio Figura) zakwalifikowani w Zjednoczonych Emiratach Arabskich do kliniki, zajmującej się odchudzaniem. Jest to pierwsze takie miejsce w Dubaju.

Rynek Arabski jest dość specyficzny, szczególnie w kontekście branży beauty. Oczywiście; dużym zainteresowaniem cieszą się salony, w których kobiety mogą pracować nad swoim ciałem, ponieważ mają one czas i środki na to, aby korzystać z pełnego wachlarza zabiegów, jakie oferują dane salony. Jednak we wszystkich gabinetach brakuje kompleksowości, którą oferuje Studio Figura. Naszą przewagę stanowi także różnorodność zabiegów oraz fakt, że prowadzimy klientki przez cały proces odchudzania, ujędrniania czy modelowania sylwetki.

Kim jest pierwsza właścicielka Studio Figura w ZEA?

Kobietą, która otworzy pierwszy gabinet SF na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jest Ewelina, która do ZEA przeprowadziła się na początku 2011r. Początkowo miał to być wyjazd zarobkowy – na jeden rok. Po dotarciu na miejsce, przez pierwsze 3 lata Ewelina zajmowała się projektowaniem odzieży męskiej. Pozwoliło jej to poznać różne technologie oraz zbadać lokalny rynek. W międzyczasie nasza bohaterka zaczęła studiować architekturę, a zaraz potem zajęła się projektowaniem wnętrz. Co istotne, Ewelina od najmłodszych lat interesowała się fitnessem i zdrowym trybem życia. Jak wspomina:

 “dla wielu ludzi fitness kończy się na odchudzaniu i drobnych ćwiczeniach. Często jest tak, że kobiety decydują się na jakąś dietę, do tego sport, np. bieganie i myślą, że to wystarczy. Natomiast prawda często jest taka, że pomimo ich starań, podjęte działania nie przynoszą żadnych rezultatów, lub są one znikome. Ważna jest profilaktyka oraz wsparcie, a także dopasowana dieta. Kompetentny personel, który wesprze nas w dążeniu do celu, pomoże dobrać odpowiednie ćwiczenia, będzie monitorować rezultaty i kierować w dobrą stronę.”

Skąd pomysł na Studio Figura w Dubaju?

Po powrocie do Polski na kilka miesięcy, Ewelina koncentrowała się głównie na swojej pasji. W tym celu odwiedzała wiele nowych miejsc, m.in. gabinety fitness, siłownie etc. Po pewnym czasie trafiła na gabinet Studio Figura, do którego zaczęła uczęszczać jako klientka.

“wtedy na własnej skórze przekonałam się, jakie rezultaty można osiągnąć przy pomocy zabiegów oferowanych przez SF. Jako klientka byłam zachwycona jakością obsługi oraz rezultatami, które widziałam u siebie i innych kobiet. Zaskoczyła mnie ilość zabiegów z których mogę skorzystać, by osiągnąć to, po co przyszłam.

Dodatkowo zauważyłam, że kobiety, które podczas domowych starań (lub nawet przy pomocy ćwiczeń na siłowni), nie odniosły oczekiwanych rezultatów, najczęściej gubiły zapał do dalszych starań. Klientki w Polsce są świadome, że długotrwałe i łatwe rezultaty można osiągnąć w gabinetach Studio Figura. Marka SF w naszym kraju jest na szczęście dobrze upozycjonowana i rozpoznawalna. W Dubaju tego brakuje! Wtedy właśnie pomyślałam, że jest to doskonała idea, aby tę technologię przywieźć ze sobą do Emiratów! Brakuje tam świadomości istnienia konceptu SF, stąd też tamtejszy rynek jest bardzo dobrym miejscem na poszerzenie działalności Studio Figura.

Pierwsze szlaki przetarte – Studio Figura w Emiratach Arabskich

Procedury, przez jakie musiała przejść Ewelina, aby otworzyć zupełnie nową działalności w Dubaju, nie były z początku najprostsze. Nowe koncepty są szczegółowo sprawdzane, zanim otrzymają pozwolenie na działalność na terenie ZEA. Wiąże się to z tym, że stosowane technologie (które nie były nigdy dotąd wykorzystywane), muszą przejść proces weryfikacji, nim właściciel otrzyma zgodę na ich wykorzystywanie. Okres “załatwiania” takich formalności, zajmuje w przybliżeniu jeden rok. Na szczęście dzięki staraniom Eweliny, nasz koncept został przyjęty w Dubaju i tym samym, szlak dla nowych franczyzobiorców został ostatecznie przetarty! Jesteśmy gotowi na otwarcie nowych gabinetów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich!

Ewelina pragnie także ułatwić wejście na rynek ZEA przyszłym właścicielom Studio Figura. Dzięki gabinetom SF, Arabki będą mogły korzystać z konceptu, który skutecznie poprawia kondycję klientek, pomaga im uzyskać wymarzoną sylwetkę i uczy zdrowego stylu życia. Ewelina pokaże im, jak zadbać o siebie w Europejskim stylu i razem ze swoją załogą, będą ten cel skrupulatnie zrealizować!

Pokażemy w ten sposób, że Zjednoczone Emiraty Arabskie, są doskonałym miejscem do rozprzestrzenienia świadomości marki SF. To pomoże budować markę Studio Figura w ZEA oraz będzie ogromnym wsparciem dla przyszłych właścicieli, którzy będą chcieli otworzyć własny gabinet SF na terenie Emiratów Arabskich.

Jesteśmy przekonani, że swoją pracą, zaangażowaniem oraz misją, Ewelina zainspiruje kolejne kobiety do zadbania o siebie w najlepszy sposób, jaki jest możliwy właśnie w Studio Figura. 

Nowoczesne szkolenia w kobiecym Studio

Czy wiecie, że SF International działa na obszarze wielopoziomowym?

To nie tylko koncept odmieniający życie naszych klientek, za sprawą regularnych wizyt w SF, opartych o naszą opiekę nad Wami. Proponujemy Wam nasze najlepsze możliwości – dobieramy plany treningowe z wykorzystaniem nowoczesnych, innowacyjnych urządzeń najwyższej technologii. Czerpiemy radość z naszej wspólnej pracy, zgubionych kilogramów, wygładzonej skóry czy zniwelowanych tzw. pelikanów. Ale to nie wszystko.

Spełnij swój cel w Studio Figura

Sukces jaki udało nam się osiągnąć, nie byłby możliwy, bez rozwoju na wielu płaszczyznach. Skoro pragniemy pomóc wszystkim kobietom, musimy mieć odpowiednie narzędzia by do Was dotrzeć. Musimy umożliwić Wam odnalezienie Nas. Ten rozwój – osiągnięcia – staramy się przekazywać dalej naszym bohaterkom – Właścicielkom własnych gabinetów. Czego nauczy Cię Studio Figura gdy już dołączysz do nas jako partner? Przekonajmy się!

Pakiet szkoleń SF, w oparciu nie tylko o koncept

 

Będąc jedną z franczyzobiorców Studio Figura, czeka na Ciebie solidny kapitał do zdobycia, a także niezapomniana przygoda. Chcemy przypomnieć, że na każdym z etapów rozwoju, zapewniamy Ci pełne wsparcie.

Począwszy od zaprojektowania Twojego własnego gabinetu, po pełny pakiet szkoleń odnośnie konceptu oraz… Marketingu! I tutaj pojawia się nasza wielopoziomowość.

Podczas 15 lat ciągłego rozwoju, wykazaliśmy się niemałą elastycznością, abyśmy dorównując tempu zmieniającego się rynku, mogli wpływać na kreujące się w nim trendy. Wiedzę oraz wpływ jaki na niego wywieramy, przekazujemy naszym franczyzobiorcom podczas comiesięcznych szkoleń, organizowanych w siedzibie Studio Figura International w Wysogotowie (w ostatnim czasie z uwagi na pandemię, szkolenia są przeprowadzane w trybie online) aby i Oni mogli osiągać jak największe korzyści, z prowadzenia własnego Studio Figura.

Szkolenia dotyczą naszego działania, w najważniejszych sektorach medialnych. Wyjaśniamy w nich, jakie działania przynoszą największe korzyści. Np. z zakresu reklamy w witrynach Google ads, skutecznego promowania gabinetu w portalach społecznościowych takich jak Facebook czy Instagram oraz pracy na podstawowych i zaawansowanych programach graficznych, niezbędnych do tworzenia kreatywnych oraz przyciągających uwagę treści.

Certyfikat skuteczności od Studio Figura z akredytacją KOwP

Warto wspomnieć, że podczas kursu, poza przyswajaniem teorii, uczestnicy w praktyce wykorzystują zdobytą wiedzę, działając np w canvie: aby utworzyć i wypromować post, lub aktualizując swoją wizytówkę Google, a także wiele innych istotnych działań, marketingowo – PR-owych.

Po każdym szkoleniu w naszej siedzibie (lub online), uczestnicy kursu otrzymują certyfikat wydawany z akredytacją kuratorium oświaty w Poznaniu. Najważniejsza jest jednak wiedza wykazana w praktyce, która przekłada się na profit.


Koniecznie obserwujcie nasz Facebookowy fanpage, aby na bieżąco sprawdzać przygotowane dlaWas oferty, rabaty oraz ni
espodzianki, a także przekonać się, co oznacza wiedza z teorii wykazana w praktyce!

Odwiedź także naszą stronę internetową Aby poznać 5 prostych kroków, do realizacji wymarzonej sylwetki, z pomocą Studio Figura!

Jeżeli chcesz otworzyć własne Studio, lub przekonać się jakie są wolne lokalizacje, skontaktuj się z naszą dyrektor z działu rozwoju marki:

Anetą Wolczyńską: +48 577 559 007 / info@studiofigura.com.pl

Oryginalny pomysł na 8 marca 

Zbliża się najbardziej wyjątkowe święto każdej damy – Dzień kobiet. Warto z tej okazji wznieść się na wyżyny i obdarować najbliższe z naszych Pań, jakimś wyjątkowym prezentem. Mamy dla Was garść porad oraz pomysłów na nietuzinkowe niespodzianki!

Wyjątkowy prezent na święto kobiet

Co może być lepsze od prezentu, który wprawi Cię we wspaniały nastrój, odmieni Twoją figurę i wzmocni zdrowie?

Przyjdź do nas, lub zapisz bliską sercu kobietę na darmową konsultację. Jesteśmy marką numer 1 w Polsce, wśród gabinetów z zakresu fitness/wellness oraz kosmetologii estetycznej.

Dzięki długiej drodze bogatej w doświadczenie, doskonale wiemy co jest ważne dla Pań w każdym wieku.

Dlatego jeśli szukasz prezentu który sprawi, że tegoroczny dzień kobiet zostawi po sobie wspaniały ślad, znajdź najbliższe Studio Figura korzystając z mapy dostępnej pod tym LINKIEM i umów się na bezpłatną konsultację, po której razem z nami spełnisz swoje marzenia o pięknej i smukłej sylwetce.

Co kupić na dzień kobiet?

Poza wizytą w Studio Figura, każda z Pań może cieszyć się przeprowadzaniem własnej metamorfozy w domowym zaciszu! Specjalizujemy się w produkcji i dystrybucji naturalnych kosmetyków ujędrniających ciało, redukujących cellulit oraz wygładzających skórę, a także suplementów diety, które oczyszczają organizm, wspomagają odchudzanie a nawet podnoszą odporność. Dokonując zakupu już teraz, otrzymujesz rabat -40% na suplementy oraz kosmetyki!

 

Zadbaj o swoje Ciało:

Z myślą o zbliżającym się dniu kobiet, stworzyliśmy unikatowy zestaw o nazwie Piękno, w którego skład wchodzi wyjątkowo aktywne serum, ujędrniające i wygładzające skórę biustu i dekoltu.

Dzięki zawartości kwasu haliuronowego, wywołuje ono także efekt push-up. Dodatkowo, w zestawie znajduje się bioaktywny ekstrakt kolagenowy w postaci liquidu, który nadaje włosom blasku, wzmacnia stawy oraz paznokcie i ujędrnia skórę.

Dodatkowo w zestawie znajduje się 5 gratisowych mini-kremów, oraz niespodzianka od Studio Figura!

Aby zamówić Zestaw Piękno, kliknij w grafikę

 

 

 

 

Postaw na witalność

Chcąc wzmocnić zdrowie i odporność, skorzystajcie ze specjalnie przygotowanej kompozycji, w której skład wchodzi Go Clean Pro wraz z peelingiem Go Scrub Pro

Tabletki wspierające oczyszczanie organizmu z toksyn oraz wszelkich zanieczyszczeń, a także Go Young Barley pro: Bioaktywny ekstrakt z młodego jęczmienia, wzbogacony sokiem z jabłek.

Dzięki regularnemu stosowaniu preparatów, wzmocnimy nasz układ odpornościowy, zrzucimy zbędne kilogramy, a także oczyścimy jelita i zażegnamy zaparcia!

Zestaw Zdrowie, wraz z upominkiem od Studio Figura możecie nabyć klikając na grafikę „ZESTAW ZDROWIE” 

 

 

 

Zawsze, 100% Natura w Studio Figura

Naszą inspiracją w tworzeniu suplementów i kosmetyków jest przyroda oraz jej „cykl odnowy„. Dlatego w oparciu o nią i z myślą o kobietach, które cenią sobie to co prawdziwe, przygotowaliśmy Zestaw Natura.

Jego działanie korzystnie wpłynie na nasz wygląd, odmłodzi skórę, odejmując lat i dodając piękna.

W składzie Setu znajdziemy serum antycellulitowe Go Cellulite Buster Pro, a także preparat Go shape pro, do przeprowadzenia peelingu oraz body wrappingu.

Dodatkowo w zestawie znajduje się 5 mini-kremów, podarunek od Studio Figura a także unikalna pomadka MentoLove z efektem push-up! Aby lepiej poznać i zamówić Zestaw Natura, kliknij grafikę z podpisem ZESTAW NATURA

Szukasz inspiracji na prezent z okazji dnia kobiet?

Warto obserwować nasz facebookowy fanpage, na którym dzielimy się z Wami aktualnymi promocjami oraz gorącymi ofertami!

Odwiedź także naszą stronę internetową https://studiofigura.com.pl/zrealizuj-swoj-cel/ Aby poznać 5 prostych kroków, do realizacji wymarzonej sylwetki, z pomocą Studio Figura!