REGULAMIN KONKURSU METAMORFOZY 2022
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „METAMORFOZY 2022”.
2. Zawarte w niniejszym Regulaminie wyrażenia i skróty, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, należy rozumieć w sposób następujący:
a. Konkurs – Konkurs METAMORFOZY 2022;
b. Regulamin – Regulamin Konkursu METAMORFOZY 2022;
c. SFI – Studio Figura International;
d. Gabinet Studio Figura – licencjonowany gabinet modelowania sylwetki działający w sieci franczyzowej Studio Figura International w oparciu o autorski koncept Studio Figura;

e. Koncept Studio Figura – autorski koncept Studio Figura International dotyczący modelowania sylwetki obejmujący następujące elementy modelowania sylwetki:
– plan zabiegowo-treningowy,
– program dietetyczny,
– program oczyszczający Go Clean,
– suplementacja preparatami Go Slim.
f. Dziennik metamorfozy – dziennik prowadzony przez Uczestnika Konkursu, w którym Uczestnik dokumentuje swoją drogę do osiągnięcia celu w redukcji masy ciała
g. Uczestnik – Uczestnik Konkursu METAMORFOZY 2022
§ 2
ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Rollen Polska – Studio Figura Izabella Michalak, z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, 62-080, ulica Wiązowa 56, REGON nr 300224173, Nr VAT PL 7831266218.
§ 3
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest nagrodzenie Klientek licencjonowanych gabinetów Studio Figura za osiągnięcie najlepszych rezultatów w redukcji swojej wagi ciała w okresie trwania Konkursu.
Dodatkowym celem Konkursu jest propagowanie zdrowego trybu życia oraz kultury dbania o sylwetkę i prawidłową wagę ciała wg konceptu Studio Figura.
§ 4
CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs trwa od dnia 01.02.2022 r. do dnia 31.10.2022 r.
2. Zgłoszenia Uczestników należy wysyłać począwszy od 01.02 2022 r. i przez cały okres trwania konkursu w każdym jego momencie.
3. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń – 31.10.2022 godz. 23:59.

§ 5
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
a) jest osobą pełnoletnią;
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
c) jest klientką Gabinetu Studio Figura i jest prowadzona pełnym programem konceptu Studio Figura zgodnie z definicją zawartą w § 1 ust. 2 pkt. d.;
d) rozpoczyna odchudzanie od oczyszczenia organizmu z toksyn Go Clean– warunek bezwzględny;
e) posiada Indywidualną Kartę Klienta prowadzoną przez opiekuna w Gabinecie Studio Figura – wraz z opisem celu redukcji masy ciała, obliczeniami parametrów, dawkowaniem suplementów;
2. Fakt utraty masy ciała Uczestnika musi być udokumentowany opisem w Karcie Efektów – Załącznik nr 3 do regulaminu oraz fotografią Uczestnika. Fotografie powinny zostać wykonane w Gabinecie Studio Figura:
– przed metamorfozą (z przodu, z tyłu, z boku pełnej sylwetki),
– po metamorfozie (z przodu, z tyłu, z boku pełnej sylwetki oraz dwie fotografie w pięknej kreacji).
3. Zgłoszenie Uczestnika dokonuje licencjonowany Gabinet Studio Figura, którego klientką jest Uczestnik. Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: metamorfozy@studiofigura.com.pl
4. Zgłoszenie Uczestnika do konkursu winno zawierać:
a) dane osobowe Uczestnika – klientki Gabinetu Studio Figura,
b) systematycznie wypełnianą Kartę Efektów Uczestnika wg Załącznika nr 3 do Regulaminu,
c) opis diety Uczestnika i sposób dawkowania suplementów,
d) podpisaną przez Uczestnika Umowę dotyczącą udziału w Konkursie METAMORFOZY 2022,
e) fotografie, o których mowa w ust. 2 powyżej.
§ 6
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Podczas trwania Konkursu Uczestnik jest zobowiązany do:
1) prowadzenia Dziennika metamorfozy, zawierającego opis drogi Uczestnika do osiągnięcia celu redukcji masy ciała;
2) dołożenia wszelkich starań, żeby skutecznie i w sposób niezakłócony zrealizować program metamorfozy, w tym:
a) realizować program dietetyczny, zgodnie z planem żywieniowo- treningowym, opracowanym przez ekspertów Studio Figura,
b) ćwiczyć regularnie w Gabinecie Studio Figura, zgodnie z dopasowanym do jej potrzeb karnetem;
3) nagrania w Gabinecie Studio Figura, z pomocą jego właścicielki, następujących filmów:
a) filmu dokumentującego przebieg metamorfozy Uczestnika, realizowanej w Gabinecie Studio Figura,
b) filmu z opinią na temat suplementów, pochodzących z asortymentu Studio Figura International (w taki sposób, aby na filmie widoczne były wyraźnie suplementy),
c) filmu z opinią na temat kosmetyków, pochodzących z asortymentu Studio Figura (w taki sposób, aby na filmie widoczne były wyraźnie kosmetyki).
§ 7
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych:
a) niezbędnych do przekazania nagród (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, danych adresowych) – wg Załącznika nr 1 do Regulaminu;
b) dokumentujących proces utraty wagi ciała (wiek, data i waga ciała początkowa, daty i wagi ciała na kolejnych etapach, sposób suplementacji w poszczególnych etapach, informacje dotyczące stosowanej diety, informacje dotyczące istnienia problemów zdrowotnych wpływających na proces redukcji wagi ciała, procentowy ubytek masy ciała) – wg Załącznika nr 3 do regulaminu;
c) fotografii potwierdzających redukcję wagi ciała wykonanych w sposób określony w §4 ust.
d) nagrań audio video – filmów określonych w §5 ust. 1 pkt. 3).
2. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
3. Uczestnik przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie powyższych danych przez Organizatora Konkursu.
4. Szczegółowe Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora zawarto w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
§ 8
WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU
1. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną wyłonione zwyciężczynie konkursu metamorfoz.
2. Zwycięzcą konkursu zostanie Uczestnik, który w trakcie trwania Konkursu uzyska procentowo największą utratę masy ciała oraz największą utratę masy ciała w kilogramach.
3. Procentowa utrata masy ciała obliczana będzie wg następującego wzoru:
[( waga początkowa – waga końcowa) / waga początkowa ] x 100%
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi – w terminie 1-31.11.2022 r. (konkretna data zostanie podana)
2. Zwyciężczynie konkursu metamorfoz zostaną ogłoszone na uroczystej Gali.
§ 9
NAGRODY W KONKURSIE
Nagrodami w Konkursie są:
Nagroda za zajęcie I miejsca- Egzotyczna wycieczka dla laureatek i osoby towarzyszącej.
Nagrody dla pozostałych dziewięciu finalistek oraz kobiet, które brały udział w cyklu Twoja Nowa Figura to przygotowane przez Studio Figura International kosze z prezentami o wartości 2 500 zł brutto.
Nagroda dla właścicielek studio, które prowadziło wygraną laureatkę to 50% zniżki lub 10 000 zł netto na wybrane urządzenie. Nagrody dla właścicielek z pierwszej 10 jest kupon rabatowy do Studio Figura International lub voucher do wykorzystania w Studio Figura International.

§ 10
OBOWIĄZKI ZWYCIĘZCY KONKURSU
1. Po ogłoszeniu wyników Konkursu, Zwycięzca ma obowiązek w ciągu 2 tygodni podać dogodny dla niej termin wyjazdu na wycieczkę (nie później niż 2 miesiące po ogłoszeniu wyników). W przypadku nie określenia terminu, nagroda zostanie przekazana osobie z drugiego miejsca.
2. Zwycięzca zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi zdjęć z wycieczki do celów marketingowych oraz do opisania swojej historii i pobytu na wycieczce.
3. Ponadto Zwycięzca zobowiązuje się w miarę możliwości do utrzymania osiągniętej w trakcie Konkursu wagi ciała, tak, aby w dniu wyjazdu na wycieczkę nie była ona znacząco wyższa niż ta, która widnieje w zgłoszeniu do Konkursu jako waga końcowa.
§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W konkursie mogą uczestniczyć klientki tylko Licencjonowanych Gabinetów Studio Figura – Partnerów Studio Figura International (podpisane i opłacane porozumienie).
2. W konkursie nie mogą brać udziału właściciele Gabinetów Studio Figura, ani ich pracownicy.
3. W konkursie ma prawo wziąć udział każda Pani, która wykupi karnet na treningi/ zabiegi w Gabinecie Studio Figura w miesiącach trwania konkursu.
4. Nie ma wymogu, aby proces odchudzania trwał przez cały okres trwania Konkursu – istotny jest rezultat, jaki uzyskał Uczestnik w tym okresie.
5. Fakt utraty masy ciała musi być udokumentowany fotografią uczestniczki.
6. W czasie trwania Konkursu Uczestnikom nie wolno nawiązywać współpracy z innym firmami w celu promowania metod odchudzania, modelowania sylwetki poza konceptem Studio Figura.
7. Laureatki konkursu z miejsc od (1 (wagowo) 1 (procentowo) + 9 kolejnych miejsc) zostaną do 10.11.2022 r. poinformowane o terminie i realizacji uroczystej Gali Metamorfoz Studio Figura. Laureatki w/w miejsc są zobowiązane przyjechać na uroczystą galę po odbiór nagrody, jeśli nie będą uczestniczyć w Gali, informujemy iż zostaną usunięte z danego miejsca i lista zostanie przesunięta o jedno miejsce w górę. Dla osób co zajmą miejsce od 2 do 10, a nie przyjadą na galę, nagrody zostaną wysłane pocztą, ale bez tytułu miejsca, będzie to nazwane miejscem dodatkowym.

 

Załącznik nr 2
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator danych
Administratorem Pani danych jest Rollen Polska – Studio Figura Izabella Michalak, z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, 62-080, ulica Wiązowa 56.
Z administratorem danych można się skontaktować wysyłając wiadomość:
• na adres e-mail: biuro@studiofigura.com.pl
• lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Skórzewska 26, 62-081 Wysogotowo
2. Inspektor Ochrony Danych
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych może się Pani również kontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: ido@studiofigura.com.pl
3. Cel i podstawa przetwarzania
Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) umożliwienia Pani udziału w Konkursie METAMORFOZY 2022, wyłonienia zwycięzcy, wydania nagród – na podstawie zawartej umowy dotyczącej udziału w Konkursie;
b) celu reklamy i promocji konceptu Studio Figura – na podstawie zawartej umowy dotyczącej udziału w Konkursie oraz na podstawie odrębnie wyrażonej zgody na upublicznienie i rozpowszechnianie wizerunku,
c) ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń i obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, jakim jest ochrona własnych interesów;
d) wywiązania się z obowiązujących przepisów prawa (np. w celu realizacji rozliczeń podatkowych i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów rachunkowych).
4. Dobrowolność podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie tych danych uniemożliwi udział w Konkursie METAMORFOZY 2022.
5. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora:
1) dostępu do treści swoich danych;
2) sprostowania danych, gdy uzna Pani/Pan, że są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) ograniczenia przetwarzania:
a. na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość Twoich danych (gdy uzna Pani, że dane są nieprawidłowe);
b. gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani chciała, aby zostały usunięte;
c. Twoje dane nie są już potrzebne administratorowi, ale mogą być potrzebne Pani i poprosi Pani o ich nieusuwanie;
d. wniesie Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy istnieją prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania mające nadrzędny charakter wobec podstawy sprzeciwu.
4) otrzymania kopii danych;
5) usunięcia danych – jeżeli dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub jeżeli przepisy prawa nałożą taki obowiązek na administratora lub jeżeli dane nie są już niezbędne do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane lub jeżeli zajdą inne okoliczności określone w art.17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku (w sposób określony na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/83/155), w przypadku, gdy uzna Pani, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
6. Odbiorcy danych
Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom świadczącym dla administratora usługi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych w związku realizacją działań promocyjnych. Ponadto, w przypadku wygrania Konkursu, Pani dane zostaną przekazane organizatorowi wycieczki będącej nagrodą za zwycięstwo w Konkursie.
7. Okres przechowywania danych
Pani Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu METAMORFOZY 2022, a następnie przez okres niezbędny do realizacji działań promocyjnych i reklamowych administratora i/lub ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Kolejny projekt od Studio Figura w Pytaniu na Śniadanie!

 

Obecność Studio Figura w programie Pytanie na śniadanie od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów, którzy dbają o smukłą sylwetkę oraz dążą do osiągnięcia wymarzonej figury. Co sezon przygotowywaliśmy dla wszystkich uczestników oraz odbiorców programu coraz to nowsze, ciekawsze rozwiązania. 

W tym roku nasz autorski projekt nosi nazwę #ChallengeSF! Uczestniczki pięciu różnych gabinetów Studio Figura wyznaczają sobie do realizacji cele, których przykładowe formy podaliśmy poniżej. Zadaniem Studia i podopiecznych gabinetu, jest poprowadzenie uczestniczek do osiągnięcia zamierzonych rezultatów, poprzez korzystanie z najlepszych oraz najskuteczniejszych rozwiązań, dostępnych w danym gabinecie SF.

 

wizyta w Studio Figura konsultacja Pytanie na sniadanieTegoroczna edycja programu rozpocznie się (dokładną datę podamy po rozstrzygnięciu konkursu, który rozpocznie się w czwartek 05.08  na fanpage’u Studio Figura) i trwać będzie przez kolejne 3 miesiące. W tym czasie, kobiety z całego kraju będą miały okazję przekonać się, do jakich przemian mogą dojść, przy pomocy gabinetów Studio Figura. Wszystko w zaledwie 90 dni! Obecność w kolejnym sezonie Pytania na śniadanie świadczy także o ogromnym zaufaniu mediów oraz społeczeństwa, w siłę rezultatów, jakie oferuje światowy koncept Studio Figura. Zadaniem gabinetów zaangażowanych w projekt #ChallengeSF, będzie poprowadzenie swoich klientek do realizacji poszczególnych zadań – mogą być nimi np.:

– utrata 20kg
redukcja podwójnego podbródka
– pozbycie się cellulitu z danej partii ciała
– zmniejszenie obwodu ud, wielkości zmarszczek
– wygładzenie skóry po przebytej ciąży czy redukcji kilogramów

– ujędrnienie sylwetki,  
– likwidacja tzw. pelikanów itp.

Jakie wyzwania postawią przed sobą tegoroczne uczestniczki projektu Studio Figura – #ChallengeSF? O tym przekonamy się już we wrześniu!

Dlaczego My? Studio Figura w Pytaniu na śniadanie

Udział Studio Figura w jednym z najbardziej popularnych programów telewizji śniadaniowej, emitowanym przez państwową telewizję jest ogromnym sukcesem naszej marki. 15 lat wysiłku i starań, doskonalenia technologii oraz szukania innowacyjnych rozwiązań, by metamorfozy kobiet uczynić prostszymi, przyniosło zamierzony efekt. Od lat jesteśmy liderem w branży beauty – to my wyznaczamy obecne trendy i stanowimy o tym jak wygląda skuteczny koncept.

Studio Figura stała się nie tylko symbolem skutecznych przemian w kontekście modelowania sylwetki, kosmetologii estetycznej i skutecznego odchudzania.


Zaufały nam miliony kobiet, a sieć naszych gabinetów rozrosła się na 365 gabinetów na terenie kraju oraz ponad tysiąc na całym świecie. Dzięki doświadczeniu i wiedzy naszych ekspertów z głównej siedziby Studio Figura, pomogliśmy partnerskim gabinetom przetrwać okres pandemiczny bez zamykania działalności.

Przez lata praktyki, wypracowaliśmy model biznesowy, który jest doskonale skuteczny, czytelny i korzystny dla naszych partnerów. Co więcej, każda z osób, która pragnie otworzyć własny gabinet Studio Figura, zaczyna swoją działalność na ugruntowanej, stabilnej pozycji. Wszystkie te cechy oraz doświadczenia pozwoliły nam osiągnąć perfekcję w działaniu, co wyniosło nas na sam szczyt. Tegoroczny IV sezon naszego udziału w PNŚ, pozwala przekazać wartość misji, którą z powodzeniem prowadzimy i prowadzić będziemy jeszcze przez długie lata!

 

Pięć gabinetów SF pod okiem kamery Pytanie na śniadanie!

Dla każdego Studio biorącego udział w wyzwaniu, miesiące od września do listopada stanowić będą prawdziwą przygodę! Poza intensywną pracą nad rezultatami klientek niezwiązanych z #challengeSF, dużej uwagi wymagać będzie także uczestniczka konkursu. Sam przyjazd Telewizji Polskiej do gabinetu SF poskutkuje przemianą Studio Figura w prawdziwe studio filmowe! Obecność scenarzystów, dźwiękowców, operatorów obrazu i kamer, oświetleniowców, charakteryzatorów i innych, wprowadzi gabinety w magiczny klimat produkcji filmowych. Dodatkowo obecność prawdziwej gwiazdy estrady – Aleksandry Kostki, ostatecznie zelektryzuje panującą w Studio atmosferę!

Premierowo ogłaszamy gabinety, które na oczach całego kraju prowadzać będą swoje klientki przez drogę osobistej, wielowymiarowej metamorfozy, są nimi:

  1. Studio Figura Czarnków
  2. Studio Figura Czeladź
  3. Studio Figura Gdynia
  4. Studio Figura Golub Dobrzyń
  5. Studio Figura Starogard Gdański

 

Obserwujcie uważnie Fanpage poszczególnych Studio (kliknij w gabinet żeby przejść na facebookowy profil), aby nie umknęły Wam przygotowania gabinetów. Zapoznanie z uczestniczkami projektu oraz relacje z postępów #ChallengeSF. Wszelkie informacje, aktualności oraz ważniejsze relacje z udziału w Pytaniu na śniadanie, dostępne będą na głównym fanpage’u – Studio Figura.

 Finał projektu #ChallengeSF oraz Konkursu Metamorfoz 2021 – Gala Metamorfoz 2021

Zwieńczeniem tegorocznych przemian, których podejmowały się klientki Studio Figura biorące udział w Konkursie Metamorfoz i projekcie #ChallengeSF, była Gala Metamorfoz 2021. Wydarzenie to stanowiło punkt kulminacyjny w procesie największych przemian, jakie odnotowano w gabinetach Studio Figura w całym ubiegłym roku.

21 listopada na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich doszło do Wielkiego finału KM oraz zakończenia projektu #ChallengeSF. Na Balu zjawiło się mnóstwo gości, wśród których nie zabrakło żywej tkanki najbardziej spektakularnych przemian, czyli finalistek Konkursu Metamorfoz 2021.

Ogromne zwycięstwo w pokonywaniu własnych słabości na drodze do pięknej figury, odniosły wszystkie uczestniczki zeszłorocznego wydarzenia. Specjalnie dla Was wyróżniliśmy 10 największych rezultatów odnotowanych przez Studio Figura, w 2021r. 

  • Miejsce 10: Pani Agnieszka ze Studio Figura Mława.

Rezultat: -43 kg oraz ogólny spadek masy ciała o wartości 31,38%

  • Miejsce 9: Pani Żaneta ze Studio Figura Piotrków Trybunalski

Rezultat: -31 kg oraz ogólny spadek masy ciała o wartości -33,15%

  • Miejsce 8: Pani Izabela ze Studio Figura Warszawa Praga Północ

Rezultat: -30,8 kg oraz ogólny spadek masy ciała o wartości -34,26%

  • Miejsce 7: Pani Patrycja ze Studio Figura Czechowice Dziedzice

Rezultat: -46,4 kg oraz ogólny spadek masy ciała o wartości -35,9%

(więcej…)

Jak schudnąć ponad 60 kg w niecały rok?

Jak schudnąć ponad 60 kg w niecały rok?

Zastanawiasz się czy możliwym jest schudnięcie blisko o połowę wagi swojego ciała w rok? Chciałabyś wiedzieć jak szybko schudnąć 5 kg, a może 10 kg i nie martwić się efektem jojo? W Studio Figura wszystko jest możliwe! Oczywiście czeka Cię dużo pracy, jednak satysfakcja jest gwarantowana! 🙂

Rozpoczynając swoją drogę po wymarzoną sylwetkę razem z nami, trafiasz pod opiekę najlepszych specjalistów. Już podczas pierwszej wizyty dobierzemy indywidualny, dopasowany tylko do Ciebie plan, który będzie uwzględniał Twoje najważniejsze cele. Stworzymy dla Ciebie dietę odchudzającą, która pozwoli Ci pracować nad swoimi nawykami żywieniowymi. Zaproponujemy jakie ćwiczenia pomogą w zrealizowaniu Twoich postanowień oraz dobierzemy odpowiednią suplementację, która będzie wspierać Twoją przemianę! Przede wszystkim jednak, będziemy Cię gorąco wspierać, monitorować Twoje rezultaty i motywować do dalszego działania w drodze po Twoją wymarzoną sylwetkę. Dość jednak o nas.

Pani Sylwia i Jej historia o tym jak schudła 67 kilogramów!

Chcemy przedstawić prawdziwą bohaterkę, która napawa nas ogromną dumą i udowadnia, że się da! Pani Sylwia, bo to o Niej mowa, zwyciężyła w organizowanym przez Studio Figura konkursie Metamorfoz 2020 zdobywając nagrodę główną czyli Wakacje Marzeń dla dwojga, o wartości 10 tys. zł. W trakcie trwania konkursu, a więc od lutego do października, Pani Sylwia schudła blisko 42 kg! Jednak Jej przemiana rozpoczęła się odrobinę wcześniej, konkretnie w grudniu 2020 roku. Odkąd nasza bohaterka postanowiła rozpocząć swoją przygodę ze Studio Figura udało się Jej schudnąć 67 kilogramów, a więc zrzuciła więcej niż aktualnie waży!

Wciąż nie możemy wyjść z podziwu i Pani Sylwio, jeżeli Pani to czyta, to jeszcze raz serdecznie gratulujemy! 🙂

Jeżeli chcesz zobaczyć resztę uczestniczek naszej Gali Metamorfoz 2020 serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu:

Droga do wymarzonej sylwetki Pani Sylwii rozpoczęła się w Studio Figura Radomsko, za cel postawiła sobie w pierwszej kolejności schudnąć z brzucha, schudnąć z ud oraz wyszczuplić ręce. Mierzy się z niedoczynnością tarczycy oraz insulinoopornością. Kłopotały ją również bóle i opuchlizna nóg podczas cieplejszych dni. Pani Sylwia przechodziła naprawdę trudny okres pod względem emocjonalnym i psychicznym, postanowiła więc zmienić swoje życie, poprzez osobistą metamorfozę.

Zaraz po ustaleniu planu, wspólnie z super dziewczynami ze Studio Figura w Radomsku przeszły do działania. Intensywna praca w Studio, zabiegi takie jak Limfodrenaż czy Roll Shaper, dieta odchudzająca oraz suplementy Studio Figura wspomagały Panią Sylwię w dążeniu do szczupłej sylwetki. Jednak to konsekwencja, determinacja i niesamowite serce naszej kochanej podopiecznej doprowadziły Ją do tak niesamowitego sukcesu. Także drogie Panie z Radomska, jeżeli to czytacie, biegnijcie czym prędzej na Młodzowską 2, na pewno nie pożałujecie!

Jeżeli chcesz zobaczyć jakie zabiegi oferują nasze Studia to zapraszamy tutaj: Podsumowując oszałamiający wyczyn Pani Sylwii: Jej początkowa waga wynosiła 132 kg, udało jej się schudnąć 67 kg co stanowi ponad 50% jej wagi, gdy stawiała swoje pierwsze kroki w Studio Figura Radomsko. To tak jakby zrzuciła połowę siebie. A to wszystko w rok!

Możesz zostać kolejną gwiazdą naszego konkursu Metamorfoz!

Dokładnie tak! Już zaraz Nowy Rok i to pora na Nową Ciebie! Trochę to banalne, ale dlaczego miałoby nie być prawdziwe? Pani Sylwia to doskonały przykład jak wiele można osiągnąć dzięki wewnętrznej sile i pomocy naszych dziewczyn ze Studio Figura. Najserdeczniej jak tylko potrafimy zapraszamy Cię do odwiedzenia jednego z naszych gabinetów.

Sprawdź już teraz gdzie najbliżej Ciebie jest jeden z nich. Kliknij: https://bit.ly/3mogIHu

Pani Sylwia to oczywiście nie pierwsza i na pewno nie ostatnia kobieta, która osiągnęła tak niesamowite rezultaty. Możecie przeczytać o osiągnięciach np. Pani Ani Kwaśnicy, zwyciężczyni konkursu METAMORFOZY 2018! Kliknijcie ten link: https://studiofigura.com.pl/anja-kwasnica-zwyciezczyni-konkursu-metamorfozy-2018-wywiad-i-qna-cz-1/

Nie sposób nie wspomnieć również o Pani Iwonie ze Studio Figura Kraków Zwierzyniec, która rozpoczynała z wagą 118,6 kg i zrzuciła aż 45,8 kg! Pani Iwona również zdobyła główną nagrodę w konkursie METAMORFOZY 2020. Serdecznie pozdrawiamy!

A może historia Pani Sylwii zainspirowała Cię do otworzenia własnego gabinetu? Dowiedz się więcej na: https://studiofigura.com.pl/otworz-studio/

Czekamy na Was kochane Panie!

N.: Przybywam, przybywam.

A.: Nadchodzę.

N.: Nadchodzę. Świetnie Anju na prawdę. Najważniejsze, żeby te kobiety Cię poznały, zobaczyły, że istniejesz na prawdę, ja wyglądasz.

Anju, powiedz coś jeszcze o instagramie. Instagram Anji szaleje, rozprzestrzenia się z prędkością światła. Anja założyła instagram metamorfoza_anjak. Kochani, tam zjęcia przed i po, sprzed lat, w bikini, w bieliźnie, także jak są jeszcze osoby, które nie wierzą to na prawdę, po tych zdjęciach na instagramie wszystkie wątpliwości odejdą. Tam też są pytania, ja tam widziałam często, jakie ćwiczenia, jakie treningi, jaka dieta, czy skóra wisi, czy nie wisi, jak do tego doszło i czy można pomóc?

A jeszcze beatko jedno pytanie, czy mogła byś powiedzieć od czego Anja zaczynała? Od jakich stacji treningowo zabiegowych?

B.: Ponieważ anja wychodziła z taką wagą jak mówiła, 112kg, więc miała pewne ograniczenia, nie mogła iść na vacu, nie mogła iść na swana. Było by to zbyt duże obciążenie dla jej stawów, tym bardziej, że miała problemy z kolanami. Dlatego też zaczynałyśmy od Roll Shapera, od Rowerka i Limfodrenażu.

Rowerek pozwolił jej wzmocnić mięśnie nóg, że zaczęła się stabilniej trzymać.

N.: Rowerek poziomy, wspaniałe ćwiczenie, które pozwala na wyłączenie odcinka lędźwiowego.

B.: Odciąża kręgosłup, odciąża odcinek lędźwiowy, odciąża nam również stawy, ponieważ ta pozycja powoduje, że nie pracujemy stawami.

N.: 15 minut, czy 30 minut?

B.: 30 minut. Roll Shaper spowodował, że Anja się dobrze poczuła, że skóra jej się świetnie wygoiła.

N.: Ważne jest, żeby się odchudzać, żeby te kilogramy gubić, ale też, żeby o tą skórę dbać, żeby potem właśnie nie było tego efektu.

B.: Są panie, które na przykład przychodzą i już schudły na przykład 20 kg i potem jest problem, co z tą skórą zrobić. W tym momencie to troszeczkę za późno, najlepiej jeśli ten proces jest równoległy. Czyli i się odchudzamy i ćwiczymy i rolujemy. No i limfodrenaż oczywiście, który oczyszcza, Anja bardzo dobrze się na nim czuła, relaksowała.

N.: To bardzo fajne połączenie treningu, ponieważ taki mocny, intensywny na początku, potem wyciszający. Fajnie się można zrelaksować i ten trening zakończyć, no i wiem, że był też set oczyszczający, czyli nasz wyjątkowy młody jęczmień i Go Clean tabletki. Kochani, młody jęczmień jest niesamowicie zdrowy, ale trzeba go też pić regularnie, nasz jest wyjątkowo smaczny, ponieważ postanowiłyśmy go połączyć z sokiem z jabłka, więc jest na prawdę bardzo, bardzo smaczny, a do tego jest to oczyszczenie z toksyn. Niezdrowego jedzenia, powietrza, tego czym żyjemy i co przed rozpoczęciem naszej przygody ze SF było podstawą naszego pożywienia. Warto się z tego oczyścić i jest to dobry start na początek. Anja mówi, że jej też dodał bardzo dużo energii, że po treningu nie była taka wykończona, że miała jeszcze siłę zająć się dziećmi, trochę popracować, no bo wiadomo, że te obowiązki domowe jak większość z was też ma.

A.: Jakie to jest miłe, to jest miłe, że na przykład idę do sklepu i wszystko jest na mnie.

N.: O tym też rozmawiałyśmy, Anja mówi, że kupiła tyle butów i kozaków, zwłaszcza za kolano, bo niestety przy większej wadze nie mogła sobie pozwolić, żeby te kozaki założyć. teraz brakuje jej miejsca w szafie, w garderobie, na strychu, bo to jest na prawdę niesamowite jak kobieta rośnie w siłę, w taką pewność siebie jak może sobie kupić fajne, wygodne, ładne ubranie w jej rozmiarze.

A.: Dlatego jeśli jaka kolwiek z kobiet ma taki problem jak ja, że na przykład pasowały tylko botki, to idźcie do SF.

N.: Beti, może te wszystkie panie w tym nowym roku, co prawda mamy już połowę stycznia ale zaprosimy? Myślę, że Anja będzie dla was ogromną motywacją i takim postanowieniem, żeby zrobić taką samą wspaniałą pracę.

B.: Oczywiście, zapraszamy wszystkie Panie, rusza w lutym kolejny konkurs metamorfozy, więc uwierzcie w siebie, że na prawdę można, że się da, my dołożymy wszelkich starań, żeby się udało, i żeby to był wasz i nasz sukces. Mamy różne pakiety z połączeniem zabiegów, także każda z pań znajdzie coś dla siebie i na swoją kieszeń, ponieważ ten przedział finansowy jest bardzo różny, a dodajecie sobie sił, zdrowia i świetnego samopoczucia.

N.: Beti jedna z właścicielek właśnie do nas pisze, że klucz to systematyczność. Czy klientki mają tak, że jest ten zapał trzy, cztery pierwsze treningi a potem gdzieś jest to luzowanie?

B.: Zdarza się. Staramy się wówczas przypominać, że dlatego karnet ma określoną datę ważności, żeby was po prostu zmobilizować do tego, żeby to było systematyczne. Rozumiemy, że jest choroba, czy ktoś się źle czuje, natomiast, żeby ta przerwa nie była dłuższa niż na przykład tydzień. Wracamy i ćwiczymy. Często panie mówią „chodziłam i chodziłam, miałam ten czas, a jak potem przestałam to nie umiem się zmobilizować, potem już mi brak tej motywacji. Dlatego też apeluję  -nie przestawajcie. Dążcie do swojego celu aż go osiągniecie, jaki kolwiek by on był. Czy to kilogram, czy to tylko ujędrnienie skóry..

N.: Czy pięć, dziesięć, czy pięćdziesiąt..

B.: Tak, ale to jest wasz cel. Wy wtedy czujecie taką mega satysfakcję, że wy zrobiłyście coś dla siebie i wiecie to jest tak, nikt nam wolnego czasu nie da, nie powie 'słuchaj zrób sobie wolne”, powie Ci „jesteśmy mamami, żonami, mamy masę obowiązków, musimy sobie ten czas wolny dla siebie po prostu wyszarpać”-  jak ja to mówię. Wyszarpujemy, przychodzimy na godzinę, na półtorej, najlepiej telefony zostawiajcie i nikt wtedy nie zawraca głowy.

 

 

 

 

N.: Niesamowite jest to jak się rozchodzi ta metamorfoza, ile osób się tym sugeruje. Beatka opowiadała nawet taką anegdotkę, że jak Ania wchodziła do studio to klientki nie wierzyły, że ta osoba jest n prawdę, że jest z krwi i kości i, że tyle schudła. No bo to jest rzeczywisty, prawdziwy rezultat, żywa osoba, która przyszła po pomoc i tą pomoc otrzymała, osiągnęła, także na prawdę super dziewczyny, jesteście niesamowite.

A atmosfera w studio? co powiecie?

A.: Rewelacja.

N.: Rewelacja, zachęcamy panie?

B.: Oczywiście, że tak. Staramy się, żeby panie czuły się u nas i swobodnie, i zaopiekowane, i rozmawiamy z nimi. Motywujemy je i pomagamy, więc to jest nasza rola, jakby, żeby panie się u nas dobrze czuły. Często panie mówią, że wystarczy, że one tu do nas przychodzą, to jest ich relaks, ich czas dla siebie, muszą wytchnąć po całym dniu pracy, czy od dzieci, więc nawet w takim celu zapraszamy do nas, żeby trochę odpocząć.

Słuchajcie, jeszcze chciałam taką rzecz powiedzieć, jak Anja przyszła, zaczął sie w zeszłym roku ten konkurs metamorfoz to absolutnie nawet przez myśl mi nie przeszło, że dziewczyna z mojego studia może być zwyciężczynią. Także sobie pomyślałam, że to jest takie zupełnie oderwane od rzeczywistości, że to jest nie realne. Takie takie, jakaś wygrana słuchajcie. Dla mnie to była taka wygrana jak wiecie, jak bym gdzieś wysłała smsa i wygrała. A tu się okazuje, że to faktycznie jest na wyciągnięcie ręki. Po prostu tak jak mówiłaś. Wytrwałość, wytrwałość i jeszcze raz wytrwałość i dążenie do celu i wiara w to, ze na prawdę może się udać.

N.: Ania też opowiadała mi taką anegdotkę w kulisach, że mamie powiedziała „mamo zobaczysz, ja wygram te metamorfozy”, a mama powiedziała „nie dziecko, najpierw wygraj a potem pogadamy”

M. A.: Tak, dokładnie.

N.: Aleksandra mówi, że jesteś niesamowitą motywacją, i że jesteś inspiracją dla kobiet i tutaj w Mikołowie i w Jastrzębiu i w Wodzisławiu na prawdę świetną pracę wykonujesz nawet jak już osiągnęłaś swój cel.

B.: Teraz jeszcze bardziej.

N.: Na prawdę bardzo się cieszę, że tyle kobiet dzięki Tobie uwierzyło w siebie i w swoje możliwości i bardzo serdecznie Ci za to dziękuję.

A.: Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że tak sobie pomyślałam, że zacznę odwiedzać różne SF tutaj na śląsku oczywiście bo tu mam najbliżej, ale jak gdzieś jeszcze będę to uważajcie ;p

 

 

 

N.: Studio Figura w Mikołowie zapisało ogromny sukces w historii metamorfoz studio Figura. Ten sukces jest razem z nami i jest to oczywiście Ania Kwaśnica zwyciężczyni metamorfoz Studio Figura 2018. Jest z nami właścicielka Beata Hetman, tak oficjalnie przedstawię. Ale jeszcze wam opowiem co się dzieje poza kamerami. Tutaj tak na prawdę mamy wtorek i całe studio tętni życiem, przechadzają się panie, ćwiczą. Studio normalnie pracuje, aby spełniać marzenia następnych kobiet. Anja będzie odpowiadać na nasze pytania.

Anju, może króciutko opowiedz o sobie. Jak się znalazłaś w Studio Figura, kiedy zaczęłaś swoją przygodę? Daj poznać się naszym widzom.

A.: Cześć kochani. W Studio Figura zaczęła się moja przygoda w zasadzie rok temu w styczniu. Startowałam z wagą 112kg jak widać bardzo efektownie. Oczywiście chciałam wam powiedzieć, że na co dzień zajmuję się opieką nad dziećmi i piekę ciasta i torty.

N.: Słyszałyście to? Piecze ciasta i torty. To jest dopiero wyzwanie, schudnąć z tyloma pokusami na co dzień przy tym cudownym mascarpone, bitej śmietanie i wszystkich polewach, także na prawdę zazdroszczę i gratuluje tym bardziej tego wyjątkowego wyczynu. Anju a dzieci w jakim masz wieku?

A.: 3 i 6 lat.

N.: No, czyli też Ci dają popalić, dają Ci poćwiczyć.

A.: Chłopcy rozbójnicy.

N.: Chłopcy rozbójnicy. Beti, a Ty pamiętasz jak Ania przyszła?

B.: Oczywiście, pamiętam. Słuchajcie to był początek roku, więc panie schodziły się tutaj z wszystkimi swoimi postanowieniami. Przede wszystkim Anja. Nie była wtedy taka przebojowa. weszła, skromnie zapytała co bym jej zaproponowała. Miała trochę czasu ponieważ była w jednym budynku z dziećmi, które miały tutaj swoje zajęcia.

Zrobiłyśmy szybki wywiad, umówiłyśmy się na trening próbny no i tak się zaczęło. Tak jak wszystkie panie, zaczęła od konsultacji i od pierwszego darmowego treningu no i potem poszło. Okazało się, że Anja jest bardzo wytrwała, bardzo taka zmobilizowana i przede wszystkim przestrzegała wszystkich zasad, które jej polecaliśmy, które polecał jej dietetyk. Wszystko było jak od linijki, tak jak miało być. I to jest klucz do sukcesu. Przestrzegać, być cierpliwym i dążyć cały czas wytrwale do swojego celu.

N.: Konsekwencja, konsekwencja, konsekwencja

B.: Tak jest, tak jest.

N.: Nie ulegać pokusom, nie dawać się, ale super Anja, że się tak zawzięłaś i na prawdę dałaś czadu. Mam już pierwsze pytanie.

Pan Ania: Czy ćwiczyła Pani również w domu?

A.: Starałam się ćwiczyć, ale tak nie za bardzo mi się chciało.

N.: A treningów w SF Mikółów miałaś ile razy w tygodniu?

A.: Zazwyczaj trzy.

N.: Trzy treningi w tygodniu w SF Mikołów. Zaraz powiemy na jakich stacjach i jakie zabiegi miała Anja, oczywiście jakie kosmetyki i suplementacja. Opowiemy o tym. Osiem miesięcy, wspaniały rezultat. Zwyciężczyni konkursu Metamorfozy 2018, nagroda główna, Anja właśnie w tym roku, już niebawem leci na wymarzone wakacje, 2 tygodnie na gorącej Dominikanie, także na prawdę warto. Już za chwilę również ogłoszenie nowych metamorfoz, bo już od lutego startuje kolejna edycja, także zapisujcie się śmiało, szukajcie swoich bliskich SF i spełniajcie swoje marzenia.

Wszyscy Ci piszą Anju, że pięknie wyglądasz, ja też tak uważam, na prawdę wspaniała metamorfoza, kolor włosów myślę, że na plus i mamy również tutaj sprawczynię tego wydarzenia. Przyszła mama Anji. Zapraszamy, zapraszamy na chwilkę.

No i jak to tam wyszła, z tym namówieniem? Czekam na tą historię.

M.A.: Ja się bardzo cieszę, że ona schudła, że skorzystała z SF. Bardzo jej to pomogło.

N.: Wygląda przepięknie

M.A.: Wygląda super, jestem bardzo dumna z niej.

N.: Wspierała mama?

M.A.: Oczywiście.

N.: Rodzina Anji była cała aktywna. Ja pamiętam, i mąż i komentarza i mama wspierała i komentarze. Ogłoszenie wyników, tutaj był szał, szampan się lał, wielkie, wielkie emocje.

Dieta, Beato, mówiłaś, że na konsultacji się okazało, że Anja miała jednostko chorobowe.

B.: Tak, Anja miała insulinooporność i cukrzyca już ją zaatakowała i problemy z tarczycą, więc na początku była to dieta od nas. Natomiast potem Anja udała się do dietetyka klinicznego, który strikte pod jej wyniki badań ustawił jej dietę. Bardzo restrykcyjną, ale bardzo skuteczną jak widać.

Natomiast wszystkie panie, które są zdrowe i nie mają problemów takich jak Anja, śmiało mogą korzystać z diety, która jest dostępna u nas w studio.

N.: I strikte się tej diety trzymać oczywiście, klucz do sukcesu.