fbpx

Polityka Prywatności PL

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy w tym dokumencie, jest Rollen Polska

Studio Figura Izabella Michalak z siedzibą w Lusówku, ul. Wiązowa 56, 62 – 080 Tarnowo Podgórne, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, adres prowadzenia działalności gospodarczej w Lusówku, ul. Wiązowa 56, 62–080 Tarnowo Podgórne, NIP 7831266218, REGON 300224173 (określana w tej polityce jako, "my", "nas", „nasze” lub „Studio Figura International”),

Aby się z nami skontaktować, należy wysłać wiadomość:

  • lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Skórzewska 26, 62-081

Możecie się Państwo również kontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych, Bernadettą Gronowską, pod adresem e-mail: ido@studiofigura.com.pl

Zobowiązujemy się do właściwego postępowania w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ochrony Twoich danych osobowych. Dlatego opracowaliśmy niniejszą politykę prywatności i plików cookie ("Polityka"), która:

 • określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;

 • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe oraz jak długo je przechowujemy;

 • wyjaśnia, kiedy i dlaczego będziemy dzielić się danymi osobowymi z innymi organizacjami; oraz

 • wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe

Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z naszych usług (zwanych w tej Polityce "naszymi Usługami"). Przez korzystanie z naszych Usług należy rozumieć:

 • korzystanie z dowolnego serwisu znajdującego się na naszych domenach (studiofigura.com.pl, bezajo.com, roll-shaper.com.pl, roll-shaper.ru, rollshape.co.uk, rollshaper.co.uk, rollshaper.lv, rollshaper.ru, rollshaper.us, studio-figura.lt, studio-figura.ru, studiofigura24.com, studiofigura.co.uk, studiofigura.pl, studiofigura.us, swanshaper.com, swanshaper.pl)

 • dokonywanie u nas zakupów w sklepie Studio Figura International (sklep.studiofigura.com.pl)

 • zapisanie się do elektronicznej komunikacji w zakresie marketingu bezpośredniego, takiej jak newsletter za pomocą Click funnels, Chatfuel, Get Response.

 • kontaktowanie się z nami poprzez Media społecznościowe takie jak: Facebook, Messenger, Instagram, Google+, Printerest,

 • Niniejsza Polityka obowiązuje również w przypadku, gdy kontaktujesz się z nami lub to my kontaktujemy się z Tobą odnośnie naszych Usług przy pomocy formularza kontaktowego, e-mail, SMS, chat, media społecznościowe

Nasze Strony Internetowe mogą zawierać linki do innych stron internetowych prowadzonych przez inne organizacje, które posiadają swoje własne polityki prywatności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na takich stronach internetowych prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem oraz polityką prywatności tam zamieszczonymi, gdyż nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony internetowe innych organizacji.

 

JAKIE DANE PRZETWARZAMY I NA JAKICH ZASADACH

 

KATEGORIE DANYCH

CEL PRZETWARZANIA

ZAKRES PRZETWARZANIA

PODSTAWA

PRAWNA

     

PRZETWARZANIA

       

Dane

Za pośrednictwem naszych

W przypadku użytkowników stron

Art.6ust.1litf) RODO

niezarejestrowanych

stron internetowych zbieramy

www nie wymagamy rejestracji.

(przetwarzanie jest

użytkowników naszych

dane tylko w takim zakresie, w

 

niezbędne do celów

Serwisów

jakim jest to niezbędne do

Te dane pozostają dla nas

wynikających z

 

zarządzania tymi stronami,

anonimowe. W trakcie sesji Serwis

prawnie

 

zapewnienia sprawnego

zapisuje w pamięci przeglądarki

uzasadnionych

 

działania oferowanych w ich

użytkownika pliki cookies.

interesów

 

ramach funkcjonalności oraz

 

realizowanych przez

 

analizowania skuteczności

Informacje o Twoich zachowaniach

administratora).

 

komunikacji.

online w trakcie przeglądania

 
 

Te dane przetwarzamy w

naszych Stron Internetowych

 
     
 

celach statystycznych,

   

KATEGORIE DANYCH

CEL PRZETWARZANIA

ZAKRES PRZETWARZANIA

PODSTAWA

PRAWNA

     

PRZETWARZANIA

       
 

służących badaniu aktywności

Informacje o wszelkich

 
 

użytkownika w Serwisie oraz

urządzeniach, z których korzystasz

 
 

poziomu atrakcyjności

w celu uzyskania dostępu do

 
 

poszczególnych elementów

naszych Usług (w tym marka,

 
 

Serwisu, a także w celu

model i system operacyjny, adres

 
 

zwiększenia Twojej wygody i

IP, typ przeglądarki i identyfikatory

 
 

poprawy Twojego zadowolenia

urządzeń mobilnych, data i godzina

 
 

z korzystania z nich.

dostępu do naszych Usług, adres

 
   

strony internetowej, z której

 
   

przekierowano Cię na naszą stronę

 
   

internetową, inne dane przesyłane

 
   

za pośrednictwem standardowych

 
   

nagłówków zapytań HTTP(s), dane

 
   

wykorzystywane do utrzymania

 
   

sesji online po zalogowaniu się).

 
       

Dane zarejestrowanych

W celu wykonania usług

Dane identyfikujące Ciebie, w tym

Art. 6 ust. 1 lit. b)

użytkowników naszych

 

adres pocztowy oraz adres, na

RODO (przetwarzanie

Serwisów

Zarządzanie kontami, które

który mają być wystawiane

jest niezbędne do

 

posiadasz u nas, w tym konta

rachunki, adresy e-mail, numery

wykonania umowy,

 

w serwisach

telefonów,

której stroną jest

 

sklep.studiofigura.com.pl

Dane logowania do Twojego konta,

osoba, której dane

 

Rozwiązywania sporów,

dotyczą, lub do

 

takie jak nazwa użytkownika.

podjęcia działań na

 

rozpatrywania skarg lub

Informacje o Twoich zamówieniach

żądanie osoby, której

 

roszczeń

i zakupach (na przykład o tym, co

dane dotyczą, przed

   

kupiłaś/-eś, kiedy i gdzie kupiłaś/-

zawarciem umowy)

   

eś oraz w jaki sposób za to

 

  PODSTAWA

KATEGORIE DANYCH CEL PRZETWARZANIA ZAKRES PRZETWARZANIA PRAWNA PRZETWARZANIA

zapłaciłaś/-eś)

 

Informacje o Twoich zachowaniach

online w trakcie przeglądania

naszych Stron Internetowych

Informacje o wszelkich

urządzeniach, z których korzystasz

w celu uzyskania dostępu do

naszych Usług (w tym marka,

model i system operacyjny, adres

IP, typ przeglądarki i identyfikatory

urządzeń mobilnych, data i godzina

dostępu do naszych Usług, adres

strony internetowej, z której

przekierowano Cię na naszą stronę

internetową, inne dane przesyłane

za pośrednictwem standardowych

nagłówków zapytań HTTP(s), dane

wykorzystywane do utrzymania

sesji online po zalogowaniu się).

     

Dane osób dokonujących W celu realizacji zamówień

W tym czasie zbieramy:

Art. 6 ust. 1 lit. b)

zakupów w naszych

oraz zwrotów

 

RODO (przetwarzanie

Serwisach

w celu realizacji obowiązków

- dane dotyczące zakupów i

jest niezbędne do

 

ustawowych ciążących na

transakcji

wykonania umowy,

 

Administratorze, wynikających

 

której stroną jest

 

w szczególności z przepisów

- dane kontaktowe

osoba, której dane

 

podatkowych i przepisów o

 

dotyczą, lub do

KATEGORIE DANYCH

CEL PRZETWARZANIA

ZAKRES PRZETWARZANIA

PODSTAWA

PRAWNA

     

PRZETWARZANIA

       
   

- szczegóły dotyczące

 
 

rachunkowości – podstawą

dostawy/odbioru.

podjęcia działań na

   
 

prawną przetwarzania jest

Nie będziemy w stanie dostarczyć

żądanie osoby, której

 

obowiązek prawny (art. 6 ust.

dane dotyczą, przed

 

1 lit. c RODO);

Ci Twoich produktów lub usług,

zawarciem umowy)

 

jeśli nie podasz nam tych

     
   

informacji.

 
       
     

Art.6ust.1litf) RODO

 

w celu ewentualnego ustalenia

 

(przetwarzanie jest

 

i dochodzenia roszczeń lub

w zakresie innych operacji

niezbędne do celów

 

obrony przed nimi – podstawą

wynikających z

 

przetwarzania danych

 

prawną przetwarzania jest

występujących po zrealizowaniu

prawnie

 

uzasadniony interes

uzasadnionych

 

zamówienia

 

Administratora (art. 6 ust. 1

interesów

   
 

lit. f RODO) polegający na

 

realizowanych przez

 

ochronie jego praw.

 

administratora)

       

Dane osób

Kontaktowanie się z Tobą, na

· Dane osobowe podawane przez

Art.6ust.1litf) RODO

kontaktujących się nami

przykład telefonicznie, pocztą

Ciebie za każdym razem, gdy

(przetwarzanie jest

odnośnie naszych Usług,

elektroniczną, listownie lub

kontaktujesz się z nami odnośnie

niezbędne do celów

biorących udział w

odpowiadając na Twoje posty

naszych Usług (przykładowo imię i

wynikających z

promocjach,

w mediach społecznościowych

nazwisko, nazwa użytkownika i

prawnie

konkursach, ankietach

i na czacie, które zostały do

dane kontaktowe), w tym

uzasadnionych

 

nas skierowane, w kwestiach

telefonicznie, pocztą elektroniczną

interesów

 

dotyczących naszych serwisów.

lub listownie, lub gdy kontaktujesz

realizowanych przez

 

Chcemy lepiej służyć Ci, jako

się z nami za pośrednictwem

administratora), z tym,

 

naszemu klientowi, dlatego

mediów społecznościowych.

że jeżeli chcemy

KATEGORIE DANYCH

CEL PRZETWARZANIA

ZAKRES PRZETWARZANIA

PODSTAWA

PRAWNA

     

PRZETWARZANIA

       
 

wykorzystujemy dane osobowe

   
 

do udzielania wyjaśnień lub

· Szczegóły dotyczące wiadomości

 
 

pomocy w odpowiedzi na

 
 

e-mail i innych wiadomości

 
 

Twoje komunikaty, jak również

zaprosić Cię drogą

 

elektronicznych, które wysyłamy

 

do informowania Cię o

do Ciebie, które otwierasz, w tym

elektroniczną, taką jak

 

zmianach, jakie

 

wszelkie łącza w nich zawarte, na

e-mail lub SMS,

 

wprowadziliśmy lub

 

które klikasz (na przykład te, które

będziemy bazować na

 

zamierzamy wprowadzić w

 

umożliwiają nam ustalenie, czy i

Twojej zgodzie.

 

naszych Usługach, które mają

 

wpływ na Ciebie (np. zmiany w

kiedy otworzyłaś/-eś taką

 
 

komunikację).

 
 

niniejszej Polityce lub

   
 

regulaminach naszych Usług).

   
       
 

Zarządzanie promocjami i

 

Art.6ust.1litf) RODO

 

konkursami, w których

 

(przetwarzanie jest

 

bierzesz udział.

 

niezbędne do celów

 

Musimy przetwarzać Twoje

 

wynikających z

 

dane osobowe, abyśmy mogli

 

prawnie

 

zarządzać promocjami i

 

uzasadnionych

 

konkursami, do których chcesz

 

interesów

 

zgłosić swoją kandydaturę.

 

realizowanych przez

     

administratora), z tym,

     

że jeżeli chcemy

     

zaprosić Cię drogą

     

elektroniczną, taką jak

     

e-mail lub SMS,

     

będziemy bazować na

     

Twojej zgodzie.

       

KATEGORIE DANYCH

CEL PRZETWARZANIA

ZAKRES PRZETWARZANIA

PODSTAWA

PRAWNA

     

PRZETWARZANIA

       
     

Art.6ust.1litf) RODO

 

Monitorowanie

·Nagrania przedstawiające

(przetwarzanie jest

Dane osób

bezpieczeństwa naszych

wizerunek Twojej osoby mogą być

niezbędne do celów

siedzib.

rejestrowane przez urządzenia

wynikających z

odwiedzających nasze

W celu ochrony naszej

monitoringu wizyjnego (CCTV) i

prawnie

siedziby

działalności, lokalnej

przechowywane w naszych

uzasadnionych

 

społeczności, klientów i

systemach wraz z datą i godziną

interesów

 

naszych pracowników.

Twojej wizyty

realizowanych przez

     

administratora)

       

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

 1. Prawo uzyskania kopii danych na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

 1. Prawo do sprostowania na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

 1. Prawo do usunięcia danych na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

 1. Prawo do przenoszenia danych na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

 1. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora;

 1. Prawo wycofania zgody jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

 1. Prawo do skargi w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w sposób określony na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Wnioski do Studio Figura International, dotyczące realizacji powyższych praw, można złożyć:

 • w formie pisemnej na adres: Studio Figura International, ul. Skórzewska 26, 62-081 Wysogotowo.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi na stałe współpracujemy, w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), firmy wspierające nasze działania marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym jego partnerom handlowym.

Podmioty te działają na podstawie umów powierzenia i na równi z nami są zobowiązane do ochrony danych osobowych.

Ponadto w przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną dane osobowe udostępniamy Poczcie Polskiej oraz innym firmom działającym na podstawie prawa pocztowego.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA, KTÓRE STOSUJEMY.

Używamy zabezpieczeń komputerowych, takich jak zapory ogniowe i szyfrowanie danych, oraz egzekwujemy fizyczne kontrole dostępu do naszych budynków i plików w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Zezwalamy na

dostęp tylko tym pracownikom i podwykonawcom, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych.

 • Chronimy bezpieczeństwo Twoich danych podczas ich przesyłania, szyfrując je przy użyciu warstwy Secure Sockets Layer (SSL).

 • Egzekwujemy fizyczne, elektroniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w związku z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem danych osobowych. Stosownie do okoliczności możemy poprosić o potwierdzenie tożsamości, zanim udostępnimy Twoje dane osobowe.

Dane osobowe, które od zbieramy od Ciebie, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"). Mogą być również przetwarzane przez firmy działające poza EOG, które pracują dla nas lub dla jednego z naszych Dostawców Usług. W takim przypadku zapewniamy, że Twoje prawo do prywatności jest respektowane zgodnie z niniejszą Polityką. Najczęstszym sposobem, z którego korzystamy, aby osiągnąć ten cel jest zawarcie specyficznego rodzaju umowy, z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych (tzw. Klauzul Modelowych) lub w oparciu o zatwierdzony pakiet zasad ochrony prywatności, taki jak np. Tarcza Prywatności („Privacy Shield”), który znajduje zastosowanie przy przekazywaniu danych do USA.

Więcej informacji na temat transferu danych poza EOG, w tym kopię Klauzul Modelowych, można znaleźć na stronie:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_pl

PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE

My oraz nasi partnerzy używamy plików cookies i podobnych technologii, m.in. takich jak tagi ("pliki cookie"), w celu personalizacji i poprawy jakości obsługi, podczas korzystania przez Ciebie z naszych Stron Internetowych. Ta sekcja zawiera więcej informacji o plikach cookie, w tym o tym, w jaki sposób je wykorzystujemy i w jaki sposób możesz dokonywać wyborów dotyczących korzystania z plików cookie.

Jak wykorzystujemy pliki cookie

Cookies to małe pliki tekstowe zawierające unikalny identyfikator, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym, dzięki czemu urządzenie może być rozpoznawane podczas korzystania z konkretnej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Mogą one być używane tylko przez czas trwania Twojej wizyty lub mogą być wykorzystywane do mierzenia Twojej interakcji z usługami i treściami w pewnym przedziale czasu. Pliki cookie

pomagają w zapewnieniu ważnych funkcji i funkcjonalności naszych Stron Internetowych oraz w celu poprawy jakości korzystania z nich przez Ciebie.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie w naszych Usługach, mogą one zostać użyte do następujących celów:

Ulepszanie sposobu działania naszych Stron Internetowych i Aplikacji Mobilnych

Poprawa wydajności naszych Stron Internetowych i Aplikacji Mobilnych

Mierzenie skuteczności naszych komunikatów marketingowych, w tym reklam internetowych

Cookies pozwalają nam usprawnić sposób działania naszych Stron Internetowych, tak abyśmy mogli spersonalizować Twoje doświadczenia klientowskie i umożliwić Ci skorzystanie z wielu przydatnych funkcji, które one oferują.

 

Przykładowo, używamy plików cookie, aby zapamiętać preferencje i zawartość Twojego koszyka po Twoim powrocie do naszych Stron Internetowych i Aplikacji mobilnych.

Cookies mogą pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób nasze Strony Internetowe i Aplikacje Mobilne są wykorzystywane, przykładowo, do informowania nas o tym, czy podczas korzystania z nich pojawiają się komunikaty o błędach.

 

Pliki cookie tego rodzaju zbierają dane, które są w większości zagregowane i zanonimizowane.

Pliki cookie mogą powiedzieć nam, czy widziałaś/-eś konkretną reklamę oraz ile czasu upłynęło od momentu, gdy została Ci on wyświetlona. Informacje te pozwalają nam mierzyć skuteczność naszych internetowych kampanii reklamowych oraz kontrolować ile razy reklama została Tobie wyświetlona.

 

Używamy plików cookie także do pomiaru skuteczności naszych komunikatów marketingowych, przykładowo, poprzez informowanie nas, czy otworzyłaś/-eś marketingową wiadomość e-mail, którą do Ciebie wysłaliśmy.

Pliki cookie są wykorzystywane także do monitorowania statystyk na naszych witrynach internetowych. W szczególności pozwalają nam na obserwację

anonimowych informacji dotyczących ilości osób odwiedzających nasze witryny internetowe z wyszczególnieniem na obszar geograficzny, używanej przeglądarki, systemu operacyjnego, rodzaju urządzenia służącego do wyświetlenia strony.

 

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

Pliki cookie w przeglądarce internetowej

Za pomocą ustawień przeglądarki możesz akceptować lub odrzucać nowe pliki cookie oraz usuwać już istniejące. Możesz również ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię o każdym umieszczeniu nowych plików cookie na Twoim komputerze lub innym urządzeniu. Bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu zarządzania plikami cookie można znaleźć korzystając z funkcji pomocy, dostępnej w Twojej przeglądarce internetowej.

Jeśli zdecydujesz się wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z naszych Stron Internetowych. Na przykład, możesz nie być w stanie dodawać produktów do koszyka, przejść do finalizowania transakcji, lub korzystać z tych naszych produktów i usług, które wymagają zalogowania się.

Podmioty trzecie działające za pośrednictwem naszych Stron Internetowych

Poniżej przedstawiamy listę naszych kluczowych partnerów wraz z informacją na temat usług, które dla nas świadczą. Lista ta nie jest wyczerpująca, ale obejmuje tych partnerów, z którymi mamy ustalone relacje i których technologie, w zakresie plików cookie są najczęściej wykorzystywane w naszych Usługach.

 

Analiza wykorzystania naszych usług, w tym testowanie

 

Pomiary i personalizacja

różnych wersji w zakresie treści. Dane te mogą być również

 

wykorzystane do personalizacji naszych usług i marketingu

Google Analytics

 
 

naszych usług.

 
     
 

Docieranie do Ciebie za pośrednictwem platform

 
 

społecznościowych oraz w celu umożliwiania dzielenia się oraz

 

Media społecznościowe

zaangażowania, przy użyciu naszych Stron Internetowych.

Facebook

Firmy te mogą wykorzystywać Twoje dane do swoich własnych

 

celów, w tym do profilowania i kierowania do Ciebie przekazu

Twitter

 

za pomocą innych reklam.

 
     

Płatności elektroniczne

Realizacja płatności za zakupy w sklepie internetowym

T-pay.com

 

Ver. 1.0 z dnia 25 maja 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: N/A

TOP