Regulamin Konkursu Metamorfoz 2022

/ / Aktualności, Metamorfozy

REGULAMIN KONKURSU METAMORFOZY 2022
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „METAMORFOZY 2022”.
2. Zawarte w niniejszym Regulaminie wyrażenia i skróty, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, należy rozumieć w sposób następujący:
a. Konkurs – Konkurs METAMORFOZY 2022;
b. Regulamin – Regulamin Konkursu METAMORFOZY 2022;
c. SFI – Studio Figura International;
d. Gabinet Studio Figura – licencjonowany gabinet modelowania sylwetki działający w sieci franczyzowej Studio Figura International w oparciu o autorski koncept Studio Figura;

e. Koncept Studio Figura – autorski koncept Studio Figura International dotyczący modelowania sylwetki obejmujący następujące elementy modelowania sylwetki:
– plan zabiegowo-treningowy,
– program dietetyczny,
– program oczyszczający Go Clean,
– suplementacja preparatami Go Slim.
f. Dziennik metamorfozy – dziennik prowadzony przez Uczestnika Konkursu, w którym Uczestnik dokumentuje swoją drogę do osiągnięcia celu w redukcji masy ciała
g. Uczestnik – Uczestnik Konkursu METAMORFOZY 2022
§ 2
ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Rollen Polska – Studio Figura Izabella Michalak, z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, 62-080, ulica Wiązowa 56, REGON nr 300224173, Nr VAT PL 7831266218.
§ 3
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest nagrodzenie Klientek licencjonowanych gabinetów Studio Figura za osiągnięcie najlepszych rezultatów w redukcji swojej wagi ciała w okresie trwania Konkursu.
Dodatkowym celem Konkursu jest propagowanie zdrowego trybu życia oraz kultury dbania o sylwetkę i prawidłową wagę ciała wg konceptu Studio Figura.
§ 4
CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs trwa od dnia 01.02.2022 r. do dnia 31.10.2022 r.
2. Zgłoszenia Uczestników należy wysyłać począwszy od 01.02 2022 r. i przez cały okres trwania konkursu w każdym jego momencie.
3. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń – 31.10.2022 godz. 23:59.

§ 5
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
a) jest osobą pełnoletnią;
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
c) jest klientką Gabinetu Studio Figura i jest prowadzona pełnym programem konceptu Studio Figura zgodnie z definicją zawartą w § 1 ust. 2 pkt. d.;
d) rozpoczyna odchudzanie od oczyszczenia organizmu z toksyn Go Clean– warunek bezwzględny;
e) posiada Indywidualną Kartę Klienta prowadzoną przez opiekuna w Gabinecie Studio Figura – wraz z opisem celu redukcji masy ciała, obliczeniami parametrów, dawkowaniem suplementów;
2. Fakt utraty masy ciała Uczestnika musi być udokumentowany opisem w Karcie Efektów – Załącznik nr 3 do regulaminu oraz fotografią Uczestnika. Fotografie powinny zostać wykonane w Gabinecie Studio Figura:
– przed metamorfozą (z przodu, z tyłu, z boku pełnej sylwetki),
– po metamorfozie (z przodu, z tyłu, z boku pełnej sylwetki oraz dwie fotografie w pięknej kreacji).
3. Zgłoszenie Uczestnika dokonuje licencjonowany Gabinet Studio Figura, którego klientką jest Uczestnik. Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: metamorfozy@studiofigura.com.pl
4. Zgłoszenie Uczestnika do konkursu winno zawierać:
a) dane osobowe Uczestnika – klientki Gabinetu Studio Figura,
b) systematycznie wypełnianą Kartę Efektów Uczestnika wg Załącznika nr 3 do Regulaminu,
c) opis diety Uczestnika i sposób dawkowania suplementów,
d) podpisaną przez Uczestnika Umowę dotyczącą udziału w Konkursie METAMORFOZY 2022,
e) fotografie, o których mowa w ust. 2 powyżej.
§ 6
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Podczas trwania Konkursu Uczestnik jest zobowiązany do:
1) prowadzenia Dziennika metamorfozy, zawierającego opis drogi Uczestnika do osiągnięcia celu redukcji masy ciała;
2) dołożenia wszelkich starań, żeby skutecznie i w sposób niezakłócony zrealizować program metamorfozy, w tym:
a) realizować program dietetyczny, zgodnie z planem żywieniowo- treningowym, opracowanym przez ekspertów Studio Figura,
b) ćwiczyć regularnie w Gabinecie Studio Figura, zgodnie z dopasowanym do jej potrzeb karnetem;
3) nagrania w Gabinecie Studio Figura, z pomocą jego właścicielki, następujących filmów:
a) filmu dokumentującego przebieg metamorfozy Uczestnika, realizowanej w Gabinecie Studio Figura,
b) filmu z opinią na temat suplementów, pochodzących z asortymentu Studio Figura International (w taki sposób, aby na filmie widoczne były wyraźnie suplementy),
c) filmu z opinią na temat kosmetyków, pochodzących z asortymentu Studio Figura (w taki sposób, aby na filmie widoczne były wyraźnie kosmetyki).
§ 7
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych:
a) niezbędnych do przekazania nagród (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, danych adresowych) – wg Załącznika nr 1 do Regulaminu;
b) dokumentujących proces utraty wagi ciała (wiek, data i waga ciała początkowa, daty i wagi ciała na kolejnych etapach, sposób suplementacji w poszczególnych etapach, informacje dotyczące stosowanej diety, informacje dotyczące istnienia problemów zdrowotnych wpływających na proces redukcji wagi ciała, procentowy ubytek masy ciała) – wg Załącznika nr 3 do regulaminu;
c) fotografii potwierdzających redukcję wagi ciała wykonanych w sposób określony w §4 ust.
d) nagrań audio video – filmów określonych w §5 ust. 1 pkt. 3).
2. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
3. Uczestnik przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie powyższych danych przez Organizatora Konkursu.
4. Szczegółowe Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora zawarto w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
§ 8
WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU
1. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną wyłonione zwyciężczynie konkursu metamorfoz.
2. Zwycięzcą konkursu zostanie Uczestnik, który w trakcie trwania Konkursu uzyska procentowo największą utratę masy ciała oraz największą utratę masy ciała w kilogramach.
3. Procentowa utrata masy ciała obliczana będzie wg następującego wzoru:
[( waga początkowa – waga końcowa) / waga początkowa ] x 100%
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi – w terminie 1-31.11.2022 r. (konkretna data zostanie podana)
2. Zwyciężczynie konkursu metamorfoz zostaną ogłoszone na uroczystej Gali.
§ 9
NAGRODY W KONKURSIE
Nagrodami w Konkursie są:
Nagroda za zajęcie I miejsca- Egzotyczna wycieczka dla laureatek i osoby towarzyszącej.
Nagrody dla pozostałych dziewięciu finalistek oraz kobiet, które brały udział w cyklu Twoja Nowa Figura to przygotowane przez Studio Figura International kosze z prezentami o wartości 2 500 zł brutto.
Nagroda dla właścicielek studio, które prowadziło wygraną laureatkę to 50% zniżki lub 10 000 zł netto na wybrane urządzenie. Nagrody dla właścicielek z pierwszej 10 jest kupon rabatowy do Studio Figura International lub voucher do wykorzystania w Studio Figura International.

§ 10
OBOWIĄZKI ZWYCIĘZCY KONKURSU
1. Po ogłoszeniu wyników Konkursu, Zwycięzca ma obowiązek w ciągu 2 tygodni podać dogodny dla niej termin wyjazdu na wycieczkę (nie później niż 2 miesiące po ogłoszeniu wyników). W przypadku nie określenia terminu, nagroda zostanie przekazana osobie z drugiego miejsca.
2. Zwycięzca zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi zdjęć z wycieczki do celów marketingowych oraz do opisania swojej historii i pobytu na wycieczce.
3. Ponadto Zwycięzca zobowiązuje się w miarę możliwości do utrzymania osiągniętej w trakcie Konkursu wagi ciała, tak, aby w dniu wyjazdu na wycieczkę nie była ona znacząco wyższa niż ta, która widnieje w zgłoszeniu do Konkursu jako waga końcowa.
§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W konkursie mogą uczestniczyć klientki tylko Licencjonowanych Gabinetów Studio Figura – Partnerów Studio Figura International (podpisane i opłacane porozumienie).
2. W konkursie nie mogą brać udziału właściciele Gabinetów Studio Figura, ani ich pracownicy.
3. W konkursie ma prawo wziąć udział każda Pani, która wykupi karnet na treningi/ zabiegi w Gabinecie Studio Figura w miesiącach trwania konkursu.
4. Nie ma wymogu, aby proces odchudzania trwał przez cały okres trwania Konkursu – istotny jest rezultat, jaki uzyskał Uczestnik w tym okresie.
5. Fakt utraty masy ciała musi być udokumentowany fotografią uczestniczki.
6. W czasie trwania Konkursu Uczestnikom nie wolno nawiązywać współpracy z innym firmami w celu promowania metod odchudzania, modelowania sylwetki poza konceptem Studio Figura.
7. Laureatki konkursu z miejsc od (1 (wagowo) 1 (procentowo) + 9 kolejnych miejsc) zostaną do 10.11.2022 r. poinformowane o terminie i realizacji uroczystej Gali Metamorfoz Studio Figura. Laureatki w/w miejsc są zobowiązane przyjechać na uroczystą galę po odbiór nagrody, jeśli nie będą uczestniczyć w Gali, informujemy iż zostaną usunięte z danego miejsca i lista zostanie przesunięta o jedno miejsce w górę. Dla osób co zajmą miejsce od 2 do 10, a nie przyjadą na galę, nagrody zostaną wysłane pocztą, ale bez tytułu miejsca, będzie to nazwane miejscem dodatkowym.

 

Załącznik nr 2
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator danych
Administratorem Pani danych jest Rollen Polska – Studio Figura Izabella Michalak, z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, 62-080, ulica Wiązowa 56.
Z administratorem danych można się skontaktować wysyłając wiadomość:
• na adres e-mail: biuro@studiofigura.com.pl
• lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Skórzewska 26, 62-081 Wysogotowo
2. Inspektor Ochrony Danych
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych może się Pani również kontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: ido@studiofigura.com.pl
3. Cel i podstawa przetwarzania
Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) umożliwienia Pani udziału w Konkursie METAMORFOZY 2022, wyłonienia zwycięzcy, wydania nagród – na podstawie zawartej umowy dotyczącej udziału w Konkursie;
b) celu reklamy i promocji konceptu Studio Figura – na podstawie zawartej umowy dotyczącej udziału w Konkursie oraz na podstawie odrębnie wyrażonej zgody na upublicznienie i rozpowszechnianie wizerunku,
c) ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń i obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, jakim jest ochrona własnych interesów;
d) wywiązania się z obowiązujących przepisów prawa (np. w celu realizacji rozliczeń podatkowych i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów rachunkowych).
4. Dobrowolność podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie tych danych uniemożliwi udział w Konkursie METAMORFOZY 2022.
5. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora:
1) dostępu do treści swoich danych;
2) sprostowania danych, gdy uzna Pani/Pan, że są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) ograniczenia przetwarzania:
a. na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość Twoich danych (gdy uzna Pani, że dane są nieprawidłowe);
b. gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani chciała, aby zostały usunięte;
c. Twoje dane nie są już potrzebne administratorowi, ale mogą być potrzebne Pani i poprosi Pani o ich nieusuwanie;
d. wniesie Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy istnieją prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania mające nadrzędny charakter wobec podstawy sprzeciwu.
4) otrzymania kopii danych;
5) usunięcia danych – jeżeli dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub jeżeli przepisy prawa nałożą taki obowiązek na administratora lub jeżeli dane nie są już niezbędne do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane lub jeżeli zajdą inne okoliczności określone w art.17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku (w sposób określony na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/83/155), w przypadku, gdy uzna Pani, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
6. Odbiorcy danych
Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom świadczącym dla administratora usługi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych w związku realizacją działań promocyjnych. Ponadto, w przypadku wygrania Konkursu, Pani dane zostaną przekazane organizatorowi wycieczki będącej nagrodą za zwycięstwo w Konkursie.
7. Okres przechowywania danych
Pani Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu METAMORFOZY 2022, a następnie przez okres niezbędny do realizacji działań promocyjnych i reklamowych administratora i/lub ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń.