fbpx

KARIERA

KARIERA

Informacje dla kandydatów do pracy w Studio Figura

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy:

Rollen Polska - Studio Figura Izabella Michalak z siedzibą w Lusówku, ul. Wiązowa 56, 62 – 080 Tarnowo Podgórne (SFI), jako administrator danych, informuje Panią/Pana, iż:

 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  1. realizacji procesu rekrutacji, którego efektem będzie zawarcie umowy o pracę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych w procesie rekrutacji i zatrudnienia (podstawa prawna: art. 221 Kodeksu Pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  3. prowadzenia przyszłych rekrutacji, jeżeli wyrazi Pan/Pani dobrowolną zgodę na takie działanie w dokumentach aplikacyjnych (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 2. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. w zakresie danych: imię (imiona) i nazwisko;, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w obecnej rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

 4. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji w dowolnym momencie bez konieczności podania przyczyny i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. W przypadku cofnięcia zgody, dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Dane przetwarzane na etapie rekrutacji nie są udostępniane innym podmiotom, jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 7. W razie jakichkolwiek pytań może się Pani/Pan kontaktować z powołanym w SFI Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej: ido@studiofigura.com.pl lub pisemnie na adres administratora danych.

 8. Dane osobowe przetwarzane na etapie rekrutacji będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie zostaną zniszczone. Dane osobowe przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji będą przechowywane do momentu odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy;

TOP