fbpx

Badania kliniczne przeprowadzono w NZOZ MAXMED 1 w Koninie, w czasie od 08.2008 do 07.2009. Celem badania było określenie, wpływu urządzenia Roll Shaper na organizm. Przed rozpoczęciem badań pacjent wyrażał zgodę na udział w badaniach oraz wypełniał kartę badań pacjenta. W karcie tej badany określał ogólne samopoczucie, nałogi, alergie, wymieniał choroby układu krążenia, układu pokarmowego, moczowo – płciowego, układu nerwowego, onkologiczne, skóry, zaburzenia hormonalne i inne dolegliwości. Zakres badań obejmował 5 pomiarów (przed badaniem, po 5, 10, 15 i 20 zabiegach). Za każdym razem mierzono wagę, ciśnienie, obwody: ramienia prawego i lewego, przedramienia prawego i lewego, talii, bioder, uda prawego i lewego oraz podudzia prawego i lewego. Na podstawie ciężaru ciała i wzrostu ustalano także poziom BMI. Wykonywano również testy funkcjonalne (test odległości palców od podłoża, test Laseque’a oraz test na siłę mięśni brzucha) (Buckup 2007). Zabiegi odbywały się codziennie lub co 2 – 3 dzień. Spośród osób, u których stosowano zabiegi codziennie, 10 osobom aplikowano 2 zabiegi dziennie, w celu określenia, czy większa ilość zabiegów powoduje negatywne konsekwencje.

Jak wspomniałem badania odbywały się na urządzeniu Roll Shaper, typu Diamond. W czasie zabiegu osoba badana przyjmowała 18 pozycji zgodnie z instrukcją. Pozycje te gwarantowały przepływ limfy zgodnie ze wskazaniami do masażu limfatycznego. Przypływ limfy w zasadniczy sposób ułatwiały odpowiednio taliowane żerdzie o szerokości 58cm.Ułożenie żerdzi imituje chwyty do masażu limfatycznego. Dzieje się tak między innymi dlatego, że talia w co drugiej żerdzi jest przesunięta o połowę w stosunku do poprzedniej. Takie ułożenie żerdzi umożliwia przesuwanie się płynów w kierunku do węzłów limfatycznych. W celu intensyfikacji masażu pracę urządzenia można także wspomagać ruchem odpowiednich odcinków ciała w poprzek żerdzi, co jednak nie jest konieczne.

 

Charakterystyka osób badanych.

Pomiary wymienionych parametrów odbywały się 5 razy. Do badania przystąpiło 100 osób. W pomiarze po 5 zabiegach uczestniczyło 97 osób (97% osób badanych), pomiar po 10 zabiegach wykonano 95 osobom (95% osób badanych). Pomiar po 15 zabiegach wykonano 91 osobom (91% osób badanych), natomiast ostatni pomiar wykonano 77 osobom (77% osób badanych). Spośród 23 osób badanych, które przerwały zabiegi, w trzech przypadkach
dotyczyło to zaostrzenia wcześniej zgłaszanych dolegliwości lub ze względu na złą tolerancję zabiegu. W kolejnych 5 przypadkach badani przerwali zabieg z powodu choroby nie związanej z zabiegami lub z powodów zawodowych. 15 osób przerwało zabiegi bez podania przyczyny.

Płeć i wiek.

Zdecydowaną większość osób badanych, które poddały się 20 zabiegom, stanowiły kobiety – 74 osoby (96,1% osób badanych). Mężczyźni – 3 osoby, stanowili 3,9% badanej populacji (rys. 1).

 

Rys. 1. Podział grupy badanej ze względu na płeć.

Struktura wieku badanej populacji przedstawia się następująco: 1,3% osób badanych stanowiły osoby poniżej 20 roku życia. Osoby badane pomiędzy 21, a 29 rokiem życia stanowiły 23,38% badanej populacji. Osoby w wieku 30 – 39 lat stanowiły 22,08% badanej populacji. Osoby w wieku 40 – 49 lat stanowiły 24,67% badanej populacji. Najliczniejszą grupę – 25,97% osób badanych – stanowiły osoby pomiędzy 50, a 59 rokiem życia. Osoby powyżej 60 roku życia stanowiły 2,6% badanej populacji (rys. 2).

 

Rys. 2. Podział grupy badanej ze względu na wiek.

Ciężar ciała oraz BMI przed rozpoczęciem zabiegów.

Badanym osobom określono ciężar ciała oraz wzrost przed rozpoczęciem zabiegów. Średni ciężar ciała badanej populacji przed rozpoczęciem zabiegów wynosił 74,68kg. 9 osób (11,69%) spośród osób badanych ważyło poniżej 60kg. W przedziale między 60, a 69,99kg znalazło się 28 osób (36,36%). 18 osób badanych (23,38%) zmieściło się w przedziale 70 – 79,99kg. W przedziale 80 – 89,99kg znalazło się 8 osób (10,39%). Najmniej, bo 5 osób (6,49%) znalazło się w przedziale 90 – 100kg, natomiast 9 osób (11,69%) ważyło powyżej 100kg (rysunek 3).

 

Rys. 3. Ciężar ciała populacji badanej przed zabiegami.

Dla badanej populacji obliczono także wyjściowy poziom BMI (body mass index), aby określić stopień otyłości przed rozpoczęciem zabiegów. Średni poziom BMI przed rozpoczęciem zabiegów wynosił 27,98. Średnia ta wskazuje na nadwagę w badanej populacji. Żadna z osób badanych nie cierpiała na niedowagę. 26 osób (33,77%) mieściło się w przedziale 18,5 – 24,9, a więc ich waga była prawidłowa. Najwięcej bo 31 osób badanych (40,26%) wykazało nadwagę, gdyż mieściło się w przedziale 25 – 29,99. 13 osób badanych (16,88%) znalazło się w przedziale 30 – 34,99, co oznacza I stopień otyłości. W przedziale 35 – 39,99 zmieściły się 3 osoby badane (3,9%). Wynik ten oznacza II stopień otyłości. III stopień otyłości, czyli wynik powyżej 40 uzyskały 4 osoby badane (5,19%). Łącznie otyłością charakteryzowało się 20 osób badanych (25,97%) (rysunek 4).

 

Rys. 4. Wskaźnik BMI badanej populacji przed rozpoczęciem zabiegów.

Gibkość i siła mm brzucha badanych przed rozpoczęciem zabiegów.

Spośród 77 osób, które dokończyły badanie 5 osób nie wykonało prawidłowo siadu z leżenia tyłem (test mm. brzucha). Aby ocenić gibkość badanych wykonano test odległości palców od podłoża. Spośród 77 badanych, 54 osoby wykonały ten test prawidłowo, czyli dotknęły palcami podłoża podczas skłonu w przód przy wyprostowanych kolanach. 23 osoby nie wykonały tego testu prawidłowo. Wynik odległości palców od podłoża od 1 do 5 cm uzyskało 4 badanych, 5 – 10cm uzyskało 9 badanych, natomiast wynik powyżej 10cm uzyskało 10 osób (rys. 5).

 

Rys. 5. Wykonanie przez badanych testu odległości palców od podłoża przed rozpoczęciem zabiegów.

Dodatkowo do oceny gibkości wykorzystano zmodyfikowany test Laseque’a dla obu kończyn dolnych. Zakres ruchu mierzono z dokładnością do 5⁰. Spośród 77 osób 37 osób miało pełen zakres ruchu (uniesiona noga 90⁰ do podłoża). Natomiast u 40 osób stwierdzono ograniczenie ruchu przynajmniej w jednej kończynie. Zakres ruchu kończyn w przedziale 80 – 85⁰ występował u 17 osób w przypadku kończyny dolnej lewej oraz u 16 osób w przypadku kończyny dolnej prawej. Wynik w przedziale 60 – 75⁰ osiągnęło 17 osób w przypadku kończyny dolnej lewej oraz 19 osób w przypadku kończyny dolnej prawej. Najniższy wynik 40 – 55⁰ uzyskało u 5 osób w przypadku kończyny dolnej lewej oraz u 4 osób w przypadku kończyny dolnej prawej (rys. 6).

 

Rys. 6. Zmodyfikowany test Laseque’a dla obu kończyn dolnych przed zabiegami.

Stan zdrowia badanych przed rozpoczęciem zabiegów.

Zdecydowana większość badanych określiła swoje samopoczucie jako bardzo dobre lub dobre (96 osób). 2 osoby określiły swoje samopoczucie jako średnie, natomiast 2 nie potrafiły określić poziomu swojego samopoczucia. 14 osób przyznało się do posiadania nałogów. Palenie zadeklarowało 12 osób, natomiast słabość do słodyczy zadeklarowały 2 osoby. Do badań zgłosiły się osoby, które zgłaszały różnego rodzaju dolegliwości. 9 osób uskarżało się na alergie. Do najczęstszych tego rodzaju dolegliwości należały: katar sienny, alergia na sierść, kurz, lekowa, pokarmowa itp. Aż 22 osoby uskarżały się na choroby układu krążenia. Najczęstszym schorzeniem było nadciśnienie, na które cierpiało 13 osób. 5 osób zgłosiło, iż cierpią na żylaki kończyn dolnych. Do pozostałych schorzeń układu krążenia wymienianych w ankietach należały: stan po zawale, choroba wieńcowa oraz zaburzenia układu limfatycznego. 9 osób zgłosiło dolegliwości układu pokarmowego. Do najczęściej wymienianych schorzeń należały: refluks (3 przypadki), zespół jelita wrażliwego (2 przypadki), częste stany zapalne (2 przypadki). 4 osoby zgłosiły dolegliwości układu moczowo płciowego (nietrzymanie moczu, kamica i inne). 10 osób uskarżało się na zaburzenia hormonalne. Najczęściej dotyczyły one niedoczynności tarczycy (3 przypadki). 4 osoby uskarżały się także na stany depresyjne, 4 osoby zgłaszały dolegliwości reumatyczne. 8 osób badanych wśród dolegliwości wymieniło zwyrodnienia stawów, w tym kręgosłupa, 2 osoby uskarżały się na bóle głowy. Do innych zgłaszanych schorzeń należały: łuszczyca, egzema, stan po wycięciu guzka na piersi, schizofrenia.

Wyniki badań.

Zmiana ciężaru ciała.

Przez cały okres badań ciężar ciała obliczano pięciokrotnie. Przypomnę, że przed zabiegiem średni ciężar ciała dla całej populacji wyniósł 74,68kg. Po pięciu zabiegach wynik ten spadł do poziomu 74,48kg. Po dziesięciu zabiegach ciężar ciała wynosił 74,34kg. Po 15 zabiegach ciężar ciała osób badanych spadł do poziomu 74,16kg, by po 20 zabiegach jeszcze nieznacznie spaść do poziomu 74,12kg. Jednak przez cały czas trwania badań utrzymała się tendencja spadkowa, którą można zaobserwować na rys. 7.

 

Rys. 7. Zmiana średniego ciężaru ciała badanej populacji.

 

Dodatkowo wykonano obliczenia statystyczne mające na celu określenie, czy zmiany ciężaru ciała pod wpływem zabiegów są istotne statystycznie. Wyniki obliczeń przedstawia tabela 1.

 

Tab. 1. Analiza statystyczna zmiany ciężaru ciała badanej populacji pod wpływem zabiegów.

 

Jak widać z tabeli powyżej zmiana ciężaru ciała pod wpływem zabiegów jest istotna statystycznie.

Ciśnienie tętnicze krwi.

Jak wcześniej wspomniałem badanym mierzono także ciśnienie tętnicze krwi. Pomiary te podobnie jak inne, wykonywane były przed serią zabiegów oraz po 5, 10, 15 i 20 zabiegu. Z analizy otrzymanych wartości wynika, iż ciśnienie badanych w czasie serii zabiegów i po jej przebyciu nie ulega zmianie, stabilizując się na określonym poziomie. Nie zaobserwowano większych odchyleń w pomiarach, które prowadziłyby do jakichkolwiek wniosków na temat wpływu zabiegów na ciśnienie tętnicze krwi.

Zmiana obwodów.
Wraz ze zmianą ciężaru ciała zaobserwowano także zmianę obwodów mierzonych części ciała. Średnia wartość obwodów ramienia prawego spadła z 31,09cm, do 29cm, natomiast średnia wartość obwodów ramienia lewego spadła z 30,73cm, do 28,81cm. Zmianę przedstawia rys. 8.

 

Rys 8. Zmiana obwodów ramion pod wpływem zabiegów.

 

Średnia wartość obwodów przedramion spadła, w przypadku przedramienia prawego z 25,35cm do 24,34cm, natomiast w przypadku przedramienia lewego z 24,85cm do 24,03cm. Wyniki przedstawia rys. 9.

 

Rys. 9. Zmiana obwodów przedramion pod wpływem zabiegów.

 

Zmniejszenie obwodów zaobserwowano także w przypadku obwodów talii oraz obwodu linii bioder. W pierwszym przypadku spadek wyniósł 4,54cm, z 88,83cm do 84,29cm. Obwód linii bioder zmniejszył się średnio o 2,9cm., ze 106,71cm, do 103,81cm. Zmiany te widoczne są na rys. 10.

 

Rys. 10. Zmiana obwodów talii oraz linii bioder pod wpływem zabiegów.

 

Zaobserwowano także zmiany obwodów w obrębie kończyn dolnych. Obwód ud zmniejszyły się średnio: w przypadku prawego uda o 2,42cm, z 58,45cm, do 56,03cm. W przypadku uda lewego obwód zmniejszyły się średnio o 2,34cm, z 58,6cm, do 56,26cm. Zmiana ta przedstawiona została na rys. 11.

 

Rys. 11. Zmiana obwodów ud pod wpływem zabiegów.

 

Obwody podudzi także uległy zmianie. Podudzia prawe zmniejszyły się średnio o 1,08cm, z 38,35cm, do 37,27cm. Podudzia lewe zmniejszyły się średnio o 1,32cm, z 38,64cm, do 37,32cm. Zmiany te widoczne są na rys. 12.

 

Rys. 12. Zmiana obwodów podudzi pod wpływem zabiegów.

 

Zmiana wyników testów gibkości i siły mięśni brzucha.

Jak wspomniałem wcześniej 5 osób spośród 77 nie wykonało prawidłowo testu na siłę mięśni brzucha. 3 z nich (60%) wykonało poprawnie ten test już po 5 zabiegach, natomiast 2 nie wykonały prawidłowo tego testu nawet po 20 zabiegu. Jak już wspomniałem, przed zabiegami 23 osoby nie wykonały tego testu prawidłowo. Wynik odległości palców od podłogi od 1 do 5 cm uzyskało 4 badanych, 5 – 10cm uzyskało 9 badanych, natomiast wynik powyżej 10cm uzyskało 10 osób. Po 20 zabiegach liczba osób, które nie wykonały tego testu wynosiła 15, z czego 4 osoby uzyskały wynik 1 – 5cm., 8 osób uzyskało wynik 5 – 10cm, a jedynie 3 osoby uzyskały wynik powyżej 10cm. (rys. 13).

 

Rys. 13. Zmiana wyników testu odległości palców od podłoża po 20 zabiegach.

 

40 spośród 77 osób badanych (52%) w chwili rozpoczęcia badania miało ograniczenia ruchomości mierzone zmodyfikowanym testem Laseque’a przynajmniej w jednej kończynie. Po serii 20 zabiegów liczba osób, u których w teście stwierdzono wynik prawidłowy (90⁰)
zwiększyła się z 38 do 62, w przypadku nogi lewej oraz z 38 do 60 w przypadku nogi prawej. Nie było także osoby, która po 20 zabiegach osiągnęłaby wynik poniżej 60⁰ (rys. 14).

 

Rys. 14. Zmiana wartości zmodyfikowanego testu Laseque’a w trakcie zabiegów.

Zgłaszane dolegliwości w trakcie zabiegów.

W trakcie prowadzonych badań 23 osoby przerwały zabiegi przed ukończeniem serii zabiegów. Aż 18 badanych osób przerwało zabiegi z powodów nie związanych z chorobą lub dolegliwościami bólowymi (brak czasu, praca, nie zgłoszone). 2 osoby przerwały zabiegi ze względu na chorobę nie związaną z korzystaniem z masażu. Jedna osoba przerwała badanie już po drugim zabiegu ze względu na nasilające się bóle kończyn (związane z żylakami i innymi dolegliwościami). Jedna osoba w międzyczasie stłukła żebra i z powodu bólu przerwała zabiegi po 17 masażach. Jeden mężczyzna przerwał badanie po szesnastym masażu na skutek nasilających się dolegliwości żołądkowych (badany wcześniej zgłaszał refluks). Jak wspomniałem 10 osób odbywało zabiegi w systemie codziennym z podwójną ilością zabiegów. Do tego eksperymentu wybrano osoby, które nie uskarżały się na poważniejsze dolegliwości. Osoby te, zwłaszcza podczas pierwszych zabiegów zgłaszały ból pochodzenia mięśniowego, podobny do symptomów przetrenowania. Po okresie adaptacji wykazywały natomiast znudzenie nadmiernym obciążeniem czasowym

Wnioski.
· Po wykonaniu serii 20 zabiegów w grupie badanych, którzy poddali się masażom, na urządzeniu Roll Shaper zmniejszył się średni ciężar ciała oraz poziom BMI.
· Zaobserwowano zmniejszenie się średniego wyniku wszystkich badanych obwodów: ramion, przedramion, talii, linii bioder, ud oraz podudzi u osób, które zostały poddane serii 20 zabiegów na urządzeniu Roll Shaper.
· Zaobserwowano wzrost gibkości mierzonej testami: odległości palców od podłoża oraz zmodyfikowanym testem Laseque’a, po serii 20 zabiegów w badanej grupie osób.
· Kształt urządzenia oraz profil żerdzi są odpowiednie, aby uzyskać pożądane efekty.
· Masaż Roll Shaper może służyć jako zabieg wspomagający przy walce z otyłością.
· Na podstawie badań nie można stworzyć listy przeciwwskazań do korzystania z zabiegów masażu Roll Shaper.
· Nie zaleca się wykonywania zabiegów częściej niż raz dziennie, zwłaszcza u osób z dolegliwościami ze strony układu krążenia.

Literatura
K. Buckup (2007). Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni. Warszawa: PZWL;
Bartosz Chmielewski
mgr fizjoterapii

Szkolenie wprowadzające 21/22.09.2018

Wielkie szkolenie i ogromna dawka wiedzy i energii!

21 i 22 września w siedzibie Studio Figura mieliśmy przyjemność gościć kolejne gabinety, zarówno te nowe jak i już istniejące. Piękne i mądre kobiety oraz wytrwali panowie, którzy przybyli na szkolenie, aby wspierać swoje kobiety w pierwszych chwilach drogi do zostania swoim własnym szefem. Wszyscy uważnie słuchali tego, co chcemy im przekazać. Kształciły się u nas również pracownice, które są gotowe wspierać klientki w osiąganiu ich celów. Wszyscy byli bardzo optymistycznie nastawieni i pełni chęci pomagania Paniom, które borykają się z różnymi problemami.

Właścicielki nowych studiów i ich pracownice podczas szkolenia dla nowych gabinetów od studio figuraPrzedstawienie właścicielki konceptu studio figura Izabelli Michalak Prelegant prowadząc szkolenie rozgrzewa swoich słuchaczy

Szkolenie zostało przeprowadzone w dwa dni i obejmowało 8 paneli. To bardzo dużo informacji do przyswojenia, na każdy dzień przypadało około ośmiogodzinne szkolenie.

Każdy panel omawiał inny aspekt prowadzenia studia i pracy z klientką. Pierwszy Panel dotyczył samego konceptu Studio Figura i misji, jaką niesie ze sobą. Uczestnicy szkolenia mogli dowiedzieć się jaka była historia firmy i w jaki sposób cenimy pracę z ludźmi.

Po zapoznaniu z ideą konceptu Studio Figura mogliśmy przejść do przedstawienia uczestnikom sposobu prowadzenia  rozmowy z klientem. W Studio Figura bardzo cenimy sobie odpowiednie podejście do klienta oraz skrupulatną analizę sytuacji i celu jaki klientka przychodząca do studia chce osiągnąć. Wszystko po to, aby klientka mogła zrealizować swój cel możliwie jak najszybciej i najskuteczniej, a przy tym bezpiecznie i zdrowo.

Poruszyliśmy również temat kosmetyków i suplementów oraz ich udziału w diecie i trosce o ciało. Najwyższej jakości kosmetyki i suplementy to najlepszy wybór jako wsparcie w dążeniu do wymarzonej sylwetki.

Uczestnicy szkolenia poznali techniki sprzedaży oraz nabyli umiejętności związane z prowadzeniem swojego biznesu tak, aby mogli odnieść sukces i cieszyć się dobrze prosperującym studiem.

Bardzo ważną kwestią poruszoną na szkoleniu w najdłuższym z paneli był marketing i dbanie o wizerunek zarówno lokalnie jak i w social media. Szeroko rozwinięty panel najlepszych sposobów na rozreklamowanie firmy oraz przepis na to, jak tego skutecznie dokonać.

Na zwieńczenie szkolenia uczestnicy zostali poinstruowani jak w najlepszy sposób przygotować się i przeprowadzić swoje Wielkie Otwarcie. Jest ono bardzo ważnym elementem prowadzenia studio, ponieważ jest w stanie wygenerować bardzo duży zwrot inwestycji już na samym początku.

Szkolenie z zakresu dietetyki i suplementacjiSłuchacze notują podczas szkoleniaPrelegant panel kosmetyki mówca przeprowadza szkolenie

Poza ogromną dawką wiedzy, towarzyszyło nam mnóstwo śmiechu, wyzwań i dobrej zabawy. Jeśli chcesz zobaczyć więcej sprawdź pod hashtagiem #szkoleniesf2018

Zabawa, tańce na rozgrzewce słuchaczy studio figura szkolenie wprowadzające dla nowych gabinetówZespół studio figura wykonuje ciekawe zdjęcie konkursowe z akcesoriami studio figura

 

 

Działanie podciśnienia w Vacu Shaper

Urządzanie Vacu Shaper wykorzystuje w swoim działaniu – podciśnienie wielokrotnie zwiększające efekty wysiłku fizycznego, co pozwala na osiągnięcie pożądanych efektów w krótszym czasie.

Urządzenie Vacu Shaper oparte jest na systemie podciśnienia. Jego działanie oparte jest na ściąganiu większej ilości krwi w dolne partie ciała – co powoduje czterokrotnie szybsze spalanie tkanki tłuszczowej w porównaniu z tradycyjnym treningiem aerobowym. W Vacu Shaper dolna, ta najbardziej problematyczna część ciała zostaje szczelnie zamknięta w kapsule i poddawana działaniu podciśnieniu  Stosowanie podciśnienia przy jednoczesnym wysiłku fizycznym służy aktywnemu spalaniu kalorii, przyspiesza odchudzanie, krążenie krwi i gwarantuje intensywne spalanie tkanki tłuszczowej z „trudnych okolic” (brzuch, pośladki, uda) jak również redukcję cellulitu.

 

Jak wygląda zabieg Vacu Shaper?

Czas trwania zabiegu na urządzeniach Vacu Shaper został ustalony na 30 minut z podziałem na 3 etapy:

 • Pierwszy etap – pierwsze 2-3 minuty – dostosowanie się organizmu do nowych warunków otoczenia.
 • Drugi etap – kolejne około 24 do 26 minut – ćwiczenia w tempie aktywnego spaceru.
 • Trzeci etap – ostatnie 2-3 minuty – ponowne przejście do normalnych warunków poprzez zmniejszenie ciśnienia i pozycję wyjściową.

Vacu Shaper polega na połączeniu bieżni, z terapią próżniową, w czasie której monitorowana jest praca serca. Wszystkie parametry obliczane są po uwzględnieniu indywidualnych cech (wiek, waga, aktywność) Vacu Shaper ma dwie zasadnicze zalety w porównaniu z wysiłkiem fizycznym bez zastosowania podciśnienia:

 • Cząsteczki tłuszczu pobierane są z okolic dotkniętych cellulitem – uda, pośladki, brzuch, a więc z miejsc gdzie wymuszono zwiększenie ukrwienia.
 • Poprzez indywidualne tętna do każdego klienta uzyskujemy maksymalne spalanie tkanki tłuszczowej przy optymalnym wysiłku.

Zastosowanie treningu na Vacu Shaper powoduje w szybszy sposób spalanie tłuszczu, oznacza to, że mięśnie zużywają w czasie wysiłku wolne kwasy tłuszczowe, które są dostarczane do komórek mięśniowych poprzez krew tętnicza. Dobrze ukrwione warstwy skóry są w stanie dużo szybciej oddać cząsteczki tłuszczu niż warstwy słabiej ukrwione.

 

Kobieta ćwicząca na Vacu Shaper bieżnia generująca próżnię podciśnienia przez co organizm dużo lepiej spala tłuszcz i modeluje sylwetkę połączenie bieżni, z terapią próżniową, w czasie której monitorowana jest praca serca

Stefania, 26 lat

Szukałam czegoś dla siebie, aby w końcu podjąć walkę z cellulitem z którym borykałam się już od lat, próbowałam wielu sposobów, lecz zawodziły… Zdecydowałam się na pakiet antycellulit z Vacu Shaper.  Trening w takim pakiecie jest w bardzo korzystnej cenie, zatem nie zastanawiałam się zbyt długo . Po kilku zabiegach widzę, że ten cellulit zszedł na udach, a na pośladach cały czas redukuję z widocznymi postępami. Jestem zachwycona efektami korzystania z usług Studio Figura!

Podstawowy efekt biologiczny promieniowania IR to wytworzenie ciepła w tkankach, dlatego też ten rodzaj zabiegów zaliczany jest do zabiegów termoterapii czy bardziej szczegółowo do ciepłolecznictwa.

Lampy emitujące krótkofalowe promieniowanie w okolicach 1000 nm (IR-A) mają szerokie zastosowanie w odbudowie głębokich warstw skóry. Promieniowanie podczerwone jest to część widma o długości fal zaraz za czerwienią, widzialnej części pasma. Zakres długości tych fal mieści się między 760 nm a 10000 nm i jest podzielony na 3 części:

 • krótkofalowe promieniowanie podczerwone – 760 – 2000 nm – IR-A,
 • średniofalowe promieniowanie podczerwone – 2000 – 4000 nm – IR-B,
 • długofalowe promieniowanie podczerwone – 4000 – 100000 nm – IR-C.

Podczerwień jest niewdziana dla ludzkiego oka, jest jednak odczuwalna w postaci ciepła. Dzieje się to w ten sposób, że kiedy promieniowanie IR pada na obiekt na jego drodze, jego energia jest absorbowana a przez to zmieniana w ciepło. Używamy takiego ogrzewania na wiele sposobów, jednak na polu sfery człowieka używamy fal 1200 nm, czyli tzw. IR-A. Jest to dość krótkofalowe promieniowanie podczerwone. Fale o takim promieniowaniu docierają wgłąb skóry aż do naczyń krwionośnych. Promieniowanie podczerwone padając na ludzką skórę, w części zostaje obite a pozostała część zostaję wchłonięta przez naszą skórę i zamieniona w ciepło.

Efekty promieniowania zależą od tego jak głęboko penetrują one skórę. Głębokość penetracji jest uzależniona od dwóch czynników, grubości skóry oraz długości fal podczerwonych. Im krótsze fale tym głębsza penetracja.

 

dziewczyna ćwiczy na infra shaper swan, urządzenie działa wielofunkcyjnie dzięki temu, że generuje promieniowanie podczerwone oraz światło kolagenowe. Dodatkowo eliptyk skrętny pozwala na ćwiczenia wszystkich partii ciałaKobiety ćwiczące na roll shaper, czytające magazyn studio figura oglądające set oczyszczający

Kończąc studia magisterskie AWF oraz studia pedagogicznie, zawsze wiedziałam, że moje życie zawodowe będzie związane z ludźmi. Uwielbiam poznawać nowych ludzi, zbierać doświadczenia, rozmawiać, czy po prostu pomagać, dzielić się swoja wiedzą, doświadczeniem. Dlatego rozwijając swoją ścieżkę kariery, dokształcałam się właśnie w kierunku pracy z ludźmi ( Szkoła Trenerów, Coaching, itp.).

Pomysł rozpoczęcia własnej działalności krążył w myślach już od jakiegoś czasu. Ze Studiem Figura pierwszy raz miałam styczność w Hrubieszowie a następnie w Nisku. Te studia już działały od jakiegoś czasu i w trakcie rozmów z właścicielkami czy klientkami upewniłam się, że takie miejsca są wyjątkowe, niezwykłe i potrzebne kobietom. Weszłam na stronę Studio Figura International, poczytałam… i już wiedziałam, że jest to spełnienie mojej drogi zawodowej i połączeniem z tym, co umiem, potrafię.

Decyzja w sercu i głowie już zapadła, zostało tylko potwierdzenie formalności, lokal oraz zorganizowanie finansów. Centrala bardzo mi pomagała w tworzeniu tego wyjątkowego miejsca. Począwszy od wyboru i projektu lokalu, poprzez umowy związane z wynajmem lokalu, dobór kadry, czy kwestie marketingowe. Telefon był zawsze odbierany i zawsze było ciepłe słowo. Było to dla mnie ogromnym wsparciem. Wszystko potoczyło się zgodnie z planem i w przeciągu 3 mcy od podjęcia decyzji otworzyłam swoje wyjątkowe Studio Figura Biłgoraj.

Dziękuje wszystkim za wsparcie, szczególnie mojemu mężowi, córce, przyjaciołom…

 

Klientka ćwicząca na swan i vacu shaper pełne studio klientek Klientka ćwiczy na swan shaper trening modelujący sylwetkę ćwiczy i chudnie Klientka podczas zabiegu limfodrenaż, czytająca magazyn Sftudio Figura

Pani Józefa

Znalazłam Studio Figura niedaleko mojego miejsca zamieszkania. Bardzo długo myślałam nad zmianą swojego wyglądu i zadbaniem o moje ciało. Zaczęłam uczęszczać na zajęcia 2 tygodnie temu. Już po 1-szym tygodniu zauważyłam zmiany na korzyść. Dieta i zajęcia pozwoliły mi zredukować wagę o 3kg co spowodowało ogromny wzrost motywacji. Atmosfera jest bardzo sympatyczna, relaksująca i domowa. Pani Ania jest osobą przesympatyczną, uczynna ale przede wszystkim fachowcem w tym co robi. Czuję, że osoby pracujące w studio nie tylko są odpowiednio przeszkolone ale też z wielkim zaangażowaniem podchodzą do każdej przeprowadzanej w studio metamorfozy.

Cel: Jędrny Biust

Biust to wizytówka kobiecości, to coś co nas odznacza. Chcemy aby zawsze był piękny, jędrny i wyglądał bosko w bikini. Możemy oszukać wiek, ale jeśli nasza szyja i dekolt nie będą odpowiednio pielęgnowane to bezlitośnie zdradzą ile mamy lat. Możemy przedstawić Ci rozwiązanie, które proponujemy na poprawę kondycji Twojego biustu i dekoltu.

Jeśli chcesz osiągnąć idealnie pełny biust, jędrną młodą szyję i przepiękny dekolt, który możesz eksponować, mamy na to przepis. Możesz to osiągnąć, dzięki zabiegom elektrostymulacji ze specjalnymi nakładkami na biust. Prąd o niskiej częstotliwości wywołuje skurcz mięśni wokół piersi unosząc je w naturalny sposób. W celu poprawienia efektu zabiegów ujędrniających biust, powinnaś wprowadzić preparat Go Up Breast, masaż piersi zimnym i ciepłym prysznicem oraz pić dużą ilość wody w celu nawodnienia organizmu.

Preparat Go Up Breast to intensywne serum do ujędrniania biustu i dekoltu. Zawiera cztery aktywne składniki i posiada farmaceutyczny skład. W efekcie stosowania serum do ujędrniania biustu i dekoltu zyskasz wygładzoną i napiętą skórę. Składnikiem aktywnymi, który powoduje wysoką jakość działania serum to redens’in. Jest to pochodna kwasu hialuronowego, która powoduje efekt Push Up.

 

Serum modelujące biust nadaje efekt ujędrnienia i uniesienia piersi

Efektem zabiegu jest redukcja obwodu ciała w bardzo krótkim czasie, przy zaledwie jednym zabiegu w tygodniu. Poza redukcją obwodu ciała, zmniejszenie komórek tłuszczowych zmniejsza napięcie pomiędzy poszczególnymi warstwami skóry i efekt „materaca” ulega znaczącej redukcji. W ten sposób zabieg endermologiczny uzyskuje wysoką skuteczność w walce z cellulitem. Precyzyjne grzanie głębokich warstw skóry i tkanki tłuszczowej połączone z masażem mechanicznym i podciśnieniowym gwarantuje wysoką skuteczność w zakresie redukcji obwodu ciała i cellulitu z najskuteczniejszą i najszybszą procedurą 3-7 cm redukcji obwodu ciała już po 4 zabiegach – oszczędzasz mnóstwo cennego czasu! Rezultaty zabiegów nie są zależne od typu i kolorytu skóry, pory roku, bezpośrednio po zabiego możesz wrócić do swoich normalnych zajęć. Jest to niechirurgiczny zabieg oferujący widoczne, mierzalne rezultaty bez znieczulenia i rekonwalescencji. Zabieg kształtuje i wyszczupla Twoją sylwetkę poprawiając wygląd skóry.

Efekty:

 • Ujędrnienie skóry
 • Redukcja tkanki tłuszczowej
 • Modelowanie sylwetki
 • Usuwanie toksyn
 • Wspomaganie leczenia blizn
 • Regeneracja skóry
 • Lifting skóry twarzy, okolic oczu i szyi
 • Spłycenie zmarszczek
 • Redukcja obrzęków pod oczami
 • Redukcja podbródka
 • Podniesienie pośladków
 • Silny efekt ujędrniający

Moja historia…

Obecnie Studio Figura to moje życie, MIEJSCE w którym się spełniam zarówno osobiście jak i zawodowo…

Jestem szczęściarą, że trafiłam na takich wspaniałych ludzi w odpowiednim momencie w swoim życiu, którzy pokazali i nauczyli jak mam spełnić swoje marzenie.

Pracowałam w banku , wykonywałam prace biurowe ale gdzieś głęboko wiedziałam, że to praca nie dla mnie i marzyłam aby otworzyć coś dla kobiet coś innego luksusowego dla każdej pani niezależnie od pozycji zawodowej czy majątku jaki posiada.

Każda kobieta ma prawo czuć się wyjątkowo – luksusowo – bo my kobiety jesteśmy wyjątkowe i zasługujemy na sukces.

Moja historia zaczęła się od spotkania kosmetycznego z kobietami, które prowadziła kobieta sukcesu, która realizuje swoje marzenia i jest szczęśliwa zarówno w życiu zawodowym jak i rodzinnym.

Próbowała otworzyć nam kobietom oczy na życie na ludzi i mówiła o teście talentów, który każdy z nas powinien wykonać aby sprawdzić się zawodowo i w jakiej dziedzinie jest najlepszy….. Ja wówczas byłam na rozstroju dróg bo mam marzenia ale nic z nimi nie robię „ przecież jestem szczęśliwa i po co mam coś zmieniać.”

To spotkanie otworzyło mi oczy i uświadomiło, że mam coś jeszcze do zrobienia na tym świecie, że jestem wartościową osobą i MUSZE coś zrobić dla siebie i innych .

Na drugi dzień zrobiłam test talentów i kobieta, która prowadzała spotkanie kosmetyczne interpretowała moje wyniki testu rozmawiając ze mną prawie 2 godziny. Ona tak naprawdę mnie nie znała powiedziała mi to o czym marzę, że jestem stworzona aby pomagać innym i mieć swój kobiecy biznes, bo będę w tym najlepsza. Obiecałam sobie, że jeżeli wynik testu będzie w pełni naprowadzał mnie na realizację marzeń to je natychmiast zacznę je realizować. I tak się właśnie stało….

Na studio Figura trafiłam przez przypadek na stronie internetowej i zadzwoniłam …. Niesamowite było to, że z osoba z którą rozmawiałam czułam jakby ona prawdziwie chciała mi pomoc i mimo swojej wysokiej pozycji zawodowej potraktowała mnie jak normalnego człowieka i uświadomiła po krótkim wywiadzie ze mną, że jest to praca 24h, powiedziała całą prawdę o biznesie – i to było niesamowite, że to jest tylko mój wybór co z tym zrobię…

Umówiłam się na spotkanie i tak się zaczęło. Mój mąż mnie strasznie wspierał bo wie, że zawsze to było moje marzenie i będę spełniona kobietą, a kobieta spełniona to szczęśliwa w życiu zawodowym i prywatnym. On dał mi dużo siły, zawsze wspierał i wspiera.

I tak się zaczęło stwierdziłam, że teraz albo nigdy.

Jestem po niesamowitym otwarciu 16 czerwca. Jestem dumna i szczęśliwa i tym właśnie zarażam moje panie aby były zawsze pewne siebie i spełniały swoje marzenia i realizowały swoje cele aby być szczęśliwą i zrealizowaną kobietą i zawsze powtarzam:

Mogę. Zrobię . Koniec tematu.

I tylko jedna osoba może zmienić TWOJE życie.

TY.

Dream team studio figura sojący przy recepcji Kobiety wykonują trening w lokalu Studio Figura dbając tym samym o swoją sylwetkę lokal pełen ludzi słuchających wydarzenie w studio

Lista Gabinetów Studio Figura w Polsce

Zobacz listę naszych wszystkich gabinetów w całej Polsce.

TOP
informacje-i-aktualnoci